งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตำบลจัดการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตำบลจัดการสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตำบลจัดการสุขภาพ

2 ตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ
ตำบลดูแล LTC เป็น Entry point สู่ตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ เป้าหมาย : 1. ตำบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (ร้อยละ 70) ประเด็นที่มุ่งเน้น ระบบข้อมูล การบริการ การบริหารจัดการ 2.1 กลุ่มผู้สูงอายุ - ผู้สูงอายุติดบ้าน/ติดเตียง 2.2 กลุ่มแม่และเด็ก - หญิงตั้งครรภ์มีความเสี่ยง - พัฒนาการเด็กสมวัย 2.3 กลุ่มวัยเรียน - ข้อบกพร่องที่มีผลต่อการ เรียนรู้ : สายตา,สมาธิสั้น, IQ/EQ 2.4 กลุ่มวัยรุ่น - ท้องไม่พึงประสงคN - สุรา/บุหรี่ 2.5 กลุ่มวัยทำงาน - โรคไต/เบาหวาน/ความดัน ฐานข้อมูลสุขภาพบุคคลของคนในพื้นที่(ระดับตำบล) 2. HDC การป่วย/การ ส่งต่อ (ระดับอำเภอ /ระดับ จังหวัดและ ระดับเขต ) การเฝ้าระวัง/คัดกรอง ตามประเด็นที่มุ่งเน้นของ 5 กลุ่มวัย (ตำบล) การจัดระบบบริการดูแลต่อเนื่อง รองรับกลุ่มเสี่ยงที่ส่งต่อมาจาก ตำบล (อำเภอ/จังหวัด/ส่วนกลาง) 2.1 กลุ่มแม่และเด็ก : MCH board Quality 2.2 กลุ่มวัยเรียน การช่วยเหลือและแก้ไข เด็กที่มีภาวะผิดปกติของ สายตา , LD, IQ/EQ 2.3 กลุ่มวัยรุ่น การจัดบริการที่เข้าถึงวัยรุ่น , การดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียน2.4 กลุ่มวัยทำงาน CKD Clinic , NCD คุณภาพ 2.5 กลุ่มผู้สูงอายุ การดูแลระยะยาว มี Program Manager การจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ ทั้งในระดับส่วนกลาง เขต จังหวัด และอำเภอ 2. บูรณาการ ระดับพื้นที่ 1.1 ระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) 1.2 ตำบลจัดการสุขภาพ 1.3 ทีมหมอครอบครัว (FCT) 1.4 งานสาธารณสุขมูลฐานต่อ ยอดอสม. 3. ติดตามกำกับงานและประเมินผล หาผลงานเด่นเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ ของตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ 3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 12 เดือน ตำบลมีฐานข้อมูลสุขภาพบุคคลในพื้นที่ มีตำบลต้นแบบดูแล LTC ตำบลต้นแบบดูแล LTC สามารถขยายผลสู่ตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบบูรณาการ มี Best practice ของตำบลจัดการสุขภาพ 5 กลุ่มวัยแบบูรณาการ Quick win

3 ประเด็นยุทธศาสตร์+แผนสุขภาพ
สมัชชาสุขภาพจังหวัด คณะกรรมการ ประเด็นยุทธศาสตร์+แผนสุขภาพ DHS (อำเภอจัดการสุขภาพ) คณะกรรมการ (รพ./รพ.สต./อปท./รร./อสม/วัด/ภาคประสังคม) ยุทธศาสตร์+แผนสุขภาพ คณะทำงานสนับสนุน(Care team) - ทีมสหวิชาชีพ/งบประมาณ/กำลังคน/วิชาการ ฯ คณะกรรมการ รพ.สต. (นโยบาย ตำบลจัดการสุขภาพดีวิถีชีวิตไทย/วิถีพุทธ/วิสาหกิจชุมชนยั้งยืน) เจ้าภาพ กองทุนสุขภาพฯ ภาคีเครือข่าย (กก.รพ.สต.+กก.กองทุน+ อสม.+บ้าน +วัด +รร.+กลุ่มภาคีต่างๆฯลฯ) ร่วมสร้าง แผนที่สุขภาพ ตำบล(SRM) รพ.สต./PCU/ศสม. ร่วมรับผิดชอบ อสม. เอกชน. ส่งเสริมสุขภาพ - บ้าน (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ ทุกกลุ่มวัย) - วัดส่งเสริมฯ(พระภิกษุ) - รร.ส่งเสริมสุขภาพ(สุขบัญญัติ) - ฯลฯ (ที่เป็นปัญหา) อบต./ทต. ฯลฯ แผนสุขภาพ (SRM)จากภาคส่วนต่างๆที่มีอยู่ (เช่น กองทุน+ อปท.+รพสต.+อสม.+วัด+รร.) เขียนโครงการ ร่วมดำเนินการ ประชาชน เปลี่ยนพฤติกรรม หมู่บ้านเปลี่ยนพฤติกรรม (ปิงปอง 7 สี) ดำเนินโครงการในชุมชน

