งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท ) ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ดร. กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท ) ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ดร. กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท ) ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ดร. กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ ( เวียง เก่าแสนภูวิทยาประสาท )

2 Internet Of Things Executive Function Smart SchoolDigital Economy SEZ ทิศทางในอนาคต

3  ใช้มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน เป็น เป้าหมายในการพัฒนา  เรียนรู้ตามพระบรมราโชบาย 12 ประการ  เรียนรู้หน้าที่เด็กดี 10 ประการ  ใช้สมุดงานนักเรียนเป็น Portfolio  กิจกรรมหน้าเสาธงเชิงสร้างสรรค์  พัฒนาทักษะสมอง เพื่อชีวิตที่สำเร็จ (Executive Function)  สร้างนิสัยรักสิ่งแวดล้อม  พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน  การอบรมหลักสูตรระยะสั้น ยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน

4  สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายใน กลุ่มสาระการเรียนรู้ / ช่วงชั้น  นำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพงาน  ลดปริมาณการใช้กระดาษ (Paperless)  บริการเบ็ดเสร็จจุดเดียว (OSS)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือ  จ้างคนนอกทำแทน (Out Source)  ยึดกรอบ MOU ในการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน  ใช้แผนการจัดการเรียนรู้ฐาน Electronics ยุทธศาสตร์ : บริหารจัด การศึกษา

5  ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ  อุทยานการเรียนรู้อู้คำเมือง  Knowledge Street  E-Learning Zone  Smart TV  Internet Café  ประเมินความเป็นบุคลากรแห่งการ เรียนรู้รอบด้าน 360 องศา ยุทธศาสตร์ : สร้างสังคมแห่งการ เรียนรู้

6  บูรณาการกิจกรรมทั้งในและนอก หลักสูตรในการสร้างอัตลักษณ์  การประเมินรอบด้าน 360 องศา  สื่อสารอัตลักษณ์อย่างต่อเนื่อง  ใช้เป็นตัวชี้วัดในการพิจารณาทุน ช้างเผือก  บันทึกการปฏิบัติตามอัตลักษณ์ใน ระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสาธารณชน ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมอัตลักษณ์ ของ รปค.15

7  โรงเรียนสุจริต  โรงเรียนแกนนำพัฒนาหลักสูตร SEZ  โรงเรียนแกนนำการเรียนการสอน อาชีพ  โรงเรียนนำร่องนโยบาย “ ลดเวลา เรียน เพิ่มเวลารู้ ”  การเรียนการสอน BBL  การเรียนการสอน “ ทวิศึกษา ” / “ ทวิ ภาคี ”  การเรียนการสอน DLIT ยุทธศาสตร์ : มาตรการส่งเสริม จาก ศธ. / สพฐ.

8 1. ประวัติศาสตร์ / ร่องรอย ทางประวัติศาสตร์ 2. โบราณคดี / โบราณสถาน 3. งานสถาปัตยกรรมเก่าแก่ ดั้งเดิม 4. ศิลปะ หัตถกรรม ประติมากรรม รูปปั้น แกะสลัก ภาพวาด 5. พิธีกรรมทางศาสนา การท่องเที่ยว เชิง วัฒนธรรม

9 6. ดนตรี การแสดงละคร ภาพยนตร์ 7. ภาษาและวรรณกรรม 8. วิถีชีวิต เสื้อผ้า เครื่อง แต่งกาย อาหาร 9. ประเพณี วัฒนธรรม พื้นบ้าน เทศกาลต่างๆ 10. ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ

10 องค์ประกอบที่ควรนำมาใช้ ประกอบการศึกษาดูงาน เส้นทางวัฒนธรรมล้านนา เส้นทางวัฒนธรรมล้านนา พื้นที่ : ธรรมชาติ เอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การจัดการ : การจัดการที่ยั่งยืน กิจกรรม : กระบวนการเรียนรู้ที่ประทับใจ การมีส่วนร่วม : คำนึงถึงการมีส่วนร่วม

11 รูปแบบรายงาน ศึกษาดูงาน ส่วนที่ 1 : แหล่งเรียนรู้ที่ศึกษา ส่วนที่ 2 : องค์ประกอบที่ประทับใจ ส่วนที่ 3 : แนวทางที่ควรนำมาปรับใช้ในการออกแบบ การเรียนรู้ตามหลักสูตร SEZ

12 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้คณะครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ได้ทบทวนการจัดการ เรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 ว่ามี ปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัด และโอกาส อย่างไรบ้าง ? 2. เพื่อให้คณะครูผู้สอนแต่ละกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ได้คัดเลือกนวัตกรรมการ จัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 การทบทวนการจัดการเรียนการสอน ปี การศึกษา 2558 และวางแผนจัดการเรียนการสอน ปี การศึกษา 2559

13 ใบงานการทบทวน ปี การศึกษา 2558 / วางแผน ปีการศึกษา 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้...................... ระดับชั้น................................ ที่ การจัดการ เรียน การสอนปี 2558 อุปสรรค / ปัญหา / โอกาส นวัตกรรมปี 2559

14 ส่งตัวแทนนำเสนอที่ ประชุมใหญ่ กลุ่มละไม่เกิน 10 นาที


ดาวน์โหลด ppt ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๑๕ ( เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท ) ปี การศึกษา ๒๕๕๙ ดร. กัมพล ไชยนันท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google