งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Advance Ambulance Communication and Information Technology Telemedicine and Medical Direction Digital citizen (citizen centric) Digital community (community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Advance Ambulance Communication and Information Technology Telemedicine and Medical Direction Digital citizen (citizen centric) Digital community (community."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Advance Ambulance Communication and Information Technology Telemedicine and Medical Direction Digital citizen (citizen centric) Digital community (community resilience) Digital city (smart city) Digital Thailand (Thailand 4.0)

2 Advance Ambulance Communication and Information Technology Telemedicine and Medical Direction Digital citizen (citizen centric) Digital community (community resilience) Digital city (smart city) Digital Thailand (Thailand 4.0)

3 Digital EMS Information Connected Government Data Personal Health Information Mobile Application Personal Technology Device GIS Information GNSS Information Hospital Logistic and Capacity Information Transportation Sensor Information

4 Operation Data Logistic Data Academic Data Financial Support Data

5 Control Room

6 CIS OIS PIS Fundamental Real Time GIS GPS RISK Capacity Map People Media Person Location Specialist Carrier(ADSL GIN) MobileSocial network Big data Cloud Control Room EMS Application Sensor IOT AI ANI ALI Any ID Health Connected Agency API Cellular 4GSatellite DSS KMIS Microwave RadioVOIP TheGif Cooperation Coalition Citizen Centric Information Communication Coordination Collaboration Digital Disaster Medical System Medical EOC C & I MS Logistic Command S MACs ICS PIS Prepared Ongoing

7

8 Stay and Play SAMU: ALS

9 1669 SIP Trunk ( อุบลราชธานี 045352450-x) ITEMS Data CH (Location, Phone Number, etc) SIP Trunk ( นนทบุรี 025272385-x) อุบลราชธานี Data CH (SIP) Data CH (input ext, output A Number) (ext) Data CH (Video – SIP, Location) MCU-IPPBX ล่ามภาษาต่างประเทศ Data CH (Video - SIP) 1669 Voice CH Data CH (SIP ) Data CH (Location, Phone Number, etc) Main-IPPBX PABX ( พิษณุโลก 055252928- x) Voice CH 1669 Voice CH Search by Number Data CH (Video - SIP) Data CH (Location, Phone Number) Video-APP Voice-APP Voice-Normal Data CH (SIP ) นนทบุรี POP UP by Number POP UP by Number Back-End Service

10 sound

11

12 ข้อมูล EMCO สปสช. ๑ เมย ๒๕๕๕ - ๓๐ เมย ๒๕๕๙ ข้อมูล จำนวนผู้ป่วยทั้งสิ้น ๘๑, ๔๕๐ ครั้ง นำส่งด้วย ระบบ EMS ผู้ป่วยสีแดง และ สี เหลือง บางส่วน

13 พัฒนาและเชื่อมระบบสื่อสารและสารสนเทศ

14

15 การหาเส้นทางที่สั้นที่สุด จากตำแหน่งของรถฉุกเฉิน ไปยังที่เกิดเหตุหรือบ้าน ผู้ป่วย และต่อไปยัง โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด การจัดสรร สถานพยาบาลให้ เหมาะสมกับตำแหน่ง บ้านผู้ป่วยตาม ระยะทาง และ ความสามารถรองรับ ของโรงพยาบาล การหาขอบเขต บริการของ โรงพยาบาลไปยัง พื้นที่โดยรอบ การค้นหาสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด จากจุดเกิดเหตุ หรือบ้านผู้ป่วย

16

17

18 หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ( โรงงาน โรงแรม ) อาสาสมัคร ( อสม อปพร อฉช ) วิทยุชุมชน ศูนย์เรียนรู้ อปท รพสต ( พนักงานโรงแรม โรงงาน ) กลุ่มเปราะบาง โรค เรื้อรัง คนพิการ สูงอายุ เด็กเล็ก ความรู้ ( ใน หลักสูตร การศึกษา ) อาการของ Stroke STEMI อุบัติเหตุทางถนน จมน้ำ เพลงไหม้ แผ่นดินไหว ปฐมพยาบาล กู้ชีพ ขั้นพื้นฐาน

