งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Change Management พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ สรุปและนำเสนอ โดย น. ส. สุกานดา บุณยาทร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Change Management พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ สรุปและนำเสนอ โดย น. ส. สุกานดา บุณยาทร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Change Management พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ สรุปและนำเสนอ โดย น. ส. สุกานดา บุณยาทร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553

2 หลักสูตร ทอมก. “Change Management” วันที่ 28 มกราคม 2553

3 บัณฑิต หิรัญ วิวัฒน์กุล กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญ ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาองค์กร บริษัท บีเอ็ช อาร์ จำกัด

4 รายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา  นางวันดี สัญญาวิวัฒน์  น. ส. สุกานดา บุณ ยาทร  นางนพสรสุข แสนไกรศร  น. ส. อารยาสิมสีนวล  น. ส. นาตยาสุดแสง สว่าง

5 การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) เป็นการ วางแผนปรับแต่งองค์การ กระบวนงาน เพื่อให้องค์การและบุคลากรสามารถ ปรับตัว เกิดการยอมรับ และพัฒนา ศักยภาพของส่วนราชการ ไปพร้อมการ ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ บริหารราชการแผ่นดิน และกำหนด แนวทางในการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับส่วนราชการ และระดับบุคลากร ( อ้างอิงข้อมูลมาจาก สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก. พ. ร.)

6 ความสำคัญของการ เปลี่ยนแปลง  การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการที่ทำให้ องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อตอบสนองกับ สิ่งแวดล้อมและมีประสิทธิภาพการทำงาน สูงขึ้น  ผู้บริหารต้องเผชิญกับสภาพการทำงานที่ เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญในการ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและการ พัฒนาของสิ่งแวดล้อม  การเปลี่ยนแปลงเป็นรากฐานของการอยู่ รอดและความสำเร็จขององค์กร

7 องค์ประกอบของการ เปลี่ยนแปลง 1. ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) 2. สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง 3. ประเภทการเปลี่ยนแปลง 4. ผลกระทบที่เกิดจากการ เปลี่ยนแปลง 5. การประเมินผลการ เปลี่ยนแปลง

8 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการ เปลี่ยนแปลง จากการวิจัยพบว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 ด้าน ดังนี้ 1. การเงิน (Finance) 2. กายภาพ (Physical) 3. อาหารสมอง (Mental) 4. จิตใจ (Mind)

9 Basic Requirement  ความตระหนักในเรื่องที่ว่าถึง เวลาแล้วที่เราจะต้อง...... (Sense of urgency)  อารมณ์ (Passion)  ความรู้ (Knowledge)

10 Vision and strategy People Nature of work Measurement system Technology Structure Culture ผลกระทบจากภายใน (The Internal Forces)

11 ผลกระทบจากภายนอก (The External Forces) Law & Regulation Social Economy Competitors Technology Customers

12 “Repeating the same behaviors while expecting the different result is an insane” (Albert Einstein) “You must change before you have to” (Jack Welch)

13 ลักษณะการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงเพื่อ ตอบสนองต่อความไม่ แน่นอนในอนาคต ทำ ให้มีความคิดริเริ่ม สำหรับอนาคต การ เปลี่ยนแปลงกระทำได้ โดยการคาดการณ์ว่า จะเกิดอะไรขึ้นใน อนาคต มีแนวโน้ม อย่างไร และมีการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงเมื่อมี แรงกดดันให้ต้อง เปลี่ยน หลังจากเกิด ปัญหาขึ้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงเชิงรุก (Proactive change) การเปลี่ยนแปลงเชิงรับ (Reactive change)

14 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารการ เปลี่ยนแปลง 1. การบีบบังคับ (Pressure) : Outside In ( กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ) 2. การเพาะบ่มให้เกิดขึ้นจาก จิตใจ : Inside out ( การพัฒนาจากภายใน : ทัศนคติ แรงจูงใจ อุปนิสัย )

