งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเวียตนาม Mathematics Teaching and Learning in Veitnam นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย หลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเวียตนาม Mathematics Teaching and Learning in Veitnam นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย หลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเวียตนาม Mathematics Teaching and Learning in Veitnam
นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย หลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์

2 แหล่งอ้างอิง http://en.moet.gov.vn
index.php?option=com_content& view=article&id=391&catid=61

3 Lower Secondary Upper Secondary Recently, the MoET has been applied a new policy that is highschool students are divided into three streams : Natural Science, Social Science and Basis streams.

4 Upper Secondary Lower Secondary 6 subjects : mathematics, literature, foreign language and three of the other subjects

5 Academic grading in Vietnam
Point Standing Grade Excellent A+ Very Good A Good A- Above Average B Average C Below Average D Failing F Schools and universities in Vietnam use a 10-point grading scale, with 10 being the highest and 0 being the lowest. Often, 4 is the lowest passing grade.

6 Weekly Number of Lessons in Primary Education

7 Weekly Number of Lessons in Lower secondary Education

8 Weekly Number of Lessons in Upper secondary Education

9 Mathematic for student in schools
Pre-primary education : Basic arithmetic Primary education : Natural numbers, fractions, decimal and percentage , Introducing more geometrical shapes such as cylinder and sphere Lower secondary education : Number , Measurement , Shave and Space , Geometry High school education : Consisting of separate subjects Algebra (year 10 only), Calculus (year 11 and 12 only) Geometry ( year 10, 11 and 12)

10 Mathematical curriculum and textbooks(1)
Vietnamese national mathematical curriculum is designed and determined by the Ministry of Education and Training (MoET) All Vietnamese school textbooks are published by a special publisher named the Educational Publishing House Typically, there is a unique nationwide series of curricula and textbooks for Vietnamese school.

11 Mathematical curriculum and textbooks(2)
During the early 1990s until the late 1990s, there were three series of high school textbooks (for some subjects) written by three different groups of authors from : Hanoi University of Education, Ho Chi Minh City’s University of Pedagogy The National Institute for Educational Sciences (NIES) In 2000, these series were corrected, edited and unified to make a unique series called “corrected and unified the year 2000 textbook”

12 Lack in curriculum and textbooks
Using the common set of textbooks : Students and teacherseries have no choice but to use this specific series of textbooks. A common textbook should be conformable to different levels of students’ capacity from urban, rural and remoteareas(mountainous and islandish). Mathematics curriculum and textbooks in middle school immoderately focuses on pure theory and did not take enough notice of practical.

13 Methods of teaching mathematics
Most school mathematics teachers in vietnam use two teaching styles (are poorly developed) : A teacher reads, students write Training for examsmathematics Teachers do not train their students in applying mathematics in real life or in other subjects

14 ค่านิยมด้านการศึกษาของชาวเวียดนาม
พ่อแม่อยากให้ลูกเรียนเก่งเพื่อจะได้ทำงานดีๆ และหาเงินใช้ได้ คิดถึงผลประโยชน์ในเรื่องของการได้เงินเดือน มากกว่าความรู้ที่ จะนำไปใช้ในการพัฒนาสังคมและองค์กร ไม่ได้สนใจเรื่องการมีความรู้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือ ในสาขาที่ตนเองจบมา ขอให้เรียนสูงไว้ก่อน แต่ไม่ได้สนใจบทบาทหรือหน้าที่ที่ตน จะต้องรับผิดชอบต่อไปในสังคมและองค์กร

15 ปัญหาที่ตามมา เพราะเน้นการเรียนแบบท่องจำและเรียนคนเดียวเป็นหลัก
ไม่สามารถนำทฤษฎีที่ได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ และการดำเนินชีวิตประจำวัน ไม่สามารถทำงานเป็นกลุ่มหรือทำงานร่วมกับคนอื่นได้ เพราะในช่วงที่เรียนขาดการปฏิบัติ เพราะการเรียนเน้นการท่องจำ ขาดทักษะในการบรรยายหรืออภิปรายต่อหน้าที่ชุมชน

16

17 แหล่งอ้างอิง http://en.moet.gov.vn
index.php?option=com_content& view=article&id=391&catid=61


ดาวน์โหลด ppt การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในเวียตนาม Mathematics Teaching and Learning in Veitnam นายศศิวัฒน์ สุริยะแก่นทราย หลักสูตรวิชาการสอนคณิตศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google