งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลัง เรียน (Pre – Test) กลับ หน้า หลัก เริ่มทำ ข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลัง เรียน (Pre – Test) กลับ หน้า หลัก เริ่มทำ ข้อสอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลัง เรียน (Pre – Test) กลับ หน้า หลัก เริ่มทำ ข้อสอบ

3 แบบทดสอบก่อนเรียน 1. อุปกรณ์ในข้อใดทำหน้าที่ นำเข้าข้อมูล ก. Mouse ข. Printer ค. CPU

4 2. อุปกรณ์ในข้อใดให้ในการคิด คำนวณ หรือประมวลผล ก. CPU ข. hard disk ค. CD-ROM

5 3. Monitor จัดเป็นอุปกรณ์ประเภทใด ก.แสดงผล ข.ประมวลผล ค.นำเข้าข้อมูล

6

7

8 ขั้นตอนการทำงาน ของคอมพิวเตอร์ การรับข้อมูล และคำสั่ง การประมวลผลหรือคิดคำนวณ การแสดง ผลลัพธ์ การเก็บ ข้อมูล

9 การรับข้อมูลและ คำสั่ง (Input) คอมพิวเตอร์รับข้อมูลและคำสั่งผ่าน อุปกรณ์นำเข้าข้อมูล Mouse Keyboard Scanner

10 การประมวลผลหรือคิดคำนวณ (Processing) ข้อมูลที่คอมพิวเตอร์รับเข้ามา จะถูก ประมวลผลโดยการทำงานของหน่วย ประมวลผลกลาง CPU ( CPU : Central Processing Unit)

11 การแสดง ผลลัพธ์ คอมพิวเตอร์จะแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลที่ป้อน หรือ แสดงผลจากการประมวลผล Speaker Monitor Printer

12 การเก็บ ข้อมูล ผลลัพธ์จากการประมวลผลสามารถเก็บ ไว้ในหน่วยเก็บข้อมูล CD-ROMhard disk


ดาวน์โหลด ppt แบบทดสอบ ก่อนเรียน – หลัง เรียน (Pre – Test) กลับ หน้า หลัก เริ่มทำ ข้อสอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google