งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
ขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

2 วัตถุประสงค์ ทฤษฎีการสื่อสาร บริหารจัดการ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์
จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ การสหกรณ์ บริหารจัดการ ศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์ Sender Message Channel Receiver ทฤษฎีการสื่อสาร

3 Sender ตัววิทยากร คณะอนุกรรมการศูนย์เรียนรู้ คณะกรรมการระดับจังหวัด
อำนวยการ สรุป ประเมินผล รายงานกรม วาระแห่งชาติ หนังสือ คณะอนุกรรมการศูนย์เรียนรู้ บริหารจัดการ ถอดองค์ความรู้ จัดทำสื่อ สรุป ประเมินผล รายงานจังหวัด ตัววิทยากร ประธาน ผู้จัดการ ผู้ได้รับมอบหมาย

4 ประเด็นการถอดองค์ความรู้
Message ประเด็นการถอดองค์ความรู้ ประวัติ สหกรณ์ การรับ สมาชิก ข้อบังคับ / ระเบียบ การสหกรณ์ การประชุม / ประชุมใหญ่ การจัดสรรกำไรสุทธิ สวัสดิการ Active Member การประกอบอาชีพของสมาชิก การมีส่วนร่วมของชุมชน คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ธุรกิจ การรับฝากเงิน การถือหุ้น การมีส่วนร่วมของสมาชิก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งบการเงิน ผลการดำเนินงาน

5 แผ่นพับ คู่มือ ปฏิทินดูงาน การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ
Channel สถานที่ VTR Power Point แผ่นพับ คู่มือ ปฏิทินดูงาน การสหกรณ์ ผังภาพรวม ผังจุดดูงาน ป้าย การประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

6 Receiver สหกรณ์ เกษตรกร ประชาชน ทั่วไป ผู้นำชุมชน อปท. อบจ. อบต.
อปท. อบจ. อบต. สมาคม มูลนิธิ องค์การ อื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google