งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง ก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคล ที่สาม ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 8 พฤษภาคม 2558

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ  2. ให้ยกเลิกความในข้อ 2.3 บทที่ 2 ของข้อบังคับว่าด้วย การจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ ระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิด ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอล เอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ. ศ. 2557 และให้ใช้ข้อความ ต่อไปนี้แทน  “2.3 โดยคำนึงถึงสิทธิที่มีอยู่เดิมของผู้ประกอบกิจการพลังงาน จึงกำหนดให้ TPA Regime ฉบับนี้ ให้สิทธิในการจัดสรร ความสามารถในการให้บริการที่มีอยู่ตามหลัก Grandfathered ก่อน ”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 สรุปสาระสำคัญ  3. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของคำจำกัดความคำ ว่า “ กิจการในเครือ ” ในบทที่ 3 ของข้อบังคับว่าด้วยการ จัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบ ส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีแอลเอ็นจีแก่บุคคลที่สาม ที่ แนบท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับการเปิด ให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีแอล เอ็นจีแก่บุคคลที่สาม พ. ศ. 2557  “ ทั้งนี้ กิจการในเครือ ให้หมายความรวมถึง บริษัท หรือนิติบุคคล อื่นใดที่บุคคล บริษัทหรือนิติบุคคลตามวรรคหนึ่ง เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ชำระแล้ว ”

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการ พลังงาน เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการจัดทำข้อกำหนด เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อระบบส่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google