งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 1

2 Outline of presentation 1. ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติ ราชการของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 2. กรอบการประเมินผลตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 3. ระบบรายงานผลตัวชี้วัดและระบบสนับสนุน การบริหารจัดการ 4. การจัดสรรสิ่งจูงใจ 2

3 ผลการดำเนินงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 1

4 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ (KRS) ของสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผ่านมา 4 KRS

5 5 แผนภูมิ : ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ของ สพฐ. KRS

6 ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ ผ่านมา 6 ปี พ. ศ. กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กล ยุทธ์ 6 ค่าเฉลี่ย รายปี 2553 3.5928 8 4.887693.59838 4.6321 6 3.7805 5 4.5765 8 4.09683 25542.58964.764993.78535 4.5348 8 4.0882 2 4.1163 5 3.95482 2555 4.6499 0 5.000002.87880 4.8391 0 5.0000 0 3.2388 0 3.61380 2556 3.9679 0 4.800003.03800 4.9768 0 5.0000 0 4.0326 0 4.20060 25574.28093.53153.98294.11654.99794.09644.2392 25583.61134.29894.4309 4.795 1 --4.3461 ARS

7 7 แผนภูมิ : ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตามแผนปฏิบัติราชการ (ARS) ของ สพฐ.

8 กรอบการประเมินผล ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 8 2

9 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 9 ตัวชี้วัดตาม คำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ ราชการ กรอบคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ

10 ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 10

11 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 11 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบการ บริหารจัดการ กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพ ครูและบุคลากรทางการศึกษา กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการ เข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็ม ตารมศํกยภาพและมีคุณภาพ ARS

12 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนใน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 อาเซียน ค่านิยม 12 ประการ ร. ร. มาตรฐานสากล นร. ปฐมวัยได้รับการเตรียมพร้อม บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย การส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ความโปร่งใส ร. ร. วิถีพุทธ ลูกเสือ / ศิลปหัตถกรรม / สภา นักเรียน สุขภาวะนักเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ สิ่งแวดล้อม ทักษะครูภาษาอังกฤษ

13 กลยุทธ์ที่ 2 การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการการศึกษาขั้น พื้นฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ พัฒนาเต็มตารมศักยภาพและมีคุณภาพ 13 ร. ร. ระดับตำบลฯเรียนรู้งาน อาชีพ ร. ร. ระดับตำบล Best Practice โรงเรียนจุฬาภรณฯ เด็กเข้า / ออก / จบ การจัดเก็บข้อมูลผลการเรียน Online เรียนฟรีฯ แนะแนว ร. ร. ในฝัน นร. พิการ / ด้อยโอกาส การสอนวอลดอร์ฟ O-NET/I-NET จชต. ร. ร. สามัญควบอิสลาม

14 กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร ทางการศึกษา 14 จัดสรรอัตราจ้าง อัตราจ้างแทนนักการภาร โรง บุคลากร 38 ค.(2) ได้รับ การพัฒนา โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการบริหารงานบุคคล ใน สพท. การฝึกอบรมครูผู้ช่วยสู่การ เป็นครูมืออาชีพฯ OBEC AWARDS

15 กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ 15 ควบคุมภายใน หน่วยเบิกจ่ายปฏิบัติงานด้านบัญชี การติดตามตรวจสอบ สตผ. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ผู้เรียนสุขภาพกาย / จิตที่ดี การนิเทศติดตาม การตรวจสอบการเงินการบัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต

16 ระบบรายงานผลตัวชี้วัดและ ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 3

17 17 ระบบสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของ สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ระบบสนับสนุนการบริหาร จัดการของสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา โปรแกรมสนับสนุนการบริหาร จัดการสถานศึกษา ระบบรายงานผล ตัวชี้วัดตาม แผนปฏิบัติ ราชการ ระบบรายงานผล ตัวชี้วัดตามคำ รับรองการปฏิบัติ ราชการ KRS (KPI Report System) ARS (Actin plan Report System) AMSS (Area Management Support System) AMSS++ (Area Management Support System) SMSS (School Management Support พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก ระดับอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การที่มี ประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ระบบ KRS / ARS / AMSS / AMSS++ / SMSS

