งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Lec09 :: Java Swing เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Lec09 :: Java Swing เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Lec09 :: Java Swing เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com

2 AWT to Swing AWT: Abstract Windowing Toolkit import java.awt.* Swing: new with Java2 import javax.swing.* Extends AWT Tons o’ new improved components Standard dialog boxes, tooltips, … Look-and-feel, skins Event listeners API: http://java.sun.com/j2se/1.3/docs/api/index.html

3 Swing Set Demo J2sdk/demo/jfc/SwingSet2 Many predefined GUI components

4 GUI Component API Java: GUI component = class Properties Methods Events JButton

5 Using a GUI Component 1. Create it Instantiate object: b = new JButton(“press me”); 2. Configure it Properties: b.text = “press me”; [avoided in java] Methods: b.setText(“press me”); 3. Add it panel.add(b); 4. Listen to it Events: Listeners JButton

6 Anatomy of an Application GUI JPanel JButton JFrame JLabel GUI Internal structure JFrame JPanel JButtonJLabel containers

7 Using a GUI Component 2 1. Create it : สร้างออบเจ็กต์ 2. Configure it : กำหนดคุณสมบัติ 3. Add children (if container) 4. Add to parent (if not JFrame) 5. Listen to it order important เรียงลำดับการทำงาน จากบนลงล่าง

8 Build from bottom up Create: Frame Panel Components Listeners Add: (bottom up) listeners into components components into panel panel into frame JPanel JButton Listener JFrame JLabel

9 Code JFrame f = new JFrame(“title”); JPanel p = new JPanel( ); JButton b = new JButton(“press me”); p.add(b); // add button to panel f.setContentPane(p); // add panel to frame f.show(); press me

10 Application Code import javax.swing.*; class hello { public static void main(String[] args){ JFrame f = new JFrame(“title”); JPanel p = new JPanel(); JButton b = new JButton(“press me”); p.add(b);// add button to panel f.setContentPane(p); // add panel to frame f.show(); } press me

11 Layout Managers Automatically control placement of components in a panel Why?

12 Layout Manager Heuristics Left to right, Top to bottom c n s ew FlowLayoutGridLayout BorderLayout none, programmer sets x,y,w,h null One at a time CardLayout GridBagLayout JButton

13 Combinations JButton JTextArea

14 Combinations n JPanel: BorderLayout c JFrame JPanel: FlowLayout JButton JTextArea

15 Code: null layout JFrame f = new JFrame(“title”); JPanel p = new JPanel( ); JButton b = new JButton(“press me”); b.setBounds(new Rectangle(10,10, 100,50)); p.setLayout(null);// x,y layout p.add(b); f.setContentPane(p); press me

16 Code: FlowLayout JFrame f = new JFrame(“title”); JPanel p = new JPanel( ); FlowLayout L = new FlowLayout( ); JButton b1 = new JButton(“press me”); JButton b2 = new JButton(“then me”); p.setLayout(L); p.add(b1); p.add(b2); f.setContentPane(p); Set layout mgr before adding components press methen me

17 Applets JApplet is like a JFrame Already has a panel Access panel with JApplet.getContentPane( ) import javax.swing.*; class hello extends JApplet { public void init(){ JButton b = new JButton(“press me”); getContentPane().add(b); } JApplet contentPane JButton

18 Applet Methods Called by browser: init( ) - initialization start( ) - resume processing (e.g. animations) stop( )- pause destroy( )- cleanup paint( )- redraw stuff (‘expose’ event)

19 Application + Applet import javax.swing.*; class helloApp { public static void main(String[] args){ // create Frame and put my mainPanel in it JFrame f = new JFrame(“title”); mainPanel p = new mainPanel(); f.setContentPane(p); f.show(); } class helloApplet extends JApplet { public void init(){ // put my mainPanel in the Applet mainPanel p = new mainPanel(); getContentPane().add(p); } // my main GUI is in here: class mainPanel extends JPanel { mainPanel(){ setLayout(new FlowLayout()); JButton b = new JButton(“press me”); add(b); } JApplet contentPane JPanel JFrame JButton or BrowserCommand line

20 Applet Security No read/write on client machine Can’t execute programs on client machine Communicate only with server “Java applet window” Warning

21 Input

22 โดยใช้ JOptionPane คลาส JOptionPane เป็นคลาสที่อยู่ใน package javax.swing และใช้สำหรับการรับ ข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด และแสดงข้อมูลทาง จอภาพ ในการทำงานของ graphics mode หรือ GUI โดยจะแสดงออกมาในลักษณะของ popup window ที่เรียกว่า dialog box

23 ลักษณะของ dialog box ของ JOptionPane InputDialog MessageDialog ConfirmDialog

24 Input Dialog สร้างขึ้นจาก method ที่ชื่อ showInputDialog() ซึ่ง จะ return ค่ากลับมาเป็น String ตัวอย่างเช่น String response = JOptionPane.showInputDialog( null, “What is your name?”);

25 Arguments of showInputDialog() ชื่อของ parent window ข้อความที่ต้องการแสดงใน inputDialog ชื่อหัวข้อ (title)(option) ชนิดของ InputDialog (option)  ERROR_MESSAGE  INFORMATION_MESSAGE  PLAIN_MESSAGE  QUESTION_MESSAGE  WARNING_MESSAGE

