งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรณีศึกษ าที่ 2 ( แบบ ปย.2) กรณีศึกษา อุทยาน แห่งชาติน้ำตกพลิ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรณีศึกษ าที่ 2 ( แบบ ปย.2) กรณีศึกษา อุทยาน แห่งชาติน้ำตกพลิ้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรณีศึกษ าที่ 2 ( แบบ ปย.2) กรณีศึกษา อุทยาน แห่งชาติน้ำตกพลิ้ว

2 2 ภาพปลาพลวงบริเวณน้ำตก พลิ้ว ภาพปลาพลวงบริเวณน้ำตก พลิ้ว

3 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี มีแอ่งน้ำสีเขียวมรกตใสสะอาด ทำให้สามารถ มองเห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทราย พร้อมด้วยฝูงปลาน้อยใหญ่หลากหลายชนิด โดยเฉพาะปลาพลวงหินที่มีจำนวนมาก สร้าง ความตื่นตา ตื่นใจ ให้กับนักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมเมื่อจอดรถตรง ลาดจอดรถและแวะซื้อถั่วฝักยาวเพื่อให้ปลากิน จากนั้นก็จะขนสัมภาระไปยังบริเวณน้ำตก ปัญหาที่ เกิดขึ้นในปัจจุบันคือปลาพลวงตายลดจำนวนลง อย่างมาก กลายเป็นปัญหาที่ทำให้นักท่องเที่ยว ลดลง ข้อมูล เบื้องต้น

4 การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณ น้ำตกพลิ้ว กำหนดชื่อของ กิจกรรม ช่องที่ 1

5 เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ำตก พลิ้วให้สะอาด และสวยงามพร้อมรับนักท่องเที่ยวให้ มาใช้บริการ กำหนด วัตถุประสงค์ ช่องที่ 1

6 การควบคุมที่มีอยู่ อุทยานกำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ จำนวน 2 คน มีหน้าที่ ยืนตรวจตราความเรียบร้อย ณ บริเวณทางเข้าน้ำตกตลอดเวลา ทำการ ช่องที่ 2

7 การประเมินผลการ ควบคุม การควบคุมที่มีอยู่ไม่ เพียงพอ ช่องที่ 3

8 ความเสี่ยงที่ ยังมีอยู่ ช่องที่ 4 กระดาษทำการ วิเคราะห์ความเสี่ยง

9 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว กระดาษทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 วัตถุประ สงค์ ความ เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ การวิเคราะห์ ระดั บ โอกาส เกิด ผลกระ ทบ

10 “ การประเมินความเสี่ยง ” เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ำตกพลิ้วให้ สะอาดและสวยงาม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ำตกพลิ้วให้ สะอาดและสวยงาม พร้อมรับนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ พร้อมรับนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ำตกพลิ้วให้ สะอาดและสวยงาม เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมบริเวณน้ำตกพลิ้วให้ สะอาดและสวยงาม พร้อมรับนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ พร้อมรับนักท่องเที่ยวให้มาใช้บริการ วัตถุประ สงค์ ความ เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง ( สาเหตุของความเสี่ยง ) วิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดการความ เสี่ยง พื้นที่ สกปรก น้ำไม่ สะอาด ปลาตาย การทิ้งขยะ และภาชนะที่ใส่อาหาร การทิ้งขยะและเศษอาหารลงในน้ำ การให้อาหารปลา ( หนังยาง / เศษ พลาสติก )

11 อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว กระดาษทำการวิเคราะห์ความเสี่ยง สำหรับปีงบประมาณ พ. ศ. 2559 วัตถุประ สงค์ ความ เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง / สาเหตุ การวิเคราะห์ ระดั บ โอกาส เกิด ผลกระ ทบ พื้นที่ สกปรก น้ำไม่ สะอาด ปลาตาย การทิ้งขยะ และ ภาชนะที่ใส่ อาหาร การทิ้งขยะและ เศษอาหารลงใน น้ำ การให้อาหาร ปลา ( หนังยาง / เศษ พลาสติก ) เพื่อ รักษา สิ่งแวดล้ อม บริเวณ น้ำตก พลิ้วให้ สะอาด และ สวยงาม พร้อมรับ นักท่องเ ที่ยวให้ มาใช้ บริการ 34 4 5 52 1212 1010 2020