18 18 Cascading Key Performance Indicators

19 19 หลักการคิดในการใช้ระบรายงานผลตัวชี้วัด KRS ARS ผอ. เขต รอง ผอ. เขต ผอ. กลุ่ม บุคลากร การถ่ายทอด ตัวชี้วัดระดับ องค์กรสู่ระดับ บุคคล

20 การจัดสรรสิ่งจูงใจ 20 4

21 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สพท. ที่ได้ค่าคะแนนสูง 21 เลขาธิการ กพฐ. เห็นชอบให้... มอบประกาศเกียรติบัตร ให้ สพท. ที่ได้ค่า คะแนนสูง ในที่ประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ จัดสรรงบประมาณเพื่อ บริหารจัดการเพิ่มเติมให้ สพท. ที่ได้ค่าคะแนนสูง เขตละ 200,000 บาท ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการ ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศครั้งที่3/2558 และเป็น ประธานพิธียกย่องเชิดชูเกียรติการพัฒนางาน ตามนโยบาย สพฐ. พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร สพท.ที่มีผลงานดีเด่นการดำเนินการคำรับรองการปฏิบัติราชการ ณ โรงแรมโรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี

22 22 การสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญ 1. นำผลการประเมิน KRS, ARS มาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ บริหารงานบุคคล 2. นำผลการประเมิน KRS, ARS มาใช้สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานแก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อาทิเช่น การจัดสรร งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร เป็น ต้น

23 23 ผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา KRS (สพป.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 คะแนนเฉลี่ยรวม KRS (สพป.) 24 ปีงบประมาณ / คะแนน 2552255325542555 255625572558เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย3.865343.600124.28380 3.992694.32885 3.886143.36079-0.5254 คะแนนสูงสุด4.789864.460024.88220 4.841924.81565 4.519374.27793-0.24144 คะแนนต่ำสุด3.043472.518872.63108 2.155412.96748 2.879752.34035-0.5394

25 ค่าคะแนน KRS ของ สพป. สูงสุด 15 อันดับ 25 ลำดับที่ 1 สพป. กรุงเทพมหานคร ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.27793 ลำดับที่ 2 สพป. ระยอง เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20312 ลำดับที่ 3 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00724 ลำดับที่ 4 สพป. นครสวรรค์ เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00644 ลำดับที่ 5 สพป. พัทลุง เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.98274 ลำดับที่ 6 สพป. ตราด ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.93715 ลำดับที่ 7 สพป. น่าน เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90599 ลำดับที่ 8 สพป. นนทบุรี เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.90011 ลำดับที่ 9 สพป. พัทลุง เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.87717 ลำดับที่ 10 สพป. เชียงใหม่ เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84982 ลำดับที่ 11 สพป. ราชบุรี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.84422 ลำดับที่ 12 สพป. สมุทรสงคราม ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.83333 ลำดับที่ 13 สพป. นครปฐม เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82326 ลำดับที่ 14 สพป. พะเยา เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.82037 ลำดับที่ 15สพป. นครปฐม เขต 1ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.81331

26 ค่าคะแนน KRS ของ สพป. ต่ำสุด 15 อันดับ 26 ลำดับที่ 1 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.34035 ลำดับที่ 2 สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.47652 ลำดับที่ 3 สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.49561 ลำดับที่ 4 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.58217 ลำดับที่ 5 สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.60620 ลำดับที่ 6 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.62376 ลำดับที่ 7 สพป. ลพบุรี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.64532 ลำดับที่ 8 สพป. นครพนม เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.64617 ลำดับที่ 9 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.66862 ลำดับที่ 10 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.70128 ลำดับที่ 11 สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.74912 ลำดับที่ 12 สพป. สตูล ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.79569 ลำดับที่ 13 สพป. สุรินทร์ เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.80166 ลำดับที่ 14 สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.82156 ลำดับที่ 15สพป. ตรัง เขต 1ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ2.85107