26 showInputDialog()

27 Message Dialog MessageDialog เป็น dialog box ที่ใช้สำหรับ แสดงข้อความ หรือข้อมูลต่างๆ โดยถูกสร้าง จาก method ชื่อว่า showMessageDialog() ค่า argument ของ showMessageDialog() จะเหมือนกับ showInputDialog()

28 showMessageDialog() JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello..Java!!"); JOptionPane.showMessageDialog(null, "This program will terminate in 10 seconds", "Programtermination", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

29 Confirm Dialog ConfirmDialog เป็น dialog box ที่มีปุ่มคำสั่ง Yes No และ Cancel ปรากฎด้วย โดยสร้าง จาก method ชื่อ showConfirmDialog() showConfirmDialog() จะ return ค่ากลับเป็น ตัวเลขจำนวนเต็ม (integer) โดยขึ้นกับปุ่มที่ ผู้ใช้คลิก นั่นคือ ปุ่ม Yes จะมีค่าเท่ากับ 0 ปุ่ม No จะมีค่าเท่ากับ 1 และปุ่ม Cancel จะมี ค่าเท่ากับ 2

30 Arguments of showConfirmDialog() ชื่อของ parent window ข้อความที่ต้องการแสดงใน inputDialog ชื่อหัวข้อ (title (option) ค่าคงที่ของปุ่ม Yes No และ Cancel ที่ต้องการแสดง ซึ่งมี 2 แบบ คือ (option)  YES_NO_CANCEL_OPTION  YES_NO_OPTION ชนิดของ InputDialog ซึ่งจะถูกกำหนดโดยค่าคงที่ต่อไปนี้ (option)  ERROR_MESSAGE  INFORMATION_MESSAGE  PLAIN_MESSAGE  QUESTION_MESSAGE  WARNING_MESSAGE

31 showConfirmDialog() int s = JOptionPane.showConfirmDialog(null, ”Are you ready to quit? "); int s = JOptionPane.showConfirmDialog( null, "Are you ready to quit?", "Exit confirmation", JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

32 ฝึกปฎิบัติตัวอย่าง Input1 ถึง Input14.java

33 import javax.swing.JOptionPane; public class Input1 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); System.exit(0); } Class Input1

34 Class Input2 import javax.swing.JOptionPane; class Input2 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.ERROR_MESSAGE); System.exit(0); }

35 import javax.swing.JOptionPane; class Input3 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); System.exit(0); } Class Input3

36 import javax.swing.JOptionPane; class Input4 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); System.exit(0); } Class Input4

37 import javax.swing.JOptionPane; class Input5 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); System.exit(0); } Class Input5

38 import javax.swing.JOptionPane; class Input6 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); System.exit(0); } Class Input6

39 import javax.swing.JOptionPane; class Input7 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello! "+data); System.exit(0); } Class Input7

40 import javax.swing.JOptionPane; class Input8 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,data, " Input Name : ",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); System.exit(0); } Class Input8

41 import javax.swing.JOptionPane; class Input9 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hello " + data, " Input Name : ",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); System.exit(0); } Class Input9

42 import javax.swing.JOptionPane; class Input10 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hello " + data); System.exit(0); } Class Input10

43 import javax.swing.JOptionPane; class Input11 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hello " + data); int s = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Are you ready to quit? "); System.exit(0); } Class Input11

44 import javax.swing.JOptionPane; class Input12 { public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hello " + data); int s = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Are you ready to quit? "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"no select = " +s ); System.exit(0); } Class Input12

45 import javax.swing.JOptionPane; class Input13{ public static void main(String[] args) { float score; double d; int mid_score,final_score,total_score; char ch; String data, message; message = " "; mid_score = 30 ; data = JOptionPane.showInputDialog("Enter final score: "); final_score = Integer.parseInt(data); total_score = mid_score+final_score; message = "Mid = " + mid_score +"Final = "+final_score+ " Total score = " + total_score; JOptionPane.showMessageDialog(null, message); System.exit(0); } Class Input13

46 import javax.swing.JOptionPane; class Input14{ public static void main(String[] args) { float salary,ot,debt,net; String data, message; data = JOptionPane.showInputDialog("Enter Your Salary: "); salary = Float.parseFloat(data); data = JOptionPane.showInputDialog("Enter Your OT: "); ot = Float.parseFloat(data); data = JOptionPane.showInputDialog("Enter Your debt : "); debt = Float.parseFloat(data); net = salary+ot-debt; message = "salary = "+ salary + " ot = "+ ot + "debt = " + debt + " net = "+net ; JOptionPane.showMessageDialog(null, message); System.exit(0); } Class Input14

47 import javax.swing.JOptionPane; public class FindAverage { public static void main ( String args[ ] ) { float x, y, average; String data, outText; data = JOptionPane.showInputDialog("Enter first value : "); x = Float.parseFloat(data); data = JOptionPane.showInputDialog("Enter second value : "); y = Float.parseFloat(data); average = (x + y) / 2.0f; outText = "Average number between " + x + " and " + y + " is " + average; JOptionPane.showMessageDialog(null, outText); System.exit(0); }

48 In NetBean6.0


ดาวน์โหลด ppt Lec09 :: Java Swing เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google