งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและการระบุประเด็น ปัญหาที่สำคัญ รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและการระบุประเด็น ปัญหาที่สำคัญ รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและการระบุประเด็น ปัญหาที่สำคัญ รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 E-mail: pwiwatanadate@gmail.com 1

2 การปลดปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม สิ่งคุกคามตามธรรมชาติ : การขับถ่าย ของเสีย เหตุการณ์ตาม ธรรมชาติ สิ่งคุกคามจากความทันสมัย : การพัฒนาของมนุษย์ กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการเกิดโรคอัน เนื่องมาจากสิ่งแวดล้อม การรับเข้าสู่ ร่างกาย ขนาดภายนอก ขนาดดูด ซึม ขนาดก่อผลกระทบภายใน ผลกระทบทางสุขภาพ ระยะก่อนมี อาการ ระยะเฉียบพลัน ระยะเรื้อรัง อากาศ น้ำ อาหาร ดิน 2

3 การเฝ้าระวัง “ การเฝ้าคุมเหตุการณ์ ด้านสุขภาพในประชากร อย่างเป็นระบบและ ต่อเนื่อง เพื่อผลในการ ป้องกันและควบคุมภาวะ สิ่งคุกคามในสิ่งแวดล้อม ที่มีความเกี่ยวข้องกับ โรค ” 3

4 ความสำคัญของ ระบบเฝ้าระวัง  โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมมักเป็น โรคเรื้อรัง ใช้เวลานานในการเกิด โรค  โรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมมักเกิด จากเหตุปัจจัยหลายชนิดร่วมกัน  การวินิจฉัยปัญหาสุขภาพจาก สิ่งแวดล้อมในระดับบุคคลมักทำ ได้ยากหรือทำไม่ได้เลย แต่ สามารถวินิจฉัยในระดับกลุ่มคนได้ 4

5 ความสำคัญของ ระบบเฝ้าระวัง  เป้าประสงค์ของระบบเฝ้าระวัง เพื่อ หามาตรการการป้องกันแก้ไขให้ เร็วที่สุดก่อนที่โรคจะลุกลาม ออกไป  หลักการในการป้องกัน คือ การ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง และทำการ ป้องกันหรือควบคุมปัจจัยเสี่ยงนั้น “ ปัจจัยเสี่ยงในวันนี้ คือโรคในวัน พรุ่งนี้ ” 5

6 วัตถุประสงค์และประโยชน์ ของระบบเฝ้าระวัง  ป้องกันโรคหรือปัญหาก่อนที่โรค หรือปัญหานั้นจะเกิด  ช่วยในการวางแผนด้านบริการและ จัดลำดับความสำคัญของปัญหา  ทำนายการเกิดโรคที่อาจจะเกิดขึ้น ในอนาคต  กำกับและประเมินผลโครงการที่ ดำเนินการแก้ปัญหา 6

7 วัตถุประสงค์และประโยชน์ ของระบบเฝ้าระวัง  สามารถตรวจจับอาการหรือโรคใน ระยะเริ่มต้นและจำนวนผู้ที่เป็นโรคได้ มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้  เป็นข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญสำหรับ การศึกษาผลกระทบต่อสุขภาพ (Health Impact Assessment)  ช่วยในการพัฒนาระบบเตือนภัย 7

8 ชนิดของการเฝ้าระวัง  การเฝ้าระวังผลกระทบต่อ สุขภาพ (Health Effect Surveillance)  การเฝ้าระวังสิ่งคุกคาม (Hazard Surveillance) 8

9 การเฝ้าระวัง ผลกระทบต่อสุขภาพ  การเฝ้าระวังเชิงรับ (Passive Surveillance) “ กิจกรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ของรัฐเพื่อเฝ้าคุมและติดตามการเกิด โรคภายในสถานบริการอย่างต่อเนื่อง ”  การเฝ้าระวังเชิงรุก (Active Surveillance) “ กิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยนอกพื้นที่ ” 9

10 การเฝ้าระวังสิ่ง คุกคาม “ คือการเฝ้าคุมสิ่งคุกคาม ที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมของ ประชากรกลุ่มเสี่ยง ”  การเฝ้าคุมสิ่งแวดล้อม (Environment monitoring)  การเฝ้าคุมที่บุคคล (Personal monitoring) 10

11 ขั้นตอนการเฝ้าระวัง  รวบรวมข้อมูลการเกิด โรค  จัดหมวดหมู่และ วิเคราะห์ข้อมูล  รายงานผลการ วิเคราะห์แก่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง  ดำเนินการแก้ไขสาเหตุ เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ 11

12 หลักเกณฑ์การระบุ ประเด็นปัญหาที่สำคัญ  เป็นปัญหาที่มีขอบเขตในเชิงพื้นที่เป็นวง กว้าง  เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพใน ประชากรจำนวนมาก  ปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ ร้ายแรง  ยากต่อการรักษาหรือไม่สามารถกลับคืนได้  ทำให้เจ็บป่วยรุนแรงถึงชีวิต  สามารถส่งผลไปถึงคนรุ่นต่อไปได้  เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อระบบ นิเวศวิทยาอย่างรุนแรง  เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและ สังคม 12

13 กรณีปัญหากาก สารเคมีที่ Love Canal 13

14 ภาพถ่ายทางอากาศของบริเวณ Love Canal ซึ่งเป็น ที่ทิ้งกากของเสียอันตราย 14

15 Toxic Waste in Love Canal Residents of the Love Canal area in Niagara Falls were forced to evacuate when hazardous wastes leaking from a former disposal site threatened their health and homes in the late 1970s. One of the most notorious cases of toxic waste leakage, the crisis received attention on both local and national levels. Investigation spurred by public outrage revealed that many waste disposal sites like Love Canal existed nationwide; New York alone had several hundred. Several states passed stricter regulations on industrial waste disposal and allocated billions of dollars for the cleanup of contaminated areas. 15

16 เลิฟแคเนลที่ถูกล้อมรั้วปิดเอาไว้ 16


ดาวน์โหลด ppt หลักการเฝ้าระวังด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและการระบุประเด็น ปัญหาที่สำคัญ รศ. ดร. นพ. พงศ์เทพ วิวรรธนะเดช LL.B., M.D., Ph.D. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะ แพทยศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google