27 ค่าคะแนน KRS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สูงสุด 10 อันดับ 27 อันดับ1สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ค่าคะแนน 4.00724 อันดับ2สพป. ยโสธร เขต 2 ค่าคะแนน 3.78375 อันดับ3สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ค่าคะแนน 3.74505 อันดับ4สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าคะแนน 3.70929 อันดับ5สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ค่าคะแนน 3.70404 อันดับ6สพป. นครราชสีมา เขต 2 ค่าคะแนน 3.63971 อันดับ7สพป. สกลนคร เขต 1 ค่าคะแนน 3.57466 อันดับ8สพป. อุดรธานี เขต 2 ค่าคะแนน 3.55618 อันดับ9สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ค่าคะแนน 3.55584 อันดับ10สพป. หนองคาย เขต 2 ค่าคะแนน 3.50830

28 ค่าคะแนน KRS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่ำสุด 10 อันดับ 28 อันดับ1สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนน 2.47652 อันดับ2สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนน 2.49561 อันดับ3สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนน 2.60620 อันดับ4สพป. นครพนม เขต 1 ค่าคะแนน 2.64617 อันดับ5สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนน 2.66862 อันดับ6สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนน 2.74912 อันดับ7สพป. สุรินทร์ เขต 2 ค่าคะแนน 2.80166 อันดับ8สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนน 2.82156 อันดับ9สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ค่าคะแนน 2.85860 อันดับ10สพป. เลย เขต 2 ค่าคะแนน 2.86187

29 ก้าวกระโดด สพป. ที่มีคะแนน KRS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 29 ลำดับสพป.25582557คะแนนเพิ่ม 1 สพป. นครสวรรค์ เขต 34.006443.643550.36289 2 สพป. เชียงใหม่ เขต 33.184842.884780.30006 3 สพป. นครสวรรค์ เขต 23.178442.879750.29869 4 สพป. เชียงใหม่ เขต 63.261193.091720.16947 5 สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 23.137992.971370.16662 6 สพป. อุบลราชธานี เขต 53.417593.362790.05480 7 สพป. ปัตตานี เขต 33.771553.723210.04834 8 สพป. ตาก เขต 23.308693.263580.04511 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 52.920512.895900.02461

30 30 ผลการปฏิบัติราชการตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ (KRS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา KRS (สพม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 คะแนนเฉลี่ยรวม KRS (สพม.) 31 ปีงบประมาณ / คะแนน 25542555 255625572558เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย 3.336773.371484.111594.156763.49783-0.6589 คะแนนสูงสุด 4.496444.449604.561774.678353.82047-0.85788 คะแนนต่ำสุด 1.794452.068323.259153.213612.75674-0.4569

32 ค่าคะแนน KRS ของ สพม. สูงสุด 5 อันดับ 32 อันดับ1สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ ยโสธร ค่าคะแนน 3.82047 อันดับ2สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ค่าคะแนน 3.75572 อันดับ3สพม. เขต 2 กรุงเทพมหานคร ค่าคะแนน 3.74491 อันดับ4สพม. เขต 26 มหาสารคาม ค่าคะแนน 3.72577 อันดับ5สพม. เขต 39 พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ค่าคะแนน 3.71776

33 ค่าคะแนน KRS ของ สพม. ต่ำสุด 5 อันดับ 33 อันดับ1 สพม. เขต 23 สกลนคร ค่าคะแนน 2.75674 อันดับ2 สพม. เขต 21 หนองคาย ค่าคะแนน 3.01261 อันดับ3 สพม. เขต 9 สุพรรณบุรี นครปฐม ค่าคะแนน 3.21401 อันดับ4 สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ ค่าคะแนน 3.22031 อันดับ5 สพม. เขต 17 จันทบุรี ตราด ค่าคะแนน 3.22842

