งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้เยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้เยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้เยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว
การพัฒนาศักยภาพ ผู้เยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว คป.สอ.แหลมงอบ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

2 รพ.สต. ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด
รพ.สต. ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด

3 ข้อมูล - รับผิดชอบ ๖ หมู่ ประชากร 3,811 คน ประชากรแฝง 1,553 คน
- รับผิดชอบ ๖ หมู่ ประชากร 3,811 คน ประชากรแฝง 1,553 คน (แรงงานต่างด้าว ๑,๑๒๕ คน และ แรงงานต่างถิ่น ๔๒๘ คน) - จนท. ๗ คน - พยาบาลวิชาชีพ ๒ คน (1 : 1,906 ) - นักวิชาการสาธารณสุข ๒ คน (1 : 1,906) - เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๑ คน ( ๑ : 3,811) - เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ๑ คน (1 : 3,811) - แพทย์แผนไทย ๑ คน (1 : 3,811) - เทศบาล 1 แห่ง/ร.ร.ประถม ๑ แห่ง/ศูนย์เด็กเล็ก ๑ แห่ง/ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 1 แห่ง/ วัด 1 แห่ง

4 การแบ่งโซน ปัญหาODOP/OTOP
- โซนเกษตรกรรม(ปลูกข้าว ปลูกพริก ปลูกมัน) - โซนริมถนนสายหลัก(แผงขายของสด กับข้าว และขนม) - โซนริมแม่น้ำ(ประมง ทำนากุ้ง) ปัญหาODOP/OTOP - โรคความดันโลหิตสูง - โรคเบาหวาน - โรคไข้เลือดออก - อุบัติเหตุ

5 หมวดที่ ๑ การนำองค์กรและการจัดการดี
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ผู้นิเทศระดับอำเภอ 1.1 การนำ ธรรมาภิบาล นายปรีชา พัสนาพิณ 1.2 แผนกลยุทธ์ด้านสุขภาพ นางปองจิต สร้อยแสง 1.3 ระบบรายงาน/กระบวนการที่สำคัญ 1.3.1 การจัดการ การเงิน และบัญชี(บช.401/404/407) นายบำรุง วรรณดี 1.3.2 การจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม นางอังคณา สังข์เงิน

6 หมวดที่ ๑ การนำองค์กรและการจัดการดี (ต่อ)
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ผู้นิเทศระดับอำเภอ 1.3.3 การจัดระบบบริการสนับสนุน การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC) นางสาวนัฐติยาพร ผากำเนิด ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (LAB) เรือตรีหญิงสรัย วงษ์แก้ว เภสัชกรรม/คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข (คบส.) นางสาวศิริพร ขาวคม ระบบข้อมูลสารสนเทศ ด้านสุขภาพ นายดนัยภพ เพียรประเสริฐ

7 หมวดที่ ๒ การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย
ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ผู้นิเทศระดับอำเภอ การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นางปราณี กระจ่างแสง 2.1 การได้มาซึ่งปัญหาของชุมชน (ODOP/OTOP) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลผู้รับบริการ 2.2 ประสานงานภายในเครือข่าย 2.3 ประสานงานภายนอก และภาคีเครือข่าย 2.4 บทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม 2.5 ความสัมพันธ์ความพึงพอใจ ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการจัดการข้อร้องเรียน

8 หมวดที่ 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ผู้นิเทศระดับอำเภอ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล นายปรีชา พัสนาพิณ 3.1. มีการจัดอัตรากำลังด้านสุขภาพ 3.2 มีการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจแก่บุคลากร 3.3 มีระบบพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรและการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3.4 มีการเสริมพลังประชาชนและครอบครัวให้มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพตนเอง (self care)

