งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam http://www.siam2dev.com
Lec09 :: Java Swing เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam

2 AWT to Swing AWT: Abstract Windowing Toolkit Swing: new with Java2
import java.awt.* Swing: new with Java2 import javax.swing.* Extends AWT Tons o’ new improved components Standard dialog boxes, tooltips, … Look-and-feel, skins Event listeners API:

3 Swing Set Demo J2sdk/demo/jfc/SwingSet2 Many predefined GUI components

4 GUI Component API Java: GUI component = class Properties Methods
Events JButton

5 Using a GUI Component Create it Configure it Add it Listen to it
Instantiate object: b = new JButton(“press me”); Configure it Properties: b.text = “press me”; [avoided in java] Methods: b.setText(“press me”); Add it panel.add(b); Listen to it Events: Listeners JButton

6 Anatomy of an Application GUI
Internal structure GUI JFrame JFrame JPanel containers JPanel JButton JButton JLabel JLabel

7 Using a GUI Component 2 Create it : สร้างออบเจ็กต์
Configure it : กำหนดคุณสมบัติ Add children (if container) Add to parent (if not JFrame) Listen to it order important เรียงลำดับการทำงาน จากบนลงล่าง

8 Build from bottom up Create: Add: (bottom up) Listener Frame Panel
Components Listeners Add: (bottom up) listeners into components components into panel panel into frame JButton JLabel JPanel JFrame

9 Code press me JFrame f = new JFrame(“title”);
JPanel p = new JPanel( ); JButton b = new JButton(“press me”); p.add(b); // add button to panel f.setContentPane(p); // add panel to frame f.show(); press me

10 Application Code press me import javax.swing.*; class hello {
public static void main(String[] args){ JFrame f = new JFrame(“title”); JPanel p = new JPanel(); JButton b = new JButton(“press me”); p.add(b); // add button to panel f.setContentPane(p); // add panel to frame f.show(); } press me

11 Layout Managers Automatically control placement of components in a panel Why?

12 Layout Manager Heuristics
null FlowLayout GridLayout none, programmer sets x,y,w,h Left to right, Top to bottom BorderLayout CardLayout GridBagLayout n c One at a time w e JButton s

13 Combinations JButton JButton JTextArea

14 Combinations JButton JButton JFrame n JPanel: BorderLayout c
JPanel: FlowLayout JTextArea

15 Code: null layout JFrame f = new JFrame(“title”);
JPanel p = new JPanel( ); JButton b = new JButton(“press me”); b.setBounds(new Rectangle(10,10, 100,50)); p.setLayout(null);// x,y layout p.add(b); f.setContentPane(p); press me

16 Code: FlowLayout JFrame f = new JFrame(“title”);
JPanel p = new JPanel( ); FlowLayout L = new FlowLayout( ); JButton b1 = new JButton(“press me”); JButton b2 = new JButton(“then me”); p.setLayout(L); p.add(b1); p.add(b2); f.setContentPane(p); Set layout mgr before adding components press me then me

17 Applets JApplet is like a JFrame Already has a panel JApplet
Access panel with JApplet.getContentPane( ) import javax.swing.*; class hello extends JApplet { public void init(){ JButton b = new JButton(“press me”); getContentPane().add(b); } contentPane JButton

18 Applet Methods Called by browser: init( ) - initialization
start( ) - resume processing (e.g. animations) stop( ) - pause destroy( ) - cleanup paint( ) - redraw stuff (‘expose’ event)

19 Application + Applet Command line Browser JFrame or JApplet
import javax.swing.*; class helloApp { public static void main(String[] args){ // create Frame and put my mainPanel in it JFrame f = new JFrame(“title”); mainPanel p = new mainPanel(); f.setContentPane(p); f.show(); } class helloApplet extends JApplet { public void init(){ // put my mainPanel in the Applet getContentPane().add(p); // my main GUI is in here: class mainPanel extends JPanel { mainPanel(){ setLayout(new FlowLayout()); JButton b = new JButton(“press me”); add(b); Command line Browser JFrame or JApplet contentPane JPanel JButton

20 Applet Security No read/write on client machine
Can’t execute programs on client machine Communicate only with server “Java applet window” Warning

21 Input

22 โดยใช้ JOptionPane คลาส JOptionPane เป็นคลาสที่อยู่ใน package javax.swing และใช้สำหรับการรับข้อมูลผ่านทางคีย์บอร์ด และแสดงข้อมูลทางจอภาพ ในการทำงานของ graphics mode หรือ GUI โดยจะแสดงออกมาในลักษณะของ popup window ที่เรียกว่า dialog box

23 ลักษณะของ dialog box ของ JOptionPane
InputDialog MessageDialog ConfirmDialog

24 Input Dialog สร้างขึ้นจาก method ที่ชื่อ showInputDialog() ซึ่งจะ return ค่ากลับมาเป็น String ตัวอย่างเช่น String response = JOptionPane.showInputDialog( null, “What is your name?”);

25 Arguments of showInputDialog()
ชื่อของ parent window ข้อความที่ต้องการแสดงใน inputDialog ชื่อหัวข้อ (title) (option) ชนิดของ InputDialog (option) ERROR_MESSAGE INFORMATION_MESSAGE PLAIN_MESSAGE QUESTION_MESSAGE WARNING_MESSAGE

26 showInputDialog()