34 ก้าวกระโดด สพม. ที่มีคะแนน KRS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 34 ลำดับสพม.25582557คะแนนเพิ่ม 1สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำภู3.461003.233040.22796 2สพม. เขต 25 ขอนแก่น3.465863.257720.20814 3สพม. เขต 15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา3.282343.213610.06873 4สพม. เขต 38 สุโขทัย ตาก3.425283.365320.05996 5สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์3.220313.218100.00221

35 35 ผลการปฏิบัติราชการตาม แผนการปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ARS (สพป.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36 คะแนนเฉลี่ยรวม ARS (สพป.) 36 ปีงบประมาณ / คะแนน 2552255325542555 255625572558เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย 4.488634.212134.095394.183614.369254.306424.11843-0.2508 คะแนนสูงสุด 5.000004.755094.886404.704154.845724.896694.64834-0.19738 คะแนนต่ำสุด 3.080753.344292.949332.373933.560613.591962.89303-0.6676

37 ค่าคะแนน ARS ของ สพป. สูงสุด 15 อันดับ 37 ลำดับที่ 1 สพป. อุทัยธานี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.64834 ลำดับที่ 2 สพป. ลำพูน เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.62951 ลำดับที่ 3 สพป. ชลบุรี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59884 ลำดับที่ 4 สพป. สงขลา เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.59105 ลำดับที่ 5 สพป. นครปฐม เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56870 ลำดับที่ 6 สพป. พัทลุง เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55876 ลำดับที่ 7 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.55569 ลำดับที่ 8 สพป. อ่างทอง ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.54649 ลำดับที่ 9 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.52123 ลำดับที่ 10 สพป. สุโขทัย เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.51294 ลำดับที่ 11 สพป. สระแก้ว เขต 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49904 ลำดับที่ 12 สพป. ระยอง เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49219 ลำดับที่ 13 สพป. สิงห์บุรี ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.49038 ลำดับที่ 14 สพป. ลำปาง เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48964 ลำดับที่ 15 สพป. นนทบุรี เขต 2 ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.48624

38 ค่าคะแนน ARS ของ สพป. ต่ำสุด 15 อันดับ 38 ลำดับที่ 1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ2.89303 ลำดับที่ 2 สพป. นครพนม เขต 2ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.29556 ลำดับที่ 3 สพป. เชียงใหม่ เขต 5ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.36793 ลำดับที่ 4 สพป. นครราชสีมา เขต 5ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.37547 ลำดับที่ 5 สพป. มุกดาหารค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.41433 ลำดับที่ 6 สพป. ยะลา เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.45289 ลำดับที่ 7 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.46454 ลำดับที่ 8 สพป. มหาสารคาม เขต 1ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.47562 ลำดับที่ 9 สพป. เชียงใหม่ เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.48502 ลำดับที่ 10 สพป. ชลบุรี เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.50875 ลำดับที่ 11 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.55090 ลำดับที่ 12 สพป. นครราชสีมา เขต 7ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.57394 ลำดับที่ 13 สพป. ตาก เขต 2ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.58970 ลำดับที่ 14 สพป. นราธิวาส เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.63370 ลำดับที่ 15 สพป. สกลนคร เขต 3ค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ3.63456

39 ค่าคะแนน ARS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สูงสุด 10 อันดับ 39 อันดับ1สพป. อุบลราชธานี เขต 1 ค่าคะแนน 4.55569 อันดับ2สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าคะแนน 4.52123 อันดับ3สพป. มหาสารคาม เขต 3 ค่าคะแนน 4.46725 อันดับ4สพป. อุดรธานี เขต 4 ค่าคะแนน 4.46183 อันดับ5สพป. อุดรธานี เขต 2 ค่าคะแนน 4.42162 อันดับ6สพป. หนองคาย เขต 1 ค่าคะแนน 4.40950 อันดับ7สพป. ยโสธร เขต 1 ค่าคะแนน 4.39009 อันดับ8สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าคะแนน 4.36926 อันดับ9สพป. สกลนคร เขต 1 ค่าคะแนน 4.32330 อันดับ10สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 ค่าคะแนน 4.32185

