งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมายของยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาชนิดใดๆ หรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย การกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมายของยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาชนิดใดๆ หรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย การกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมายของยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาชนิดใดๆ หรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย การกิน ดม สูบ ฉีด หรือ ด้วยประการใด ๆ แล้วจะทำให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจ

2 ประเภทของยาเสพติด - กฎหมายแบ่งประเภทยาเสพติด ทางกฎหมาย สิ่งที่ถือว่าเป็นยาเสพติดนั้นจะต้องมีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน หากไม่มีกฎหมายระบุไว้ สิ่งนั้นก็ไม่ใช่ยาเสพติด แม้ว่าสิ่งที่เสพนั้นจะมีฤทธิ์ที่ทำให้เกิดการเสพติดได้ ก็ตาม เช่น บุหรี่ สุรา - พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 ได้แบ่งยาเสพติดให้โทษ  (มาตรา7) ออกเป็น 5 ประเภทด้วยกัน ดังนี้  

3 การแบ่งประเภทของยาเสพย์ติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 เป็นยาเสพติดให้โทษร้ายแรง มี 38 รายการ ที่สำคัญได้แก่ เฮโรอีน แอมเฟตามีน แมทแอมเฟตามีน เอ็กซ์ตาซี และแอลเอสดี ประเภทที่ 2 เป็นยาเสพติดให้โทษทั่วไป มี 102 รายการ ที่สำคัญได้แก่ ใบโคคา โคคาอีน โคเดอีน ยาสกัดเข้มข้นของต้นฝิ่นแห้ง เมทาโดน มอร์ฟีน ฝิ่นยา (ฝิ่นที่ผ่านกรรมวิธีปรุงแต่งเพื่อใช้ในทางยา) ฝิ่น (ฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก มูลฝิ่น) ประเภทที่ 3 เป็นยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่และได้ขึ้นทะเบียนตำรับยาไว้แล้ว เช่น ยาแก้ไอบางชนิด และยาแก้ท้องเสียบางชนิด

4 การแบ่งประเภทของยาเสพย์ติดให้โทษออกเป็น 5 ประเภท คือ
ประเภทที่ 4 สารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 หรือ ประเภทที่ 2 มี 32 รายการ ที่สำคัญได้แก่ อาเซติคแอนไฮไดรต์ อาเซติลคลอไรด์ ประเภทที่ 5 เป็นยาเสพติดให้โทษที่ไม่ได้อยู่ในประเภท 1-4 มี 4 รายการ  คือกัญชา พืชกระท่อม พืชฝิ่น ทุกส่วนของพืชกัญชา ทุกส่วนของพืชกระท่อม และพืชเห็ดขี้ควาย

5 ข้อหาและบทลงโทษ

6

7

8

9 พ. ร. บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ. ศ
  พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ วัตถุประสงค์  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะการมุ่งเอาผิดต่อผู้ค้ายาเสพติด ระดับนายทุน และตัวการสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการกระทำความผิด และริบทรัพย์สิน ที่ได้รับมาจากการค้ายาเสพติด เพื่อขจัดแหล่งเงินทุนในการกระทำความผิด ที่เกี่ยวกับยาเสพติด           ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติดและศาล สั่งริบ ให้ตกเป็นของ “กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” เพื่อนำทรัพย์สินที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

10 ข้อคิดสำหรับผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
  “ ไม่ว่าจะได้รับทรัพย์สินเงินทองมากเท่าใดจากการผลิต การค้ายาเสพติด ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงสภาพทรัพย์สิน หรือโอนไปอยุ่ในชื่อของใครก็ตาม เช่น ลูกเมีย ญาติพี่น้อง หรือคนใกล้ชิด  หากไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ทรัพย์สินเหล่านั้นได้มาอย่างบริสุทธิ์ ศาลจะสั่งริบทรัพย์สินนั้นให้ตกเป็นของ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด”ต่อไป และ ยังต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในคุกอีกด้วย ”

11 อัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
      ผู้ที่แจ้งข่าวสารยาเสพติด แก่เจ้าหน้าที่จนสามารถจับกุมผู้กระทำผิด และของกลางยาเสพติดได้ ผู้แจ้งความนำจับจะได้รับเงินค่าตอบแทนการแจ้งข่าวนำจับ เรียกว่า “เงินสินบนเงินรางวัล” ซึ่งมีอัตราการจ่ายเงินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ.2537 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ดังนี้

12


ดาวน์โหลด ppt ความหมายของยาเสพติด ยาเสพติด หมายถึง สารหรือยาชนิดใดๆ หรือยาที่อาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หรือจากการสังเคราะห์ ซึ่งเมื่อเสพเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะโดย การกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google