15 คำถามที่ต้องการคำตอบ 1. ทำไมต้องทำ 2. ถ้าไม่ทำหรือไม่เปลี่ยนอะไรจะ เกิดขึ้น 3. ทำแล้ว หรือเปลี่ยนแล้ว ผลที่ได้ จะเป็นอย่างไร 4. ถ้าผลออกมาไม่ดีแล้วใคร รับผิดชอบ 5. ถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องทำ อะไรเพิ่ม หรือต้องลดอะไรลง

16 CHANGE CURVE ขั้นที่ 1 การปฏิเสธ เฉยๆ ขั้นที่ 2 การต่อต้าน ไม่ยอมรับ ขั้น 3 การแสวงหา สำรวจ ขั้นที่ 4 พันธสัญญา เข้าร่วมด้วย

17 สาเหตุที่ทำให้เกิดการต่อต้าน การเปลี่ยนแปลง 1. ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง 2. ระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสั้นไป 3. เกิดความตระหนกในการ เปลี่ยนแปลง 4. แรงกดดันจากผู้มีส่วนได้เสีย 5. ผลประโยชน์ 6. ความไม่รู้ / ไม่เข้าใจ 7. การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง แตกต่างกัน

18 ผลกระทบของการ เปลี่ยนแปลง 1. กระทบต่อโครงสร้างองค์กร 2. กระทบต่อคนที่ทำงานภายใน องค์กร 3. กระทบต่อกระบวนการทำงาน ภายในองค์กร 4. กระทบต่อวัฒนธรรมขององค์กร

19 การจัดการเปลี่ยนแปลง 1. การให้ความรู้และข้อมูลที่ถูกต้อง 2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมหรือ เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง 3. การอำนวยความสนับสนุนและ สนับสนุน 4. การเจรจาต่อรองและการให้ รางวัล 5. การใช้กลยุทธ์หรือการนำมาเป็น พวก 6. การบังคับ

20 Adaptive = ปรับตัว ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง Flexible = ยืดหยุ่น Initiative = ริเริ่ม Innovative = เปลี่ยนแปลง

21 การบริหารการเปลี่ยนแปลง ของ มจธ. การเปลี่ยนแปลงโดยการนำ เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ เช่น - ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - ระบบ HPB-Human Resource Management System and Payroll and Benefit System - ระบบ My Evaluation - ฯลฯ

22 ผลการเปลี่ยนแปลง 1. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 2. ความถูกต้อง แม่นยำของข้อมูล 3. การค้นหาข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 4. เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 5. การคิดค่าตอบแทนเกิดความเป็นธรรม

23 ข้อเสนอแนะ 1. สำรวจข้อมูลความคิดเห็นเพื่อการ เปลี่ยนแปลงร่วมกัน 2. มีการระดมสมอง เพื่อนำไปสู่เป้าหมาย ร่วมกัน 3. สร้างจิตสำนึกด้านการเปลี่ยนแปลงใน ทางบวก 4. การเผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงจะ ส่งผลให้เกิดประโยชน์และได้รับ ผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม 5. ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรู้สึกที่จะ พัฒนาตนเอง

24 การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของ บุคคล ในองค์การภาครัฐ INTEGRITY ทำงานอย่างมีศักดิ์ศรี ACTIVE ขยัน ตั้งใจทำงาน MORAL มีคุณธรรม ศีลธรรม RELEVANT รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับการเปลี่ยนแปลง EFFICIENCY มุ่งเน้นประสิทธิภาพ ACCOUNTABILITY รับผิดชอบต่อผลงาน ต่อสังคม DEMOCRACY มีการกระทำอันเป็น ประชาธิปไตย มีส่วนร่วม โปร่งใส YIELD มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน

25


ดาวน์โหลด ppt Change Management พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์การ สรุปและนำเสนอ โดย น. ส. สุกานดา บุณยาทร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google