งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ
โดย....นางมาลัย กุลฉิม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 1

3 คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้าน การับรู้ การจำ การคำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจ การแสดงออก ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเป็นระบบสนองความต้องการของมนุษย์

4 คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถมองเห็น และจับต้องได้ เช่น เคส จอภาพ เม้าส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ ซอฟแวร์ (Solfware) หมายถึง ชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้น เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ หรือ ที่เรียกว่า “โปรแกรม” นั่นเอง

5 อุปกรณ์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
แบ่งตามหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่รับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด (keyboard) และเมาส์ (mouse) เป็นต้น 2. หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit) ได้แก่ ซีพียู ซึ่งทำหน้าที่คำนวณและประมวลผลข้อมูลที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือน สมองของคนเรา 3. หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นส่วนที่แสดงหรือส่งข้อมูล ที่ได้จากการประมวลผล ออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ--ผ่านทางจอภาพ เสียง-- ผ่านทางลำโพง เป็นต้น

6 Software ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย คือ ระบบปฏิบัติการ Windows ของบริษัทไมโครซอฟท์ โปรแกรมใช้งานต่างๆ เช่น ไมโครซอฟออฟฟิซ (ไมโครซอฟท์เวิร์ด,เอ็กเซลล์,พาวเวอร์พอยน์ เป็นต้น) เพ้นท์ วินแอมป์ เป็นต้น

7 Hardware CPU Main board Memory [ RAM ] Hard disk Floppy disk
CD-ROM Monitor Mouse Main board Hard disk Display card Sound card Case Keyboard

8 Main board 1. Main board >> เมนบอร์ด
เมนบอร์ด >> เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้ามาทำงานร่วมกัน

9 CPU 2. CPU >> หน่วยประมวลผลกลาง
หน่วยประมวลผลกลาง >> มีหน้าที่ประมวลผลต่างๆ ของข้อมูล

10 Memory [ RAM ] 3. Memory [ RAM ] >> หน่วยความจำสำรอง

11 Display card 4. Display card >> การ์ดจอ
การ์ดจอ >> เป็นตัวแปลงสัญญาณ digital ให้เป็นสัญญาณภาพ

12 Sound card 5. Sound card >> การ์ดเสียง
การ์ดเสียง >> เป็นตัวแปลงสัญญาณ digital ให้เป็นสัญญาณเสียง

13 Modem 6. Modem >> โมเด็ม หรือ Fax / Modem
โมเด็ม >> เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางในการสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างเครื่องของเราเข้าสู่อินเตอร์เน็ต ทางสายโทรศัพท์ ผ่านผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต

14 Hard disk 7. Hard disk >> ฮาร์ดดิสก์
ฮาร์ดดิสก์ >> หน่วยเก็บข้อมูลที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์

15 CD-ROM 8. CD-ROM >> ซีดีรอม
ซีดีรอม>> เป็นตัวอ่านแผ่น Laser Disk ต่างๆ ทั้ง CD-R , CD-RW

16 Floppy disk 9. Floppy disk >> ฟล๊อปปี้ดิสก์
ฟล๊อปปี้ดิสก์>> เป็นตัวอ่านข้อมูลจากแผ่น นิยมใช้ 1.44 MB 3.5 Inch

17 Case 10. Case >> เคส เคส >> มีลักษณะเป็นตู้ใส่อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อซื้อ มักจะมี power supply มาด้วย (power supply-- ทำหน้าที่แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ)

18 Keyboard 11. Keyboard >> คีย์บอร์ด
คีย์บอร์ด >> มีลักษณะเป็นแป้นพิมพ์ มีหน้าที่คล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด

19 Mouse 12. Mouse >> เมาส์
เมาส์ >> มีหน้าที่สำหรับชี้ตำแหน่งบนหน้าจอผ่านตัวชี้เมาส์ (pointer)

20 Monitor 13. Monitor >> จอภาพ
จอภาพ >> เป็นส่วนแสดงผลการทำงานต่างๆ ของคอมพิวเตอร์นั่นเอง

21 Speaker 14. Speaker >> ลำโพง
ลำโพง >> เป็นส่วนแสดงผลการทำงานออกมาในรูปแบบของเสียง

22 Microphone 14. Microphone >> ไมโครโฟน
ลำโพง >> เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเสียงเข้าสู่คอมพิวเตอร์

23 Flash Drive/ Handy Drive
14. Flash Drive / Handy Drive / USB Drive / Memory Stick Thumb Drive Flash Drive >> เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งในปัจจุบันมีหลายความจุให้เลือกใช้ตั้งแต่ 128 MB - 2 GB รับข้อมูลเสียงเข้าสู่คอมพิวเตอร์

24 Scanner 15. Scanner >> เครื่องสแกน
เครื่องสแกน >> เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลโดยแปลงภาพเป็นสัญญาณดิจิตอล

25 Printer 16. Printer >> เครื่องพิมพ์
เครื่องพิมพ์ >> เป็นอุปกรณ์แสดงผลในรูปของสิ่งพิมพ์

26 UPS 17. UPS >> เครื่องสำรองไฟฟ้า
เครื่องสำรองไฟฟ้า >> เป็นอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าในกรณีที่ไฟฟ้าดับ

27 บรรณานุกรม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ช 0249 เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 11 ร.ต.อ.ไพบูลย์ เปียศิริ เจาะลึกคอมพิวเตอร์ II. หจก. ไทยเจริญการพิมพ์. กรุงเทพฯ.

28 โดย...นางมาลัย กุลฉิม ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

29 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ มารู้จักคอมพิวเตอร์กันเถอะ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google