งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประสบการณ์ทางศาสนา (Religious Experience)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประสบการณ์ทางศาสนา (Religious Experience)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประสบการณ์ทางศาสนา (Religious Experience)

2 ความหมายของประสบการณ์ศาสนา
ประสบการณ์ศาสนา ในภาษาอังกฤษ คือคำว่า religious experience mystical experience spiritual experience sacred experience

3 A religious experience is when a person believes they have had an experience of God, or another religious figure. Religious experiences can range from God actually speaking to a person, to someone being aware of God's presence, to an experience of another religious figure, or even a miracle. Therefore, religious experiences are not easily categorised as one thing or another. However, what we might say is common to all of them is that they are somewhat extraordinary events, and very different to ordinary everyday experiences.

4 ประสบการณ์ทางศาสนาคือเหตุการณ์ที่มนุษย์เชื่อว่าตนเองได้พบกับพระเจ้าหรือสัญลักษณ์ต่างๆทางศาสนา มันเป็นเหตุการณ์ที่เหนือประสบการณ์ทั่วๆไป

5

6 ประสบการณ์ศาสนาไม่ใช่เหตุการณ์ถูกผีหลอก
Religious experiences should be distinguished fromparanormal events. Although both are considered to be extra-ordinary, they are different in terms of who or what causes them. For example, a paranormal experience such as a chair moving across the floor on its own is not usually considered to be an act of God, but that of a poltergeist (or ghost). As such, a supernatural experience which has no religious connection is more likely to be a paranormal occurance.

7 When and where do religious experiences occur?
Religious experiences can happen to anyone, anywhere and at any time. Although religious experiences are somewhat unique, it is not uncommon for them to occur in some very ordinary places. In the Bible there are many examples of people doing some very ordinary things, yet suddenly becoming aware of being in the presence of God. For example: Moses was out tending to his father-in-law's sheep, when he suddenly saw a burning bush from which God spoke to him (Exodus 3:1-4). Saul was on his way to Damascus to arrest Christians, when Jesus appeared to him (Acts (9:1-11). John was in prison on the island of Patmos (Revelation 1:9), when he had a dramatic vision of future events which he wrote down as the Book of Revelation.

8 Muhammad (PBUH) was said to be in a cave on Jabal al-Nour, when he received his first revelation from Allah (Qur'an 96). Arjuna was in a chariot on a battlefield, when Krishna revealed his divinity to him. Guru Nanak, the founder of Sikhism, was bathing in a river when he was taken into the presence of God, and shown that there was one divine reality behind the cosmos (Guru Granth Sahib p.1).

9

10 Key features of a religious experience ตัวชี้วัดว่าอะไรคือประสบการณ์ทางศาสนา
A religious experience is when a person has an experience of God or another religious figure. คือเหตุการณ์ที่บุคคลมีประสบการณ์พบพระเจ้าหรือสัญลักษณ์ทางศาสนา Religious experiences can happen anywhere.สามารถเกิดได้ไม่เลือกสถานที่ There is usually an overwhelming sense of God's presence (numinous). การรู้สึกว่ามีพระเจ้าปรากฏให้เห็น The experience may lead to someone believing in God (conversion). นำไปสู่ศรัทธาในพระเจ้า God may do something unusual (miracle) พระเจ้าอาจแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็น A person might experience God in a direct and unique way (mystical experience). บุคคลอาจประสบการณ์เห็นพระเจ้าโดยตรงและในรูปแบบที่น่าอัศจรรย์

11 God is infinite in his simplicity and simple in his infinity
God is infinite in his simplicity and simple in his infinity. Therefore he is everywhere and is everywhere complete. God is in the innermost part of each and every thing. (Meister Eckhart - Christian Mystic ( )) พระเจ้าเป็นอนันต์ พระองค์มีอยู่ทุกที่ พระองค์อยู่ภายในสุดของสรรพสิ่ง

12 Evidence for religious experiences หลักฐานยืนยันประสบการณ์ทางศาสนา
People have often done amazing things because they believe God told them to (E.g. Moses). หลายๆคนได้ทำสิ่งอัศจรรย์ให้เกิดขึ้นได้เพราะเขาเชื่อว่าพระเจ้าบอกเขาให้ทำ People have sometimes converted to a different religion on the basis of a religious experience (E.g. Saul). หลายๆคนได้เปลี่ยนศาสนาไปนับถือศาสนาอื่นเพราะเคยมีประสบการณ์ทางศาสนา People have been miraculously healed, usually said to be God answering prayer. หลายๆคนหายป่วยอย่างน่าอัศจรรย์ด้วยการสวดมนต์เพื่อพระเจ้า Holy Books (such as the Bible) have many examples of religious experiences recorded in them. ในคัมภีร์ไบเบิลได้มีบันทึกเรื่องประสบการณ์ทางศาสนาไว้หลายแห่ง


ดาวน์โหลด ppt ประสบการณ์ทางศาสนา (Religious Experience)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google