19 GPS SIM Personal Health Informatio n

20 แผนที่ตำแหน่งบ้านผู้ป่วยโรค ความดันโลหิตสูง ข้อมูลเส้นทางที่ดีที่สุดและข้อมูล บุคคลและสุขภาพ

21 การกระจายตัวของ คนพิการทางการ มองเห็น การกระจายตัว ของ คนพิการ ทางการได้ยิน ระบบการแจ้งเหตุฉุกเฉินของกลุ่มเปราะบางที่มีการระบุพิกัด และข้อมุลบุคคลไว้ล่วงหน้า (Vulnerable Groups Information System)

22 จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองและวารินชำราบ พื้นที่ ๑, ๐๒๕. ๔ ตรกม. ความเร็ว ๖๐ กม / ชม เข้าถึงจุดเกิดเหตุใน ๘ นาที รัศมี ๘ กม. ครอบคลุมพื้นที่ ๒๐๑ ตรกม. ต่อรถพยาบาล ระดับสูง ๕. ๐๙ คัน

23 ผลงานรอบ ๔ เดือน Advance EMS Project จังหวัดอุบลฯ หน่วย ปฏิบัติการ เดือน จำนวน เหตุ Response Time ( นาที ) RT เฉลี่ย Non- Trauma Trauma เสียชีวิต องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด มค๒๑๕. ๕๐ ๔. ๔๗ นาที ๑๕๖๐ กพ๒๘๔. ๒๕๒๔๔๑ ระหว่างนำส่ง มีค๔๗๓. ๙๓๓๒๑๕๑ ระหว่างนำส่ง เมย๔๖๔. ๗๑๓๔๑๒๒. จุดเกิดเหตุและนำส่ง รพ. วารินชำ ราบ มค๒๒๔. ๙๕ ๕. ๔๗ นาที ๑๑ ๐ กพ๒๗๕. ๔๐๑๖๑๑๒ จุดเกิดเหตุและนำส่ง มีค๓๙๕. ๒๓๒๖๑๓๑ ระหว่างนำส่ง เมย๓๔๖. ๑๔๑๗ ๑ จุดเกิดเหตุ รพ. ค่ายสรรพ สิทธิประสงค์ กลาโหม มค๖๕. ๕๐ ๔. ๘๒ นาที ๓๓๐ กพ๕๔. ๒๕๑๔๐ มีค๖๕. ๒๐๑๕๐ เมย๓๓. ๖๗๒๑๐ รพ. สรรพสิทธิ ประสงค์ มค๔๙๔. ๕๐ ๔. ๕๒ นาที ๓๖๑๓๒ จุดเกิดเหตุ กพ๓๕๔. ๕๙๒๗๘๒ จุดเกิดเหตุและนำส่ง มีค๔๒๔. ๓๔๓๗๕๑ ระหว่างนำส่ง เมย๔๗๔. ๖๔๓๔๑๓๘ จุดเกิดเหตุ๔และนำส่ง๔ รพ. ๕๐พรรษามค๑๔๔. ๕๕ ๕. ๐๐ นาที ๖๘๑ จุดเกิดเหตุ กพ๑๓๖๗๖๐ มีค๑๕๕. ๓๓๙๖๐ เมย๑๐๔๖๔๐ รวม๔ ด ๑๒๑ว ๕๐๙ ๔. ๒ / วัน ๔. ๘๐ นาที ๓๔๔ ๖๗. ๕๘ % ๑๖๕ ๓๒. ๔๒ % ๒๒ ( ๔. ๓๒ %) จุดเกิดเหตุ ๑๑ ( ๒. ๑๖ %) ระหว่าง นำส่ง ๑๑ ( ๒. ๑๖ %)

