งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำหน้าที่ ประธาน ทำหน้าที่ กรรม แสดงความเป็น เจ้าของ ย้อนไปหา ประธาน กรรม Imemyminemyself you youryoursyourself hehimhis himself sheher hersherself it.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำหน้าที่ ประธาน ทำหน้าที่ กรรม แสดงความเป็น เจ้าของ ย้อนไปหา ประธาน กรรม Imemyminemyself you youryoursyourself hehimhis himself sheher hersherself it."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทำหน้าที่ ประธาน ทำหน้าที่ กรรม แสดงความเป็น เจ้าของ ย้อนไปหา ประธาน กรรม Imemyminemyself you youryoursyourself hehimhis himself sheher hersherself it its itself theythemtheirtheirsthemselves weusouroursourselves

3  Don is my friend. I borrowed his book, Health Styles: Decisions for Living Well, yesterday.  He is a friend of mine, i.e. one of my friends.  I cut myself with a knife.

4 1. Satit’s mother bought him a new car yesterday. She spent about a million baht. 2. It is a Honda Civic and its color is red. 3. Bill Allen, who replaced Chris Sullivan as CEO of Outback Steakhouse this week, has a big job ahead of him. 4. Indeed, the award was a great honour for every member of staff at Diethelm Travel, whose customer focus, flexibility and friendly professional service underscore our dedication to provide the best travel experience in Thailand. The color of the Civix car The customer focus, flexibility and friendly professional service underscore our dedication to provide the best travel experience in Thailand of every member of staff at Diethelm Travel

5 5. She was a success both as a pianist and as a conductor. 6. About 20% of adults say they do their most creative thinking while driving. 7. Thirty people came—some stayed until the end but others left early. 8. Two events, the “SARS epidemic” and the “Tsunami”, caused a decrease in Thai economic growth. The former was caused by a type of virus; while, the latter resulted from a natural disaster. 9. Our students, who will spend most of their working lives in the 21 st century, will need to see the computer and related technologies as an extension of themselves, as a tool as important as the pencil or quill pen was for the last several hundred years. Their= the most creative thinking while driving of about 20% of adults 12 Their = the working lives in the 21 st century of our students

6 1. Some people have naturally beautiful voices; while, others need to be trained. 2. I don’t like the blue shirt, and I don’t like the black one either. 3. There go my two sons. Can you guess which is the elder? 4. Tasan and Tammy are a couple. He gave her an expensive fur for her birthday.

7 5. Oil prices have climbed about 25 percent since the start of the year on two concerns: rising demand and tight supply. 6. Hemoptysis is a cough with blood; whereas, hematemesis is vomiting with blood. The site of the former is the lung while the site of the latter is the stomach. 7. Rising oil prices add to the cost of Thai exporters, but some argue the impact will be felt in other countries as well. 8. The Moon River basin has suffered from encroachment; its water level has dropped due to deforestation, and it is badly clogged.

8 วัตถุประสงค์ของผู้เขียน 1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 1.1. เพื่อความบันเทิง ของผู้อ่าน 1.2. เพื่อแจ้งให้ทราบ ให้ความรู้ 1.3. เพื่อชักชวน ชักจูง 2. วัตถุประสงค์เฉพาะ 2.1. เขียนให้เห็นปัญหา แล้วเสนอแนวทางหรือวิธี แก้ปัญหา 2.2. เขียนเพื่อต่อต้านหรือ ล้มล้างทฤษฎี 2.3. วิเคราะห์ หรือ อภิปราย ความคิดเห็น 2.4. วิจารณ์

9 1. การอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน 2. การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 3. การอ่านเพื่อเอาไปสอบ 4. การอ่านเพื่อเอาไปการอ่านเพื่อทำงานศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของผู้อ่าน

10 1. The purpose of this study is to investigate the correlation between standardized and teacher-produced tests. 2. This study investigated whether cloze exercises could be used in teaching English in order to improve reading and writing abilities. 3. The reason Panee is dieting is to reduce her weight by 10 kg in 3 months.

11  1 The problems and failure of education caused the Thai government to reform Thai education. 2 The 27 th prime minister of Thailand, Mr. Apisit Vejjajiva, revealed that the average number of years of Thai education is 9; whereas, other countries it is 12-16. 3 The achievement in mathematics, science, English, and Thai were lower than standard. 4 Thus, he pushed for the second Thai education reform by providing free education for 15 years (allocating 18,000 million Baht) as well as keeping up the quality of education. 5 It would be difficult to imagine that anyone would be reluctant to support his proposal.

12  1. What is the topic?  ใจความสำคัญของบทอ่านนี้ คือ problems and failure of education need to be reformed   2. What is the author's main idea?  ประโยคหลักหรือประโยคที่เป็นใจความสำคัญของ ผู้เขียน คือ 1 The problems and failure of education caused the Thai government to reform Thai education.

13 3. What is the author's purpose? a. To explain how Thai education impacts the population b. To analyze the advantages of Thai education c. To inform the reader about Thai education d. To persuade the reader to support Thai education reform

14 1. การอ่านแบบ skim เป็นการ อ่านผ่านๆ อ่านอย่างรวดเร็ว ไม่ หยุดที่จุดใดจุดหนึ่ง สายตาจะ กวาดผ่านตัวอักษรในแต่ละย่อหน้า อย่างรวดเร็ว เพื่อหาใจความสำคัญ ของเรื่องที่อ่าน 2. การอ่านแบบ scan เป็นการ อ่านอย่างละเอียดเพื่อหาข้อมูล เฉพาะจากเรื่องที่อ่าน

15 หาใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน  ชื่อเรื่อง  บทคัดย่อ  สรุป  หัวข้อย่อย  ประโยคแรกของแต่ละย่อหน้า

16  1 Liver transplantation is considered when the liver no longer functions adequately (liver failure). 2 Liver failure can occur suddenly (acute) as a result of infection or complications from certain medications or it can be the end result of a long-term problem.  1. What is the topic? Liver transplantation  2. What is the author's main idea? Liver transplantation is considered when the liver no longer functions adequately (liver failure).

17 3. What is the author's purpose? a. To explain the words “Liver transplantation” b. To analyze the cause of liver failure c. To inform the reader about the treatment of a liver disease d. To persuade the reader to support organ transplants.

18 1 5 10 Nasogastric tube: A tube that is passed through the nose and down through the nasopharynx and esophagus into the stomach. The abbreviation is NG tube. It is a flexible tube made of rubber or plastic, and it has bidirectional potential. It can be used to remove the contents of the stomach, including air, to decompress the stomach, or to remove small solid objects and fluid, such as poison, from the stomach. An NG tube can also be used to put substances into the stomach, and so it may be used to place nutrients directly into the stomach when a patient cannot take food or drink by mouth. The word "nasogastric" is a hybrid of the Latin "naso-" from "nasus" for nose or snout and the Greek "gastric" from "gaster" meaning the paunch or belly. The term "nasogastric" was coined in 1942. Source: MedicineNet.com. (2007). Definition of nasogastric tube. Retrieved March 12, 2007, from http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=9349 1. What is the short term for the nasogastric tube? _______________ 2. When was the term "nasogastric" coined? _____________________ 3. What are the purposes of the nasogastric tube?

19


ดาวน์โหลด ppt ทำหน้าที่ ประธาน ทำหน้าที่ กรรม แสดงความเป็น เจ้าของ ย้อนไปหา ประธาน กรรม Imemyminemyself you youryoursyourself hehimhis himself sheher hersherself it.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google