40 ค่าคะแนน ARS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่ำสุด 10 อันดับ 40 อันดับ1สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนน 2.89303 อันดับ2สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนน 3.29556 อันดับ3สพป. นครราชสีมา เขต 5 ค่าคะแนน 3.37547 อันดับ4สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนน 3.41433 อันดับ5สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 ค่าคะแนน 3.46454 อันดับ6สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนน 3.47562 อันดับ7สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ค่าคะแนน 3.55090 อันดับ8สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนน 3.57394 อันดับ9สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนน 3.63456 อันดับ10สพป. นครราชสีมา เขต 6 ค่าคะแนน 3.65486

41 ก้าวกระโดด สพป. ที่มีคะแนน ARS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 41 ลำดับสพป.25582557คะแนนเพิ่ม 1สพป. เชียงราย เขต 14.385553.811680.57387 2สพป. บุรีรัมย์ เขต 14.079603.599170.48043 3สพป. นครพนม เขต 14.006513.591960.41455 4สพป. สกลนคร เขต 14.323303.922330.40097 5สพป. สงขลา เขต 34.072113.775380.29673 6สพป. นครสวรรค์ เขต 24.379114.094510.28460 7สพป. นครศรีธรรมราช เขต 34.333884.057970.27591 8สพป. สุราษฎร์ธานี เขต 34.392404.145430.24697 9สพป. ชลบุรี เขต 24.598844.375820.22302 10สพป. ระยอง เขต 24.492194.275790.21640

42 42 ผลการปฏิบัติราชการตาม แผนการปฏิบัติราชการ (ARS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ARS (สพม.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

43 คะแนนเฉลี่ยรวม ARS (สพม.) 43 ปีงบประมาณ / คะแนน 25542555 255625572558เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย 4.138914.174024.379764.202223.89068-0.3115 คะแนนสูงสุด 4.776134.637134.840374.533594.51378-0.01981 คะแนนต่ำสุด 2.930682.761193.375983.880292.72976-1.1505

44 ค่าคะแนน ARS ของ สพม. สูงสุด 5 อันดับ 44 อันดับ1สพม. เขต 18 ชลบุรี ระยอง ค่าคะแนน 4.51378 อันดับ2สพม. เขต 31 นครราชสีมา ค่าคะแนน 4.50435 อันดับ3สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ค่าคะแนน 4.40907 อันดับ4สพม. เขต 33 สุรินทร์ ค่าคะแนน 4.23119 อันดับ5สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่ ค่าคะแนน 4.21031

45 ค่าคะแนน ARS ของ สพม. ต่ำสุด 5 อันดับ 45 อันดับ1 สพม. เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง ค่าคะแนน 2.72976 อันดับ2 สพม. เขต 25 ขอนแก่น ค่าคะแนน 2.82533 อันดับ3 สพม. เขต 26 มหาสารคาม ค่าคะแนน 3.24315 อันดับ4 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ ค่าคะแนน 3.51916 อันดับ5 สพม. เขต 1 กรุงเทพมหานคร ค่าคะแนน 3.55961

46 ก้าวกระโดด สพม. ที่มีคะแนน ARS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 46 ลำดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา25582557คะแนนเพิ่ม 1 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร4.409073.936510.47256 2 สพม. เขต 18 ชลบุรี ระยอง4.513784.416950.09683 3 สพม. เขต 13 ตรัง กระบี่4.210314.119650.09066 4 สพม. เขต 20 อุดรธานี4.040013.999920.04009

