งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Reference Terms.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Reference Terms."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Reference Terms

2 Reference Terms ทำหน้าที่ประธาน ทำหน้าที่กรรม แสดงความเป็นเจ้าของ
ย้อนไปหา ประธาน กรรม I me my mine myself you your yours yourself he him his himself she her hers herself it its itself they them their theirs themselves we us our ours ourselves

3 Reference Terms Don is my friend. I borrowed his book, Health Styles: Decisions for Living Well, yesterday. He is a friend of mine, i.e. one of my friends. I cut myself with a knife.

4 Reference Terms 1. Satit’s mother bought him a new car yesterday. She spent about a million baht. 2. It is a Honda Civic and its color is red. 3. Bill Allen, who replaced Chris Sullivan as CEO of Outback Steakhouse this week, has a big job ahead of him. 4. Indeed, the award was a great honour for every member of staff at Diethelm Travel, whose customer focus, flexibility and friendly professional service underscore our dedication to provide the best travel experience in Thailand. The color of the Civix car The customer focus, flexibility and friendly professional service underscore our dedication to provide the best travel experience in Thailand of every member of staff at Diethelm Travel

5 Reference Terms 5. She was a success both as a pianist and as a conductor. 6. About 20% of adults say they do their most creative thinking while driving. 7. Thirty people came—some stayed until the end but others left early. 8. Two events, the “SARS epidemic” and the “Tsunami”, caused a decrease in Thai economic growth. The former was caused by a type of virus; while, the latter resulted from a natural disaster. 9. Our students, who will spend most of their working lives in the 21st century, will need to see the computer and related technologies as an extension of themselves, as a tool as important as the pencil or quill pen was for the last several hundred years. Their= the most creative thinking while driving of about 20% of adults 1 2 Their = the working lives in the 21st century of our students

6 Reference Terms: Exercise 1
1. Some people have naturally beautiful voices; while, others need to be trained. 2. I don’t like the blue shirt, and I don’t like the black one either. 3. There go my two sons. Can you guess which is the elder? 4. Tasan and Tammy are a couple. He gave her an expensive fur for her birthday.

7 5. Oil prices have climbed about 25 percent since the start of the year on two concerns: rising demand and tight supply. 6. Hemoptysis is a cough with blood; whereas, hematemesis is vomiting with blood. The site of the former is the lung while the site of the latter is the stomach. 7. Rising oil prices add to the cost of Thai exporters, but some argue the impact will be felt in other countries as well. 8. The Moon River basin has suffered from encroachment; its water level has dropped due to deforestation, and it is badly clogged.

8 Author’s Purpose and Reader’s Purpose
วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 1.1. เพื่อความบันเทิงของผู้อ่าน 1.2. เพื่อแจ้งให้ทราบ ให้ความรู้ 1.3. เพื่อชักชวน ชักจูง 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 2.1. เขียนให้เห็นปัญหา แล้วเสนอแนวทางหรือวิธีแก้ปัญหา 2.2. เขียนเพื่อต่อต้านหรือล้มล้างทฤษฎี 2.3. วิเคราะห์ หรือ อภิปรายความคิดเห็น 2.4. วิจารณ์

9 Author’s Purpose and Reader’s Purpose
วัตถุประสงค์ของผู้อ่าน การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม การอ่านเพื่อเอาไปสอบ การอ่านเพื่อเอาไปการอ่านเพื่อทำงานศึกษาวิจัย

10 1. The purpose of this study is to investigate the correlation between standardized and teacher-produced tests. 2. This study investigated whether cloze exercises could be used in teaching English in order to improve reading and writing abilities. 3. The reason Panee is dieting is to reduce her weight by 10 kg in 3 months.

11 ตัวอย่าง 2 1The problems and failure of education caused the Thai government to reform Thai education. 2The 27th prime minister of Thailand, Mr. Apisit Vejjajiva, revealed that the average number of years of Thai education is 9; whereas, other countries it is The achievement in mathematics, science, English, and Thai were lower than standard.  4Thus, he pushed for the second Thai education reform by providing free education for 15 years (allocating 18,000 million Baht) as well as keeping up the quality of education. 5It would be difficult to imagine that anyone would be reluctant to support his proposal.

12 1.  What is the topic?   ใจความสำคัญของบทอ่านนี้ คือ problems and failure of education need to be reformed 2.  What is the author's main idea? ประโยคหลักหรือประโยคที่เป็นใจความสำคัญของผู้เขียน คือ 1The problems and failure of education caused the Thai government to reform Thai education.

13 3. What is the author's purpose. a
3. What is the author's purpose? a. To explain how Thai education impacts the population b. To analyze the advantages of Thai education c. To inform the reader about Thai education d. To persuade the reader to support Thai education reform

14 Skimming and Scanning 1. การอ่านแบบ skim เป็นการอ่านผ่านๆ อ่าน อย่างรวดเร็ว ไม่หยุดที่จุดใดจุดหนึ่ง สายตาจะกวาดผ่าน ตัวอักษรในแต่ละย่อหน้าอย่างรวดเร็ว เพื่อหาใจความ สำคัญของเรื่องที่อ่าน 2. การอ่านแบบ scan เป็นการอ่านอย่างละเอียด เพื่อหาข้อมูลเฉพาะจากเรื่องที่อ่าน

15 Skimming หาใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ สรุป
หัวข้อย่อย ประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า

16 1Liver transplantation is considered when the liver no longer functions adequately (liver failure). 2Liver failure can occur suddenly (acute) as a result of infection or complications from certain medications or it can be the end result of a long-term problem. 1.  What is the topic?   Liver transplantation 2.  What is the author's main idea? Liver transplantation is considered when the liver no longer functions adequately (liver failure).

17 การอ่านแบบ skim 3. What is the author's purpose? a. To explain the words “Liver transplantation” b. To analyze the cause of liver failure c. To inform the reader about the treatment of a liver disease d. To persuade the reader to support organ transplants.

18 การอ่านแบบ scan 1. What is the short term for the nasogastric tube? _______________ 2. When was the term "nasogastric" coined? _____________________ Nasogastric tube: A tube that is passed through the nose and down through the nasopharynx and esophagus into the stomach. The abbreviation is NG tube. It is a flexible tube made of rubber or plastic, and it has bidirectional potential. It can be used to remove the contents of the stomach, including air, to decompress the stomach, or to remove small solid objects and fluid, such as poison, from the stomach. An NG tube can also be used to put substances into the stomach, and so it may be used to place nutrients directly into the stomach when a patient cannot take food or drink by mouth. The word "nasogastric" is a hybrid of the Latin "naso-" from "nasus" for nose or snout and the Greek "gastric" from "gaster" meaning the paunch or belly. The term "nasogastric" was coined in 1942. Source: MedicineNet.com. (2007). Definition of nasogastric tube. Retrieved March 12, 2007, from 3. What are the purposes of the nasogastric tube?

19


ดาวน์โหลด ppt Reference Terms.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google