งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงานวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงานวิชาการ

2 ขอบข่ายและภารกิจการบริหารงานวิชาการ
การบริหารหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ การประกันคุณภาพ การศึกษา การพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของนักเรียน ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารหลักสูตร การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การนำหลักสูตรไปใช้ การตรวจสอบ ทบทวน หลักสูตร การรายงานการตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร การวางแผนการ บริหารงานวิชาการ การจัดการเรียน การสอน การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียน การนิเทศการศึกษา วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การแนะแนว การวิจัยในชั้นเรียน การวัดผลประเมินผล หลักการและแนวคิด การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา การประกันคุณภาพ ภายนอกสถานศึกษา การพัฒนานักเรียน สู่ความเป็นเลิศ การจัดการศึกษา พิเศษ ร่วมเรียน

3 การจัดการเรียนการสอน
การส่งเสริมและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ การจัดทำแผนการเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนา ห้องสมุดและห้องปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาการเรียน การสอนทุกกลุ่มสาระ การจัดหาสื่อแหล่งเรียนรู้ การส่งเสริมงานวิจัย

4 การนิเทศการศึกษา (การนิเทศภายใน)
สร้างความตระหนัก ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการ วางแผนการนิเทศภายใน ดำเนินการนิเทศภายใน ตามโครงการ ประเมินผลการนิเทศภายใน ผลสรุปไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาต่อไป

5 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
วิธีการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การสร้างความตระหนัก ส่งเสริมให้ครูผลิต/ การใช้สื่อการเก็บรักษา คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร การสร้างความตระหนักให้กับครู การจัดการเรียนรู้ ด้วยวิธีที่หลากหลาย ส่งเสริมให้มีสื่อ/ แหล่งเรียนรู้ ระเบียบการวัดและการประเมินผลชาติและสถานศึกษา การส่งเสริมละพัฒนาครู ในการจัดทำวิจัย ในชั้นเรียน วิธีสอนหลายวิธี จัดสรรงบประมาณ กำหนดระเบียบ และวิธีการวัดและประเมินผล ระดับสถานศึกษา พัฒนาครู/ค้นคว้ารูปแบบการสอน ออกแบบการเรียนรู้ สู่ครูต้นแบบ การนิเทศ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ การประกวดสื่อ การจัดกิจกรรมการศึกษา แหล่งเรียนรู้ ภายใน และภายนอกสถานศึกษา การรายงาน และการเผยแพร่ หลักการวัดและประเมินผล การจัดการเรียนรู้ ไม่จำกัดเวลา/สถานที่ การสร้างเครื่องมือและการพัฒนาเครื่องมือการวัดและประเมินผล การประเมินการใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการ เอกสารและการจัดทำเอกสารการวัดและประเมินผล/คู่มือการประเมินผลระดับโรงเรียน

6 การวัดและการประเมินผล
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และสาระย่อย/สาระเพิ่มเติม ระเบียบการวัดและประเมินผล ของโรงเรียนที่ปรับแล้ว โดยยึดของหลักสูตรแกนกลาง ระเบียบวิธีการวัดและประเมินผล ตามหลักสูตรแกนกลาง กำหนดระยะเวลาการวัด การตรวจสอบ/การซ่อมเสริม ประเมินรายภาค/รายปี กำหนดวิธีการวัดและประเมินผล จำแนกเป็นรายวิชา/สาระ/กิจกรรม ปรับพื้นฐาน การจัดทำเกณฑ์/กำหนด วิธีการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ (อิงแกนกลาง) เอกสารการวัด และประเมินผล ตามรูปแบบของโรงเรียน ก่อนเรียน สอนซ่อมเสริม ระหว่างเรียน หลังเรียน ประเมินผลรายภาค/รายปี สรุปผลการประเมิน ผู้บริหารโรงเรียนตรวจสอบ/อนุมัติผลการเรียน