9 หมวดที่ 4 การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ผู้นิเทศระดับอำเภอ การจัดระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย - การลงข้อมูล (Electronic file) ที่ให้บริการ/ Family Folder นายดนัยภพ เพียรประเสริฐ 4.1 จัดบริการตามสภาพปัญหาชุมชน (ODOP/OTOP) นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงศ์ 4.2 การบริการในสถานบริการ (บทบาทเจ้าหน้าที่) นางสายจวน แสงดาว 4.2.1) OPD 4.2.2) NCD 4.2.3) ER 4.2.4) ANC นางสาวสุวิมล อาจณรงค์ 4.2.5) WCC 4.2.6) แผนไทย นางกานต์ชนก ทรงพระ 4.2.7) ทันตกรรม นางอังคณา สังข์เงิน

10 (บทบาท เจ้าหน้าที่/อสม./กสค./อสค./ญาติผู้ป่วย)
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ผู้นิเทศระดับอำเภอ 4.2.7) ทันตกรรม นางอังคณา สังข์เงิน 4.3 การบริการในชุมชน (บทบาท เจ้าหน้าที่/อสม./กสค./อสค./ญาติผู้ป่วย) 4.3.1 การดูแลบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)/ LTC และ Palliative care นางสาวสุวิมล อาจณรงค์

11 หมวดที่ 5 ผลลัพธ์ เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว
ผู้นิเทศระดับอำเภอ 5.1 บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care) นางปราณี กระจ่างแสง 5.2 ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI) นายดนัยภพ เพียรประเสริฐ 5.3 นวัตกรรม งานวิจัย การจัดการองค์ความรู้ นางวันพร เงางาม

12 รพ.สต. ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด
สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ติดดาว รพ.สต. ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด ระบบบริหาร ผู้บริหารมีภาวะผู้นำในการพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ มีการประสานงาน ของผู้บริหาร ภาคีเครือข่าย เริ่มจากรพ.สต.มีการประชุม Moring Take ทุกวันจันทร์และวันศุกร์เพื่อแก้ไขปัญหา ระดับท้องถิ่นประชุมทุกวันที่ ๑๕ ของเดือน และสามารถวางแผนการทำงานที่ชัดเจน พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาทุกกลุ่มวัย ตรงกับปัญหาที่พบ มีนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

13 รพ.สต. ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด
สรุปผลการเยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังรพ.สต.ติดดาว รพ.สต. ท่าพริก อ.เมืองตราด จ.ตราด ระบบบ ริการ มีระบบบริการครอบคลุมทุกประเภท ทุกกลุ่มวัย มีการพัฒนาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ เชื่อมโยงแม่ข่าย สู่ชุมชน ตามสภาพปัญหาโรค OTOP/ ODOP ระบบวิชาการ มีนวัตกรรมที่สอดกล้องกับปัญหาโรค OTOP/ ODOP ๓ เรื่อง จัดตั้งกองทุนผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง , ปิงปอง ๗ สีดูแลผู้ป่วย DM/HT และการเล่าเรื่องคลินิกชะลอไตเสื่อม

14 หมวด 1 การนำองค์กร และการจัดการดี

15 หมวด 1 : การนำองค์กรและการจัดการดี
หมวด 1 : การนำองค์กรและการจัดการดี เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา ภาวะผู้นำ การนำ ทิศทาง การถ่ายทอด กำกับดูแล จัดการข้อร้องเรียน จริยธรรม การรับผิดชอบต่อสังคม - มีการทำงานร่วมกับคณะกรรมการสุขภาพอำเภอ/ตำบล นำไปสู่การปฏิบัติ โดยบูรณาการทุกภาคส่วนภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือและการสนับสนุน งบประมาณ ๘ โครงการ เป็นเงิน 212,160 บาท - มีช่องทางร้องเรียน และแนวทางแก้ปัญหา -

16 หมวด 1 : การนำองค์กรและการจัดการดี
หมวด 1 : การนำองค์กรและการจัดการดี ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การถ่ายทอดสู่ชุมชน - พื้นที่แบ่ง ๓ โซน ODOP/OTOP- โรคความดันโลหิตสูง / โรคเบาหวาน / โรคไข้เลือดออก / อุบัติเหตุ - มีร่วมมือทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือและการสนับสนุน งบประมาณ ๘ โครงการ เป็นเงิน 212,160 บาท - มีวิเคราะห์ปัญหาโรคเพิ่ม คือ CKD เนื่องจากมีผู้ป่วยรับยา NSAID และสมุนไพร โดย รพ.สต.มีการจัดตั้ง Chlornice โรคชะลอไต - มีการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ - มีการติดตาม HDC -