47 47 KRS + ARS สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

48 คะแนนเฉลี่ยรวม KRS + ARS (สพป.) 48 ปีงบประมาณ / คะแนน 2552255325542555 255625572558เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย4.176984.305454.189614.088154.349054.096283.73332-0.4563 คะแนน สูงสุด 4.841074.573214.763794.708164.798474.607054.19598-0.6025 คะแนน ต่ำสุด 3.247663.128672.929262.303793.264053.278482.78083-0.4832

49 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพป. สูงสุด 15 อันดับ 49 อันดับ1 สพป. ระยอง เขต 2 ค่าคะแนน 4.34766 อันดับ2 สพป. พัทลุง เขต 1 ค่าคะแนน 4.27075 อันดับ3 สพป. นครปฐม เขต 2 ค่าคะแนน 4.19598 อันดับ4 สพป. ชลบุรี เขต 2 ค่าคะแนน 4.15962 อันดับ5 สพป. ลำพูน เขต 1 ค่าคะแนน 4.13901 อันดับ6 สพป. พัทลุง เขต 2 ค่าคะแนน 4.12314 อันดับ7 สพป. ชุมพร เขต 1 ค่าคะแนน 4.11145 อันดับ8 สพป. ตราด ค่าคะแนน 4.11072 อันดับ9 สพป. นครปฐม เขต 1 ค่าคะแนน 4.10875 อันดับ10 สพป. นนทบุรี เขต 2 ค่าคะแนน 4.10678 อันดับ11 สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ค่าคะแนน 4.10314 อันดับ12 สพป. สงขลา เขต 2 ค่าคะแนน 4.10280 อันดับ13 สพป. อุทัยธานี เขต 2 ค่าคะแนน 4.09895 อันดับ14 สพป. สมุทรสงคราม ค่าคะแนน 4.09318 อันดับ15 สพป. นนทบุรี เขต 1 ค่าคะแนน 4.09268

50 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพป. ต่ำสุด 15 อันดับ 50 อันดับ1 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนน 2.78083 อันดับ2 สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนน 2.88604 อันดับ3 สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนน2.98562 อันดับ4 สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนน 3.01027 อันดับ5 สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2 ค่าคะแนน 3.09825 อันดับ6 สพป. นครราชสีมา เขต 5 ค่าคะแนน3.12565 อันดับ7 สพป. เชียงใหม่ เขต 5 ค่าคะแนน3.14422 อันดับ8 สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนน 3.19184 อันดับ9 สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนน 3.19775 อันดับ10 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ค่าคะแนน3.20475 อันดับ11 สพป. เชียงใหม่ เขต 2 ค่าคะแนน 3.27911 อันดับ12 สพป. สุรินทร์ เขต 2 ค่าคะแนน3.30771 อันดับ13 สพป. กาญจนบุรี เขต 3 ค่าคะแนน 3.32468 อันดับ14 สพป. นครพนม เขต 1 ค่าคะแนน3.32634 อันดับ15 สพป. เชียงใหม่ เขต 3 ค่าคะแนน 3.33493

51 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) สูงสุด 10 อันดับ 51 อันดับ1สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ค่าคะแนน 4.06148 อันดับ2สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 ค่าคะแนน 4.03928 อันดับ3สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 ค่าคะแนน 3.99576 อันดับ4สพป. อุดรธานี เขต 2 ค่าคะแนน 3.98890 อันดับ5สพป. สกลนคร เขต 1 ค่าคะแนน 3.94898 อันดับ6สพป. นครราชสีมา เขต 2 ค่าคะแนน 3.92395 อันดับ7สพป. หนองคาย เขต 1 ค่าคะแนน 3.91875 อันดับ8สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ค่าคะแนน 3.90864 อันดับ9สพป. ยโสธร เขต 1 ค่าคะแนน 3.89913 อันดับ10สพป. ยโสธร เขต 2 ค่าคะแนน 3.89017