7 การตรวจทบทวนคุณภาพการศึกษา
การดำเนินการประกันคุณภาพภายใน การเตรียมการ การดำเนินการ การเตรียมการ การตรวจทบทวนคุณภาพการศึกษา 1. เตรียมความพร้อมของ บุคลากร - สร้างความตระหนัก - พัฒนาความรู้ และทักษะ 2. แต่งตั้งกรรมการ ที่รับผิดชอบ 1. วางแผนการปฏิบัติงาน (P) - กำหนดเป้าหมายหรือ มาตรฐานการศึกษา - จัดลำดับความสำคัญ ของเป้าหมาย - กำหนดแนวทางการ ดำเนินงาน - กำหนดระยะเวลา - กำหนดงบประมาณ - กำหนดผู้รับผิดชอบ จัดทำรายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประจำปี - รวบรวมผลการ ดำเนินงาน และผลการประเมิน - วิเคราะห์ตาม มาตรฐาน - เขียนรายงาน จัดทำรายงานประเมินตนเอง หรือรายงานประจำปี - รวบรวมผลการ ดำเนินงาน และผลการประเมิน - วิเคราะห์ตาม มาตรฐาน - เขียนรายงาน 2. ดำเนินการตามแผน (D) - ส่งเสริมสนับสนุน - จัดสิ่งอำนายความสะดวก - สนับสนุนทรัพยากร - กำกับ ติดตาม - ให้การนิเทศ 3. ตรวจสอบประเมินผล (C) - วางกรอบการประเมิน - จัดหาหรือจัดทำเครื่องมือ - เก็บข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล - แปลความหมาย - การตรวจปรับปรุงคุณภาพ การประเมิน 4. นำผลประเมินผลมาปรับปรุง (A) - วางกรอบการประเมิน - จัดหาหรือจัดทำเครื่องมือ - เก็บข้อมูล - วิเคราะห์ข้อมูล - แปลความหมาย - การตรวจปรับปรุงคุณภาพ การประเมิน

8 การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักเรียน
ศึกษานักเรียนเป็นรายบุคคล คัดกรอง/ค้นหา/คัดแยก กลุ่มความสามารถพิเศษ กลุ่มปกติ กลุ่มความต้องการพิเศษ ส่งเสริมความต้องการ พัฒนาเพิ่มศักยภาพ คงสภาพ พัฒนาดีขึ้น จัดการศึกษา ที่เป็นเลิศ จัดการศึกษา เฉพาะกลุ่ม

9 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
1. สร้างความตระหนักแก่บุคลากร ให้มีความรู้ เห็นความสำคัญ และความจำเป็น 5. กำหนดมาตรฐานและตัวชี้วัด แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 6. จัดทำสาระหลัก 8 กลุ่มสาระ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 3. ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา กำหนดวิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย และคุณลักษณะ ที่พึงประสงค์ 7. สรุป เรียบเรียง การจัดทำหลักสูตร 8. นำหลักสูตรสถานศึกษา ให้คณะกรรมการสถานศึกษารับรอง 4. กำหนดโครงสร้าง สัดส่วนเวลา เป้าหมาย ทิศทาง ของแต่ละกลุ่มสาระ

10 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
การนำหลักสูตรไปใช้ 4. ประเมินผลการใช้หลักสูตร ให้สอดคล้องกับกระบวนการในการจัดทำหลักสูตร 1. ประชุมชี้แจง ให้ครูได้รับทราบ แนวทางการนำหลักสูตรไปใช้ 2. ให้ครูแต่ละกลุ่มสาระ ร่วมกันวิเคราะห์หลักสูตรสู่แผนการจัดการเรียนรู้ 5. สรุปผลการนำหลักสูตรไปใช้ จากแบบประเมิน 3. จัดทำแหนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ทันสมัย มุ่งคุณภาพ ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

11 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
การตรวจสอบทบทวนหลักสูตร ประชุมชี้แจง ให้ครูได้รับทราบ แนวทางการตรวจสอบหลักสูตร คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร สถานศึกษาร่วมกัน ตรวจสอบ ทบทวนหลักสูตร อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง ตามหัวข้อ ดังนี้ วิสัยทัศน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลักษณะอันพึงประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร เป้าหมายและทิศทางของแต่ละกลุ่มสาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัดของแต่ละกลุ่มสาระ รายวิชาตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล สรุปข้อมูล เพื่อเตรียมจัดทำรายงาน การประเมินหลักสูตร

12 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
การรายงานการตรวจสอบทบทวนหลักสูตร 1. รวบรวมข้อมูลจากแบบบันทึก ผลการประเมิน การใช้หลักสูตรในทุกองค์ประกอบ 2. นำผลจากข้อ 1 ไปจัดกระทำตามขั้นตอน กระบวนการประเมินผลทางสถิติ 3. นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ ให้ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชนทราบ

13 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 1. ผู้บริหารประชุมชี้แจง ให้ครูเห็นความสำคัญ และแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร 2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร นำข้อที่ควรพัฒนา จากการประเมินผล การใช้หลักสูตร มาวางแผนพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 3. ดำเนินการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตร 4. สรุปรายงานผลการปรับปรุงหลักสูตร ให้ฝ่ายวิชาการ และผู้บริหารทราบ


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงานวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google