12 ระบุปัจจัยเสี่ยง การจัดการความ เสี่ยง การประเมิน ความเสี่ยง 2 ระดับของความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความ เสี่ยง ผลกระทบของความเสี่ยง 1 2 3 4 5 12 พื้นที่ สกปรก 12 10 น้ำไม่ สะอาด 10 20 ปลาตาย 20

13 ระบุปัจจัยเสี่ยง วิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมิน ความเสี่ยง 2 ความเสี่ยง (20) = ปลาตาย การ หลีกเลี่ย ง การลด / ควบคุม 1. ตรวจสอบและแจ้งเตือน นักท่องเที่ยว 2. จัดชั้นวางสิ่งของ / อาหารให้ นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 3. จัดตะกร้าไว้ใส่หนังยาง 1. ตรวจสอบและแจ้งเตือน นักท่องเที่ยว 2. จัดชั้นวางสิ่งของ / อาหารให้ นักท่องเที่ยว นักท่องเที่ยว 3. จัดตะกร้าไว้ใส่หนังยาง การ แบ่งปัน การ ยอมรับ S A R A

14 “ มาตรการป้องกัน และควบคุม ไม่ให้ปลาตาย ” “ มาตรการป้องกัน และควบคุม ไม่ให้ปลาตาย ” 3. จัดตะกร้าสำหรับใส่หนัง ยาง 2. จัดชั้นวางสิ่งของ / อาหารให้นักท่องเที่ยว 1. ตรวจสอบและแจ้งเตือน นักท่องเที่ยวก่อนจะไปให้ อาหารปลา

15 “ รายงานการประเมินผล และ การปรับปรุงการ ควบคุมภายใน ( แบบ ปย. 2) ” กระบวนการ ปฏิบัติงาน / โครงการ / กิจกรรม / ด้านของ งานที่ประเมินและ วัตถุประสงค์ของ การควบคุม (1) การ ควบคุม ที่มีอยู่ (2) การ ประเมินผล การควบคุม (3) ความ เสี่ยงที่ ยังมีอยู่ (4) การ ปรับปรุง การ ควบคุม (5) กำหนด เสร็จ / ผู้รับผิด ชอบ (6) หมา ยเหตุ (7) ระ บุ เพื่อรักษา สิ่งแวดล้อม บริเวณน้ำตก พลิ้วให้สะอาด และสวยงาม พร้อมรับ นักท่องเที่ยวให้ มาใช้บริการ การดูแลรักษา สิ่งแวดล้อม บริเวณน้ำตก พลิ้ว ตรวจสอบ มี เจ้าหน้าที่ ยืนตรวจ ตราความ เรียบร้อย ตรง ทางเข้า น้ำตก ประเมิน การควบคุมที่ มีอยู่ ไม่ เพียงพอ ระบุ 1. พื้นที่ สกปรก สาเหตุจาก การทิ้งขยะ และภาชนะ ที่ใส่อาหาร 2. น้ำไม่ สะอาด สาเหตุจาก การทิ้งขยะ และเศษ อาหารลงใน น้ำ 3. ปลาตาย สาเหตุจาก การให้ อาหารปลา ( หนังยาง / เศษ พลาสติก ) กำห นด 1. ตรวจสอ บและแจ้ง เตือน นักท่องเ ที่ยว 2. จัดชั้น วาง สิ่งของ / อาหารให้ นักท่องเ ที่ยว 3. จัด ตะกร้าไว้ ใส่หนัง ยาง กำหนด เจ้าหน้า ที่น้ำตก พลิ้ว 18 พ. ค. 59 ระบุ


ดาวน์โหลด ppt กรณีศึกษ าที่ 2 ( แบบ ปย.2) กรณีศึกษา อุทยาน แห่งชาติน้ำตกพลิ้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google