52 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพป. (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ต่ำสุด 10 อันดับ 52 อันดับ1สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 ค่าคะแนน 2.78083 อันดับ2สพป. นครพนม เขต 2 ค่าคะแนน 2.88604 อันดับ3สพป. มหาสารคาม เขต 1 ค่าคะแนน 2.98562 อันดับ4สพป. มุกดาหาร ค่าคะแนน 3.01027 อันดับ5สพป. นครราชสีมา เขต 5 ค่าคะแนน 3.12565 อันดับ6สพป. สกลนคร เขต 3 ค่าคะแนน 3.19184 อันดับ7สพป. นครราชสีมา เขต 7 ค่าคะแนน 3.19775 อันดับ8สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 ค่าคะแนน 3.20475 อันดับ9สพป. สุรินทร์ เขต 2 ค่าคะแนน 3.30771 อันดับ10สพป. นครพนม เขต 1 ค่าคะแนน 3.32634

53 ก้าวกระโดด สพป. ที่มีคะแนน KRS+ARS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 53 ลำดับสพท.25582557คะแนนเพิ่ม 1สพป. นครสวรรค์ เขต 23.778783.487130.29165 2สพป. เชียงราย เขต 14.056373.801980.25440 3สพป. สกลนคร เขต 13.948983.816620.13236 4สพป. นครศรีธรรมราช เขต 33.707243.580250.12699 5สพป. แม่ฮ่องสอน เขต 23.497563.374990.12257 6สพป. เชียงใหม่ เขต 63.642843.535890.10695 7สพป. อุบลราชธานี เขต 53.866903.763780.10312 8สพป. สงขลา เขต 33.714803.654100.06071 9สพป. เชียงใหม่ เขต 33.334933.278480.05645 10สพป. ระยอง เขต 24.347664.296170.05149

54 54

55 คะแนนเฉลี่ยรวม KRS + ARS (สพม.) 55 ปีงบประมาณ / คะแนน 25542555 255625572558เพิ่ม/ลด คะแนนเฉลี่ย3.737843.772754.245684.179493.69426-0.5514 คะแนนสูงสุด4.351584.351664.679544.521094.09679-0.58275 คะแนนต่ำสุด2.521252.414763.659043.586793.14560-0.5134

56 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพม. สูงสุด 5 อันดับ 56 อันดับ1 สพม. เขต 31 นครราชสีมา ค่าคะแนน 4.09679 อันดับ2 สพม. เขต 18 ชลบุรี ระยอง ค่าคะแนน 4.07742 อันดับ3 สพม. เขต 11 สุราษฎร์ธานี ชุมพร ค่าคะแนน 3.99984 อันดับ4 สพม. เขต 33 สุรินทร์ ค่าคะแนน 3.92055 อันดับ5 สพม. เขต 22 นครพนม มุกดาหาร ค่าคะแนน 3.88117

57 ค่าคะแนน KRS+ARS ของ สพม. ต่ำสุด 5 อันดับ 57 อันดับ1 สพม. เขต 25 ขอนแก่น ค่าคะแนน 3.14560 อันดับ2 สพม. เขต 14 พังงา ภูเก็ต ระนอง ค่าคะแนน 3.16139 อันดับ3 สพม. เขต 23 สกลนคร ค่าคะแนน 3.25349 อันดับ4 สพม. เขต 21 หนองคาย ค่าคะแนน 3.35763 อันดับ5 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ ค่าคะแนน 3.41341

58 ก้าวกระโดด สพม. ที่มีคะแนน KRS+ARS ก้าวกระโดด จากปี 2557 สูงที่สุด 58 ลำดับสพม.25582557เพิ่ม/ลด 1สพม. เขต 19 เลย หนองบัวลำภู3.795333.689260.10607

59 59 Line Group KRS 2559 ARS 2559

60 What’s Your Message? THANK YOU 60 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร 02-288-5875 โทรสาร 02-280-5499 http://www.psdg-obec.go.th PSDG OBEC


ดาวน์โหลด ppt การประชุมปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน ตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google