งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library โดย จิรวัฒน์ พรหม พร jirawat@book.co.th บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โครงการพัฒนาเครือข่ายระบบห้องสมุด ในประเทศไทย Thai Library Integrated System (ThaiLIS)

2 ACM คืออะไร ACM คืออะไร หน้าจอหลัก (ACM HomePage) หน้าจอหลัก (ACM HomePage) การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse) การเข้าดู ACM ตามประเภทของสิ่งพิมพ์ (Browse) 1.Journals 2. Magazines 3.Transactions 4.Proceedings 5.Newsletters 6.Publication by Affiliated Organizations 7.Special Interest Groups (SIGs) ACM Digital Library สารบัญสารบัญ

3 วิธีการสืบค้น วิธีการสืบค้น Quick SearchQuick Search Advanced SearchAdvanced Search CrossRef SearchCrossRef Search หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results) หน้าแสดงรายการผลลัพธ์ (Search Results) หน้าแสดงเอกสาร (Detail & Features) หน้าแสดงเอกสาร (Detail & Features) การพิมพ์/บันทึกเอกสารฉบับเต็ม (Print & Save) การพิมพ์/บันทึกเอกสารฉบับเต็ม (Print & Save) ACM Digital Library สารบัญ(ต่อ)สารบัญ(ต่อ)

4 ContentContent ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการ ประชุม ที่จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับ เต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูล ทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จาก สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารการ ประชุม ที่จัดพิมพ์โดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาของเอกสาร ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่นรายการ บรรณานุกรม สาระสังเขป review และบทความฉบับ เต็มตั้งแต่ปี 1985-ปัจจุบัน

5 Browse the Digital Library Quick Search Advanced Search ACM Digital Library Search Methods

6 HomepageHomepage

7 คลิกเลือกสิ่งพิมพ์เพื่อสืบค้น BrowseBrowse

8 1. เลือกรายชื่อวารสาร 2 1 Browse : Journals 2. พิมพ์คำค้นเพื่อสืบค้นเฉพาะเนื้อภายใน ACM Journal

9 2. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากชื่อวารสารที่เลือก 2 1 Browse : Journals 1. เลือกเล่มและฉบับที่ต้องการ

10 1. เรียกดูบทความจากวารสาร2. สืบค้นเรื่องที่ต้องการจากวารสารเล่มที่เลือก 1 2 Browse : Journals

11 Browse : Magazines

12

13

14 Browse : Transactions

15

16

17 Browse : Proceedings

18

19

20 Browse : Newsletters

21

22

23 Browse: Affiliated Organizations

24

25

26 Browse: Special Interest Groups

27

28 สืบค้นเป็นวลีใช้เครื่องหมาย “ ” เช่น “software development” พิมพ์คำค้นลงในช่องว่าง และคลิกปุ่ม SEARCH ต้องการสืบค้นจากเขตข้อมูลใช้ : เช่น abstract : telecommunication ใช้เครื่องหมาย + มีความเช่นเดียวกับคำเชื่อม AND ใช้เครื่องหมาย - มีความเช่นเดียวกับคำเชื่อม NOT “information literacy” Quick Search

29 1 1. ใส่คำค้นในช่อง all :ปรากฎคำค้นทั้งหมดในเอกสารเดียวกัน, any : ปรากฎคำค้นคำใดคำหนึ่งหรือทั้งหมดในเอกสารเดียวกัน และ none : ไม่ต้องการให้คำเหล่านั้นปรากฎอยู่ในเอกสาร 4. คลิก SEARCH 4 2 information literacy 3 3. ระบุเขตข้อมูล Advanced Search 2. ระบุชื่อบุคคลที่ปรากฏในส่วน: ผู้แต่ง หรือ ผู้ที่ Edit หรือ ผู้ที่ Review เอกสาร

30 1.เลือกสืบค้น Exact : แบบเฉพาะเจาะจง หรือ Expand : ส่วนใดส่วนหนึ่ง และใส่ เลข ISBN หรือ ISSN 12 2.หรือ เลือกสืบค้นแบบเฉพาะเจาะจง หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง และใส่ เลข DOI 3 3. คลิก SEARCH 0818620242587051587053 Advanced Search

31 1. ใส่ชื่อสำนักพิมพ์ 1 2 2. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์ 3 3. กำหนดระยะเวลา 4 4. เลือกประเภทสิ่งพิมพ์ 5 5. ใส่ผู้สนับสนุนการประชุม 6 6. ใส่สถานที่จัดประชุม 7 7. ระบุปีจัดประชุม 8 8. คลิก Search ACM Press queue USACM “united states” 1999 Advanced Search

32 1 1. ใส่ Classified 2 2. ใส่หัวเรื่อง 3 3. ใส่คำสำคัญ 4 4. คลิกเลือกการเข้าถึงข้อมูล (เลือกได้มากกว่า 1 ช่อง) 5 5. คลิก Search H.2 Database process Advanced Search

33

34

35 1. คำค้นที่ใช้และจำนวนผลลัพธ์ 3. แสดงรายละเอียด 2. เลือกจัดการหน้าจอแสดงผล 3 2 1 Search Results Search Results

36 Detail & Features

37

38

39

40

41 Print, Save Print & Save

42 CrossRef Search

43 CrossRef เป็นการสืบค้นข้ามสำนักพิมพ์อื่นที่เป็นสมาชิกที่ร่วมในโครงการ พิมพ์คำค้นและคลิกปุ่ม Search computer

44


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library การใช้งานฐานข้อมูล ACM Digital Library โดย จิรวัฒน์ พรหม พร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google