งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29/01/51 โดย.. จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29/01/51 โดย.. จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29/01/51 โดย.. จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.thแผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2 CAB International หรือ Center Agriculture BioScience International ก่อตั้งขึ้นที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษในปี 1913 ซึ่ง เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีวัตถุประสงค์เดิมเพื่อให้การ ช่วยเหลือและสนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ การเกษตรในประเทศ เครือจักรภพหรืออาณานิคมของอังกฤษ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องแมลง, ข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคนิคต่างๆ ต่อมาในปี 1985 ได้เปลี่ยนรูปแบบขององค์กรให้มีความเป็น นานาชาติหรือเป็นสากลมากขึ้น ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะสมาชิกในกลุ่ม เครือจักรภพเท่านั้น แต่ยังได้รับสมาชิกจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค และใช้ชื่ออย่างเป็นทางการว่า “CAB International”

3 Article Formats : ลักษณะข้อมูล ข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป เริ่มตั้งแต่ปี 1973 ข้อมูลจากวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม งานวิจัย สิทธิบัตร และ เอกสารมาตรฐาน ครอบคลุมงานวิจัยที่สำคัญและบทความในศาสตร์ประยุกต์แขนงต่างๆ ที่เกี่ยวกับ คน สัตว์ พืช การเกษตร วนศาสตร์ สุขภาพและโภชนาการ มนุษย์ และ การอนุรักษ์น้ำ เป็นต้น ข้อมูลมากกว่า 4,000,000 ระเบียน และข้อมูลจะเพิ่มขึ้นประมาณ 180,000 ระเบียน ต่อปี

4 Agricultural Engineering วิศวกรรมเกษตร Agricultural and Environmental Economics การเกษตร และเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม Animal Sciences สัตวศาสตร์ Biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพ Crop Protection การป้องกันพืช Dairy Science and Technology วิทยาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนม และผลิตภัณฑ์นม Entomology สาขาวิชาหนึ่งทางสัตววิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับแมลง Forestry, Forest Products and Agroforestry วิทยาการป่าไม้ วนเกษตร ผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ Human Nutrition โภชนาการมนุษย์ Subject Coverage : ครอบคลุมสาขาวิชา

5 Leisure, Recreation and Tourism การพักผ่อน การใช้เวลาว่าง การท่องเที่ยว Medical and Veterinary Parasitology ปรสิตวิทยาเกี่ยวกับสัตว์และการรักษา Natural Resources and Environmental Issues ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม Plant Breeding and Crop Production การปรับปรุงพันธุ์พืชและผลผลิตพืช Soil Science, Land/Water Management and Fertilizer Technology ปฐพีวิทยา การจัดการน้ำและเทคโนโลยีปุ๋ย Sugar Technology Third World Rural Development การพัฒนาชนบทในโลกที่สาม Veterinary Medicine สัตวแพทย์ Subject Coverage : ครอบคลุมสาขาวิชา

6 Percentage Crop production account 30 % Veterinary sciences and human health 24 % Animal sciences 13 % Protection 13 % Other areas 20 %

7 Document Coverage Journals and other serial publications/วารสาร Conference proceedings/รายงานการประชุมต่างๆ Books/หนังสือ Theses/วิทยานิพนธ์ Annual and other reports/รายงานประจำปีและรายงานอื่นๆ Patents and standards/สิทธิบัตรและมาตรฐาน Literature excluded from CAB ABSTRACTS/ บทความอื่นๆ ที่ไม่ได้ รวบรวมอยู่ในฐานข้อมูล CABI เช่น รายงานจากในหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์, สื่อที่อยู่ในลักษณะของภาพหรือเสียง

8 Place of Publication

9 Language of Original Text - ภาษาอังกฤษ 76 % - ภาษาอื่นๆ 24%

10 CABICODE List ตัวอย่างเช่น AA000 Agriculture (General) BB500 History and Biography CC000 Professions, Education, Information and Training (General) DD100 Administration of Agencies and Organizations EE100 Economics (General) FF000 Plats of Economic Importance (General) HH000 Pathogen, Pest and Parasite Management (General) JJ000 Soil Science KK000 Forestry, Forest Products and Agroforestry LL000 Animal Science MM000 Aquatic Sciences

