งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงาน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม จัดทำโดย 1. นางสาวชลธิชา จอกสำนัก เลขที่ 16 2. นางสาววริศรา สอนสุ่ย เลขที่ 33 3. นางสาวจินตหรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงาน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม จัดทำโดย 1. นางสาวชลธิชา จอกสำนัก เลขที่ 16 2. นางสาววริศรา สอนสุ่ย เลขที่ 33 3. นางสาวจินตหรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงาน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม จัดทำโดย 1. นางสาวชลธิชา จอกสำนัก เลขที่ นางสาววริศรา สอนสุ่ย เลขที่ นางสาวจินตหรา ก่อกำลัง เลขที่ นายพีระยุทธ์ ทองระย้า เลขที่ 6 5. นายวนศักดิ์ เกิ้อหนุน เลขที่ 7 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 โรงเรียนภูเขียว เสนอ คุณครูรพีพรรณ ชาติหาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 30

2 Conversation

3 Receptionist : Hello, Marriott Hotel, how may I help you? Nancy : Hi. I'd like to make a reservation.

4 ReceptionistReceptionist : Just a moment. OK, for what date? Nancy : July 25th. Receptionist : How many nights will you be staying? Nancy : 2 nights. What's the room rate?Justamoment.OK,forwhat date? NancyJuly25th. ReceptionistHowmanynightswillyoube staying? Nancy2nights.What'stheroomrate?

5 ReceptionistReceptionist : 75 dollars a night plus tax. Would you like me to reserve a room for you? Nancy : Yes please. Receptionist : Your name? Nancy : Nancy Anderson. 75dollarsanightplustax.Wouldyoulikemetoreservearoomfor you? NancyYesplease. ReceptionistYourname? Nancy Anderson.

6 Receptionist Miss anderson how will you be paying? Nancy :visa Receptionist Card number please. Nancy :

7 ReceptionistReceptionist : Expiration date? Nancy : 1/9/2012 Receptionist : OK, You're all set. We'll see you on the 25th.Expirationdate? Nancy1/9/2012 Receptionist OK,You'reallset.We'llseeyouonthe25th.

8


ดาวน์โหลด ppt รายงาน วิชา ภาษาอังกฤษ เรื่อง บทสนทนาภาษาอังกฤษในโรงแรม จัดทำโดย 1. นางสาวชลธิชา จอกสำนัก เลขที่ 16 2. นางสาววริศรา สอนสุ่ย เลขที่ 33 3. นางสาวจินตหรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google