4 กรรมการ รพ.สต. แผนสุขภาพ เจ้าภาพ(งปม.) แผนที่สุขภาพ ตำบล(SRM) ฯลฯ
กรอบในการดำเนินงานพัฒนาตำบลจัดการสุขภาพ(...ดีวิถีชีวิตไทย/วิถีพุทธ/วิสาหกิจชุมชนยั้งยืน) ร่วมรับผิดชอบ ร่วมสร้าง เจ้าภาพ(งปม.) กรรมการ รพ.สต. (ภาคีเครือข่าย+กก.กองทุน+ อสม.+รร.+วัด +กลุ่มภาคีต่างๆฯลฯ) แผนที่สุขภาพ ตำบล(SRM) กองทุนสุขภาพฯ รพ.สต./PCU/ศสม. อสม. เอกชน. ส่งเสริมสุขภาพ - บ้าน (ผู้สูงอายุ/คนพิการ/ทุกกลุ่มวัย) - วัดส่งเสริมฯ(พระภิกษุ) - รร.ส่งเสริมสุขภาพ(สุขบัญญัติ) - ฯลฯ (ที่เป็นปัญหา) แผนสุขภาพ (SRM)จากภาคส่วนต่างๆที่มีอยู่ (เช่น กองทุน+ อปท.+รพสต.+อสม.) อบต./ทต. ฯลฯ เขียนโครงการ ร่วมดำเนินการ ประชาชน เปลี่ยนพฤติกรรม หมู่บ้านเปลี่ยนพฤติกรรม (ปิงปอง 7 สี) ดำเนินโครงการในชุมชน

5 ความเชื่อมโยงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ระดับตำบล ระดับบุคคล ระดับอำเภอ ระดับหมู่บ้าน เครือข่ายระบบสุขภาพระดับอำเภอ (DHS) ตำบลจัดการสุขภาพดี อสม.นักจัดการสุขภาพ หมู่บ้านจัดการสุขภาพ กองทุน. กำนัน แกนนำ รพ.สต. อสม. อบต. ประเมินตนเอง 6 ด้าน ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการจัดทำแผนด้านสุขภาพ  ด้านการจัดการงบประมาณ  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนา  ด้านการประเมินผล  ด้านผลสัมฤทธิ์ หลัก 5 ประการ ชุมชนมีส่วนร่วม ทำงานเป็นทีม แบ่งปันช่วยเหลือ ดูแลดุจญาติมิตร ประเมิน ประเมินตนเอง 5 ระดับ ระดับพื้นฐาน (การพัฒนาทีมสุขภาพตำบล)  ระดับพัฒนา (การพัฒนา กระบวนการจัดทำแผนสุขภาพตำบล) ระดับดี (การขับเคลื่อนแผนสุขภาพตำบลสู่ การปฏิบัติ) ระดับดีมาก ( ตำบลมีการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง) ระดับดีเยี่ยม (ตำบลจัดการสุขภาพต้นแบบ ) ปรับพฤติกรรมตนเอง เป็นแกนนำในการจัดการสุขภาพชุมชน จัดทำโครงการ จัดกิจรรมแก้ไขปัญหาสุขภาพ ได้รับการพัฒนา อสม.นักจัดการสุขภาพชุมชน ทุกจังหวัดกำหนดเป้าหมายการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกข้อ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากขึ้นไป

6 แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt ตำบลจัดการสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google