11 NN000 Engineering and Safety PP000 Natural Resources (General) QQ000 Food Science and Food Products (Human) RR000 Forage and Feed Products (Non-human)SS000 Agricultural Products (General) TT100 Medical and Veterinary Helminthology Records (Discontinued) UU000 Sociology (General) VV000 Human Health and Hygiene (General) WW000 Biotechnology XX000 Wastes (General) ZZ000 Auxiliary Disciplines CABICODE List

12 วิธีการสืบค้น วิธีการสืบค้น สืบค้นขั้นพื้นฐาน (Basic Search) สืบค้นจากศัพท์สัมพันธ์ (Thesaurus) สืบค้นขั้นสูง (Advanced Search) สืบค้นจากหัวเรื่อง (Subjects)

13 cloning Basic Search 1. พิมพ์คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูลที่ต้องการ 3. คลิก Search 13 2

14 Basic Search - Thesaurus cloning 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกค้นแบบ Thesaurus 3. คลิก Search 13 2

15 Basic Search - Thesaurus 1. เลือกสืบค้นภายในผลลัพธ์เดิมหรือสืบค้นใหม่ 2. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 1 2

16 Advanced Search 1. พิมพ์คำค้น 1 2. ระบุเขตข้อมูล3. ระบุคำเชื่อม 4. ระบุหัวเรื่องที่สนใจ 5. ระบุชื่อสิ่งพิมพ์6. ระบุชนิดข้อมูล 7. ระบุช่วงเวลา8. ระบุจำนวนผลลัพธ์ต่อหน้าจอ9. คลิก Search 2 3 4 5 6 7 8 9

17 Subjects 1. เลือกอักษรเริ่มต้นของหัวเรื่อง 1 2. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 2

18 Search Results 2 1 1. คำค้นที่ใช้และจำนวนผลลัพธ์ที่ได้ 2. เลือกสืบค้นภายในผลลัพธ์เดิม หรือ สืบค้นใหม่ 3. เลือกเรื่องที่ต้องการ 3

19 Document Details

20 Marked List 1 2 1. เลือกรายการที่ต้องการ 2. คลิกที่ Add Selected เพื่อจัดเก็บรายการที่เลือก 3. คลิก View เพื่อดูเอกสารที่จัดเก็บ 3

21 Process Selected Articles 1 1. เลือกรูปแบบของข้อมูล 2. คลิกเลือกส่งอีเมล์ บันทึก หรือ สั่งพิมพ์รายการเอกสารที่เลือกไว้ 2

22 Save Queries 1. คลิกเพื่อบันทึกคำค้น 1 2 2. คลิกที่ Save Queries เพื่อแสดงผลการบันทึกคำค้น

23 Save Queries Tab 1 2 3 เมื่อต้องการผสมการสืบค้นจากคำค้นเดิมก่อนหน้า 1. คลิกลงในช่องว่างหน้าคำค้นที่ต้องการ 2. คลิกเลือกคำเชื่อมที่ต้องการ 3. คลิก Search เพื่อทำการสืบค้น

24 Search Operators: AND internet AND programming internet and programming in the same article. OR internet OR programming internet or programming, or both, anywhere in the entire article. NOT internet AND NOT programming internet but not programming. NEAR internet NEAR/3 programming internet occurs within 3 words near programming. ADJ internet ADJ programming programming appears immediately after internet.

25 Search Operators: W/n internet W/3 programmingprogramming occurs within 3 words after internet. ? int??net matches internet, intranet… * inter* matches inter, internet, international… + program+ matches program, programmed, programming, programmer… # program# matches program, but not programmed, programming, programmer...

26


ดาวน์โหลด ppt ปรับปรุงครั้งล่าสุด 29/01/51 โดย.. จิรวัฒน์ พรหมพร บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google