งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Engineering Village 2 (Ei) ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา 31 กรกฎาคม 2544 สถาบันวิทย บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ฐานข้อมูลทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Engineering Village 2 (Ei) ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา 31 กรกฎาคม 2544 สถาบันวิทย บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ฐานข้อมูลทางด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Engineering Village 2 (Ei) ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา 31 กรกฎาคม 2544 สถาบันวิทย บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ฐานข้อมูลทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์

2 Description

3 Engineering Village 2 มีฐานข้อมูล 5 ฐาน คือ 1. Compendex 1.1 Compendex Last 2 Weeks 2. Website Abstracts 3. CRC Press ENGnetBASE 4. US Patent Office 5. Techstreet Standards

4 Compende x Computerized engineering index ผลิตโดยบริษัท Engineering Information, Inc. หรือ Ei ผลิตโดยบริษัท Engineering Information, Inc. หรือ Ei ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Ei Engineering Village ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ An award-winning Internet Gateway to engineering resources on theWeb ( ประตูไปสู่แหล่งข้อมูลทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์บน Web) มีทั้งเป็นเล่ม ( กระดาษ ) CD-ROM Online - Remote

5 Compende x บอกรับตั้งแต่ปี 1970 - ปัจจุบัน ปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ ปรับปรุงข้อมูลทุกสัปดาห์ เสียค่าบอกรับเป็นราย ปี เสียค่าบอกรับเป็นราย ปี ไม่ต้องใช้ Username ไม่ต้องใช้ Username จำนวน 3 User จำนวน 3 User

6 Compendex ขอบเขต จำนวน และเนื้อหา เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและ สาระสังเขป ของ บทความ วารสาร รายงานทางด้านเทคนิค รายงานการประชุม และเอกสาร การประชุม ตั้งแต่ปี 1970 - ปัจจุบัน มีเอกสารสิ่งพิมพ์มากกว่า 5 ล้าน รายการ ครอบคลุมสิ่งพิมพ์ มากกว่า 2,600 ชื่อ ในสาขา วิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขา และ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เช่น applied science, biotechnology & medical equipment, electronic, computer, information science และ architecture

7 Compendex ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ •Aeronautical and Aerospace Engineering •Applied Physics (High Energy, Plasma, Nuclear, and Solid State) •Bioengineering and Medical Equipment •Chemical and Process Engineering, Ceramics, Plastics and Polymers, Food Technology •Civil and Structural Engineering, Environmental Technology •Electrical, Communications, Computers and data Processing

8 Compendex ครอบคลุมสาขาวิชาต่างๆ ดังนี้ •Energy Technology and Petroleum Engineering •Engineering Management and Industrial Engineering •Light and Optical Technology •Marine Engineering, Naval Architecture, Ocean and Underwater Technology •Mechanical Engineering, Automotive Engineering, and Transportation •Mining and Metallurgical Engineering, Materials Science etc

9 Engineering Village 2 นอกจากฐาน Compendex แล้ว ยัง ประกอบด้วย ดัชนี และ สาระสังเขป ของ Websites พร้อม มี link เข้าไปยัง Websites, patent และ Handbooks ของ สำนักพิมพ์ CRC Press และ Industry Specs and Standards จาก Techstreet Standard

10 การค้นทำได้ 2 แบบ คือ Quick Search และ Expert Search หน้าจอการค้นแบบ Quick Search

11 การค้น ทำได้โดย 1. เลือกฐานข้อมูลในช่อง Select A Database 2. ใส่คำค้นในช่องใต้ Search For 3. เลือก Fields ที่ต้องการค้นในช่อง Search In หรือ All Fields 4. ใช้คำเชื่อม AND, OR, NOT โดยใส่คำในช่อง หลัง AND หรือใส่คำในช่อง หลัง OR 5. เลือก Fields หลังจากใส่คำค้นหลัง คำเชื่อมแล้ว

12 การค้น ทำได้โดย 6. ค้นได้จาก key words ทุกคำใน ทุก fields 7. จำกัดการค้นโดย มีช่อง Drop down Limit By Document 8. จำกัดโดยมีช่อง Drop down Limit By Language 9. จำกัดโดยปี ตั้งแต่ 1970-2001 10. สามารถดูดัชนีได้จากมุมล่างขวา ปุ่ม Look up มีดัชนี Ei Subject Term, Serial Title, Author, Author Affiliation, Publisher

13 ตัวอย่าง การ ค้น ตัวอย่าง การ ค้น

14 ตัวอย่าง ผลที่ได้จากการค้น

15 การแสดงผล เมื่อได้ผลจากการค้น • คลิก คำว่า Abstract ใต้ชื่อเอกสารที่ ต้องการเพื่อดูสาระสังเขป • เปลี่ยนรูปแบบการแสดงผล โดยคลิกปุ่ม Tagged Format ใต้ชื่อเอกสาร เพื่อดูแบบ Ei Tagged • การแสดงผลแสดงทีละ 25 รายการ

16 หน้าจอ Abstract เมื่อคลิกคำว่า Abstract จะได้ หน้าจอ

17 ตัวอย่าง การค้น มุมบนด้านขวาจะมี link ให้เลือกค้น เอกสารที่เกี่ยวข้องได้จาก Related Compendex records, Related Compendex Last 2 Weeks หรือค้นจากฐานข้อมูลใหม่ คือ Search Website Abstract Search the US Patent Office Search Industry Spec

18 ถ้าคลิกค้นจาก Search Website Abstracts จะได้หน้าจอ ( ซึ่งมี link ไปยัง Web site) ดังนี้

19 แบบฝึกหัด 1. ค้น Automotive และ Transmission เกี่ยวกับ Design and Application ผลไม่เกิน 20 Records 2. ค้น Industrial and Refrigeration ใหม่ 2 สัปดาห์ ล่าสุด 3. ค้นหารายชื่อหนังสือ Engineering Handbook สาขาเครื่องกลเกี่ยวกับ Design 4. ค้นหาบทความจากผู้แต่งชื่อ ดร. ทับทิม อ่างแก้ว 5. ค้นหา Chulalongkorn University ว่ามี ผลงานวิจัยอยู่บน Website หรือใน Compendex หรือไม่ 6. ค้น US Patent เกี่ยวกับ air conditioning system. 7. ค้น Standard เกี่ยวกับ Bonded Copper Conductors

20 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt Engineering Village 2 (Ei) ภัทร์ภูรี จงเฟื่องปริญญา 31 กรกฎาคม 2544 สถาบันวิทย บริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฐานข้อมูลทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ ฐานข้อมูลทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google