27 Message Dialog MessageDialog เป็น dialog box ที่ใช้สำหรับแสดงข้อความ หรือข้อมูลต่างๆ โดยถูกสร้างจาก method ชื่อว่า showMessageDialog() ค่า argument ของ showMessageDialog() จะเหมือนกับ showInputDialog()

28 showMessageDialog() JOptionPane.showMessageDialog(null,
"Hello..Java!!"); JOptionPane.showMessageDialog(null, "This program will terminate in 10 seconds", "Programtermination", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);

29 Confirm Dialog ConfirmDialog เป็น dialog box ที่มีปุ่มคำสั่ง Yes No และ Cancel ปรากฎด้วย โดยสร้างจาก method ชื่อ showConfirmDialog() showConfirmDialog() จะ return ค่ากลับเป็น ตัวเลขจำนวนเต็ม (integer) โดยขึ้นกับปุ่มที่ผู้ใช้คลิก นั่นคือ ปุ่ม Yes จะมีค่าเท่ากับ 0 ปุ่ม No จะมีค่าเท่ากับ 1 และปุ่ม Cancel จะมีค่าเท่ากับ 2

30 Arguments of showConfirmDialog()
ชื่อของ parent window ข้อความที่ต้องการแสดงใน inputDialog ชื่อหัวข้อ (title (option) ค่าคงที่ของปุ่ม Yes No และ Cancel ที่ต้องการแสดง ซึ่งมี 2 แบบ คือ (option) YES_NO_CANCEL_OPTION YES_NO_OPTION ชนิดของ InputDialog ซึ่งจะถูกกำหนดโดยค่าคงที่ต่อไปนี้ (option) ERROR_MESSAGE INFORMATION_MESSAGE PLAIN_MESSAGE QUESTION_MESSAGE WARNING_MESSAGE

31 showConfirmDialog() int s = JOptionPane.showConfirmDialog(null,
”Are you ready to quit? "); int s = JOptionPane.showConfirmDialog( null, "Are you ready to quit?", "Exit confirmation", JOptionPane.YES_NO_OPTION, JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

32 ฝึกปฎิบัติตัวอย่าง Input1 ถึง Input14.java

33 Class Input1 import javax.swing.JOptionPane; public class Input1 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); System.exit(0); }

34 Class Input2 import javax.swing.JOptionPane; class Input2 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.ERROR_MESSAGE); System.exit(0); }

35 Class Input3 import javax.swing.JOptionPane; class Input3 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE); System.exit(0); }

36 Class Input4 import javax.swing.JOptionPane; class Input4 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.PLAIN_MESSAGE); System.exit(0); }

37 Class Input5 import javax.swing.JOptionPane; class Input5 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); System.exit(0); }

38 Class Input6 import javax.swing.JOptionPane; class Input6 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: ", "Data Input",JOptionPane.QUESTION_MESSAGE); System.exit(0); }

39 Class Input7 import javax.swing.JOptionPane; class Input7 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello! "+data); System.exit(0); }

40 Class Input8 import javax.swing.JOptionPane; class Input8 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,data, " Input Name : ",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); System.exit(0); }

41 Class Input9 import javax.swing.JOptionPane; class Input9 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hello " + data, " Input Name : ",JOptionPane.WARNING_MESSAGE); System.exit(0); }

42 Class Input10 import javax.swing.JOptionPane; class Input10 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hello " + data); System.exit(0); }

43 Class Input11 import javax.swing.JOptionPane; class Input11 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hello " + data); int s = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Are you ready to quit? "); System.exit(0); }

44 Class Input12 import javax.swing.JOptionPane; class Input12 {
public static void main(String[] args) { String data; data = JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter Name: "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"Hello " + data); int s = JOptionPane.showConfirmDialog(null,"Are you ready to quit? "); JOptionPane.showMessageDialog(null,"no select = " +s ); System.exit(0); }

45 Class Input13 import javax.swing.JOptionPane; class Input13{
public static void main(String[] args) { float score; double d; int mid_score,final_score,total_score; char ch; String data, message; message = " "; mid_score = 30 ; data = JOptionPane.showInputDialog("Enter final score: "); final_score = Integer.parseInt(data); total_score = mid_score+final_score; message = "Mid = " + mid_score +"Final = "+final_score+ " Total score = " + total_score; JOptionPane.showMessageDialog(null, message); System.exit(0); }

46 Class Input14 import javax.swing.JOptionPane; class Input14{
public static void main(String[] args) { float salary,ot,debt,net; String data, message; data = JOptionPane.showInputDialog("Enter Your Salary: "); salary = Float.parseFloat(data); data = JOptionPane.showInputDialog("Enter Your OT: "); ot = Float.parseFloat(data); data = JOptionPane.showInputDialog("Enter Your debt : "); debt = Float.parseFloat(data); net = salary+ot-debt; message = "salary = "+ salary + " ot = "+ ot + "debt = " + debt + " net = "+net ; JOptionPane.showMessageDialog(null, message); System.exit(0); }

47 import javax.swing.JOptionPane;
public class FindAverage { public static void main ( String args[ ] ) { float x, y, average; String data, outText; data = JOptionPane.showInputDialog("Enter first value : "); x = Float.parseFloat(data); data = JOptionPane.showInputDialog("Enter second value : "); y = Float.parseFloat(data); average = (x + y) / 2.0f; outText = "Average number between " + x + " and " + y + " is " + average; JOptionPane.showMessageDialog(null, outText); System.exit(0); }

48 In NetBean6.0


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง jOptionPane Nattapong Songneam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google