งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาฟรี การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2559 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาฟรี การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2559 1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาฟรี การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2559 1) ชื่อ - นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว )..................................................................................................... ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................. อีเมล์....................................................................... ความสนใจการสมัครเข้าสัมมนา..................................................................................................................................................................................................................................................................... 2) ชื่อ - นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว )..................................................................................................... ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................. อีเมล์....................................................................... ความสนใจการสมัครเข้าสัมมนา..................................................................................................................................................................................................................................................................... 3) ชื่อ - นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว )..................................................................................................... ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................. อีเมล์....................................................................... ความสนใจการสมัครเข้าสัมมนา..................................................................................................................................................................................................................................................................... 4) ชื่อ - นามสกุล ( นาย / นาง / นางสาว )..................................................................................................... ชื่อสถาบันการศึกษา............................................................................................................................ เบอร์โทรศัพท์มือถือ............................................. อีเมล์....................................................................... ความสนใจการสมัครเข้าสัมมนา..................................................................................................................................................................................................................................................................... ช่องทางการส่งใบสมัคร สมาคม เครื่องจักรกลไทย แฟกซ์ 02-712-2979 ( โทรศัพท์ 02-712-2096) มือถือ 089-517-5774 ( คุณอภิญญา ) อีเมล์ tma.seminar1@gmail.com วิทยากร คุณอนุชิต นาคกล่อม ผู้จัดการ บริษัท เซ็นเซอร์นิกส์ จำกัด อาจารย์ประจำ ศูนย์วิจัยหุ่นยนต์อุตสา หรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30-12.00 ณ ห้องสัมมนา 306 ชั้น 3 อาคาร MIDI ( ตึกเก่า ) สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร กล้วยน้ำไท ด่วน !! รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยกับ ภาคอุตสาหกรรม (University-Industry Linkages: UIL) เป็นแนวทางหนึ่งในการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้าง ความสามารถทางการแข่งขันของ ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งรูปแบบของ UIL มี หลายรูปแบบ ตั้งแต่การเชื่อมโยงโดยกลไก ตลาด ไปจนถึงการเชื่อมโยงในเชิงสถาบัน


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาฟรี การเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม กับการเพิ่มศักยภาพทางความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม หมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 16 สิงหาคม 2559 1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google