24 เมื อง ชนบ ท เกาะ ภูเขา ทะเล ป่า ๕๐๐คน / ตรกม. น้อยกว่า ๕๐๐คน / ตรกม. การจราจรหนาแน่น ๑, ๐๐๐คน / ตรกม. พื้นที่ประเทศไทย ๕๑๓, ๑๒๐ ตร. กม. เป็นป่าไม้ ๓๑. ๕ % = ๑๗๑, ๘๙๔ ตร. กม. พื้นที่อยู่อาศัย ๓๔๑, ๒๒๖ ตร. กม. ต้องใช้รถพยาบาล ระดับสูง ๒, ๐๐๐ - ๔, ๐๐๐ คัน ( จังหวัดอุบลฯ พื้นที่ชนบท ต้องใช้รถพยาบาลอย่างน้อย ๓๙ คัน ครอบคลุมพื้นที่

25 โดยอันดับดังกล่าวมาจากการเก็บสถิติของสถาบันวิจัย ด้านการคมนาคม มหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา ร่วมกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่า สถิติการ เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนทั่วโลก มีค่าเฉลี่ยอยู่ ที่ 18 คน ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี 10 ประเทศที่มีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้อง ถนนมากที่สุดในโลกได้แก่ 1. นามิเบีย (45 คน / แสน ) 2. ไทย (44 คน / แสน ) 3. อิหร่าน (38 คน / แสน ) 4. ซูดาน (36 คน / แสน ) 5. สวาซิแลนด์ (36 คน / แสน ) 6. เวเนซุเอลา (35 คน / แสน ) 7. คองโก (34 คน / แสน ) 8. มาลาวี (32 คน / แสน ) 9. สาธารณรัฐโดมินิกัน (32 คน / แสน ) 10. อิรัก (32 คน / แสน ) ประเทศไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน จำนวน 29,000 รายต่อปี

26 สาเหตุการตาย Cause of death 2550 (2007) 2557 (2014) โรคหัวใจ Diseases of heart18,45224,995 อุบัติเหตุ และการเป็นพิษ Accidents and poisonings35,66131,847 มะเร็งทุกชนิด Malignant neoplasm, all forms 53,43470,075 ความดันเลือดสูง / โรค หลอดเลือดในสมอง Hypertension/cerebrovas cular diseases 15,28632,229 บาดเจ็บจากการฆ่าตัว ตาย / ถูกฆ่าตาย / อื่น ๆ Suicide, homicide and other injury 7,2236,604 โรคเกี่ยวกับตับ และตับ อ่อน Diseases of liver and pancreas 8,76111,264 ปอดอักเสบและโรคอื่น ๆ ของปอด Pneumonia and other diseases of lung 14,17926,103 ไตอักเสบ กลุ่มอาการไต พิการ / ไตพิการ Nephritis/nephrotic syndrome/nephrosis 13,53817,171 วัณโรคทุกชนิด Tuberculosis, all forms4,8595,936 โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เนื่องจากไวรัส Human immunodeficiency virus disease 5,5225,705 อื่นๆ Others216,339203,695 รวม Total393,254435,624 ข้อมูลสำนักงาน สถิติแห่งชาติ ผู้ป่วยฉุกเฉินเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ๖๐, ๐๐๐ ราย / ปี แบ่งเป็น ประมาณ... Stroke ๑๕, ๐๐๐ ราย STEMI ๑๕, ๐๐๐ ราย อุบัติเหตุ ๑๘, ๐๐๐ ราย อื่นๆ ๑๐, ๐๐๐ ราย

27 ?

28 Onset to Stroke Team Onset to CT Telemedicine To Needle To Thrombectomy EMS Stroke FastTrack

29 Onset to Cardiologist Onset to EKG 12 Lead Telemedicine To Needle To Primary PCI EMS STEMI FastTrack

30 ด้วยศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ จังหวัด สามารถสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น พัฒนาชุดปฏิบัติการระดับสูง กระจาย จุดจอดทั่วถึง พัฒนาระบบสื่อสารแพทย์ทางไกลและ การอำนวยการทางการแพทย์


ดาวน์โหลด ppt Advance Ambulance Communication and Information Technology Telemedicine and Medical Direction Digital citizen (citizen centric) Digital community (community.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google