งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานเป็นทีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานเป็นทีม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานเป็นทีม

2 การทำงานเป็นทีม หมายถึง การร่วมกันทำงานของสมาชิกที่มากกว่า 1 คน โดยที่สมาชิกทุกคนนั้นจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันจะทำอะไรแล้วทุกคนต้องยอมรับร่วมกัน มีการวางแผนการทำงานร่วมกัน

3 ลักษณะของทีม ลักษณะที่สำคัญของทีม 4 ประการ ได้แก่
1. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมของบุคคล 2. มีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายร่วมกัน 3. การมีโครงสร้างของทีม / กลุ่ม 4. สมาชิกมีบทบาทและมีความรู้สึกร่วมกัน

4

5 ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
P-S-Y-C-H-O ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 1. Positive Thinking คิดแต่ทางบวก 2. Smile ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ 3. Yours จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน 4. Compromise สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม 5. Human Relations สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน 6. Oral Communication สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง

6

7 ลักษณะของสมาชิกภายในทีม
เป็นนักคิด เป็นนักจัดองค์กร เป็นนักปฏิบัติการ เป็นสมาชิกของทีม เป็นนักตรวจสอบ เป็นนักประเมินผล

8 กลยุทธ์การทำงานเป็นทีม
ร่วมใจ (heart) Feel like a team ร่วมคิด (head) Think like a team ร่วมทำ (hand) Work like a team

9 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการทำงานเป็นทีม
1. บรรยากาศของการทำงานมีความเป็นกันเอง 2. ความไว้วางใจกัน (trust) 3. มีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน 4. บทบาท (role)

10 5. วิธีการทำงาน (work procedure) 5. 1 การสื่อความ (communication) 5
5. วิธีการทำงาน (work procedure) 5.1 การสื่อความ (communication) 5.2 การตัดสินใจ (decision making) 5.3 ภาวะผู้นำ (leadership) 5.4 การกำหนดกติกา หรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่จะเอื้อต่อการทำงานร่วมกันให้บรรลุเป้าหมาย

11 6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานของทีม 7
6. การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการทำงานของทีม 7. การพัฒนาทีมงานให้เข้มแข็ง 7.1 พัฒนาศักยภาพทีมงาน ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางบวก 7.2 การให้รางวัล

12

13

14 แหล่งอ้างอิง menmen. (2013.) ทำงานเป็น “ ทีม - Team ”. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : สืบค้นวันที่ 12/09/2559 p s y c h o การทํางานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : สืบค้นวันที่ 12/09/2559 การทำงานเป็นทีม. (ออนไลน์). แหล่งที่มา : สืบค้นวันที่ 12/09/2559

15 สมาชิก 1.นางสาวขวัญภัสสร ปทุมมี นางสาวรพีพรรณ พรหมมิราช นางสาววรรณวิมล ธนาลักษ์


ดาวน์โหลด ppt การทำงานเป็นทีม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google