งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. ปิยวรรณ โถปาสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. ปิยวรรณ โถปาสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. ปิยวรรณ โถปาสอน Email: teacher.pi@hotmail.com

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90 New Semantic Elements in HTML5
<header> <nav> <section> <article> <aside> <figcaption> <figure> <footer>

91 HTML5 <section> Element
ตัวอย่าง <section>   <h1>SNRU</h1>   <p>Sakon nakon Rajabhat University</p> </section>

92 HTML5 <article> Element
Examples of where an <article> element can be used: Forum post Blog post News story Comment <html> <body> <article> <h1>Internet Explorer 9</h1> <p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT.....</p> </article> </body> </html>

93 HTML5 <nav> Element
<!DOCTYPE html> <html> <body> <nav> <a href="/html/">HTML</a>| <a href="/css/">CSS</a> | <a href="/js/">JavaScript</a> | <a href="/jquery/">jQuery</a> </nav> </body> </html> ผลรัน HTML | CSS | JavaScript | jQuery

94 HTML5 <aside> Element
<html> <body> <p>My family and I visited The Epcot center this summer.</p> <aside> <h4>Epcot Center</h4> <p>The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.</p> </aside> </body> </html> ผลลัพธ์ My family and I visited The Epcot center this summer. Epcot Center The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.

95 HTML5 <header> Element
<html> <body> <article> <header> <h1>Internet Explorer 9</h1> <p><time pubdate datetime=" "></time></p> </header> <p>Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT.....</p> </article> </body> </html> ผลลัพธ์ Internet Explorer 9 Windows Internet Explorer 9 (abbreviated as IE9) was released to the public on March 14, 2011 at 21:00 PDT.....

96 HTML5 <aside> Element
<html> <body> <p>My family and I visited The Epcot center this summer.</p> <aside> <h4>Epcot Center</h4> <p>The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.</p> </aside> </body> </html> ผลลัพธ์ My family and I visited The Epcot center this summer. Epcot Center The Epcot Center is a theme park in Disney World, Florida.

97 HTML5 <footer> Element
<html> <body> <footer> <p>Posted by: Hege Refsnes</p> <p><time pubdate datetime=" "></time></p> </footer> </body> </html> ผลลัพธ์ Posted by: Hege Refsnes

98 มอบหมายงานครั้งที่ 1 จงใช้ภาษา HTML เขียนคำสั่งเพื่อแสดง ชื่อ-นามสกุลนักศึกษา, คณะ, สาขา, รหัสประจำตัว ให้อยู่คนละบรรทัด และอยู่กึ่งกลางหน้าเว็บเพจ เก็บคะแนน 5 คะแนน บันทึกชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษา.html ส่งที่เว็บไซต์อาจารย์


ดาวน์โหลด ppt อ. ปิยวรรณ โถปาสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google