17 หมวด ๑ : การกำกับดูแล ข้อ 1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี
หมวด ๑ : การกำกับดูแล ข้อ การจัดการการเงินและบัญชี เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม แนวทางการพัฒนา 1. มีคำสั่งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายเงิน ถอนเงิน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานการเงิน มีคำสั่งครบถ้วนถูกต้อง - 2. มีแผนการใช้เงินงบประมาณและเงินบำรุง มีแผนครบถ้วนถูกต้อง 3. มีบัญชีควบคุมการ รับ-จ่ายเงินเป็นปัจจุบันถูกต้อง(401,404,407 มีครบถ้วนถูกต้อง

18 หมวด ๑ : ข้อ 1.3.1 การจัดการการเงินและบัญชี
หมวด ๑ : ข้อ การจัดการการเงินและบัญชี เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม แนวทางการพัฒนา 5. สมุดคุมการใช้ใบเสร็จรับเงินและสรุปผลการใช้ประจำปี มีครบถ้วน - 6. มีแฟ้มการดำเนินการจัดซื้อ/จ้างเป็นปัจจุบัน 7. ได้รับการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบภายใน ปีละ 2 ครั้ง ได้รับการตรวจสอบ

19 หมวด 1 : ข้อ 1.3.2 การจัดการอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม
เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสการพัฒนา สภาพแวดล้อมภายนอกอาคาร มีระเบียบเรียบร้อย สะอาดสวยงาม เป็นสัดส่วนมีป้ายแสดงจุดรับ-ส่งผู้ป่วย - สภาพแวดล้อมภายในอาคาร ตามมาตรฐาน 5ส มีระเบียบสวยงามแยกห้องเป็นสัดส่วนชัดเจน ๘๐ : ๒๐ ดำเนินงานตามมาตรฐาน ๕ ส. - เพิ่มคำสั่ง ๕ ส. พร้อมแผน ป้ายสัญญาลักษณ์สื่อสารกับชาวต่างขาติ ห้องส้วม ได้รับงบสนับสนุนจากกองทุนตำบล - เพิ่มราวจับเพื่อความปลอดภัย - เพิ่มกริ่งฉุกเฉิน บริการ - จัดระบบคิว ตารางการให้บริการที่ชัดเจน - มีน้ำสมันไพรบริการจากงานแพทย์แผนไทย

20 หมวด 1 : ข้อ 1.3.3.1 การป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ (IC)
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา - การออกแบบระบบ - การดำเนินงาน -มีบริหารจัดการเป็นระบบ มีการพัฒนางาน มีผู้รับผิดชอบชัดเจน - มีหลักการจัดเรียงอุปกรณ์ปราศจากเชื้อตามหลักเกณฑ์ first in / first out - การแยกยาชัดเจน - ทำปราศจากเชื้ออุปกรณ์เอง - พัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน มีการบันทึกข้อมูลที่ทำได้ - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รับภูมิคุ้มกันโรคตามนโยบาย - การทดสอบเครื่องนึ่งปราศจากเชื้อมีการบันทึกข้อมูลที่ส่ง score test ทุกเดือน

21 หมวด 1 ข้อ 1.3.3.2 ระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ (LAB)
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา บุคลากร สถานที่ทำการทดสอบ วัสดุ น้ำยาเครื่องมือทดสอบ - มีวันไปเก็บปัสสาวะและนำส่งมีความสะดวก เป็นสัดส่วน อากาศถ่ายเทได้ดีมาก - อุปกรณ์ทั้งหมดเก็บในที่สะอาด เป็นระเบียบ มี ๕ ส. - สถานที่จัดเป็นสันส่วน แต่ใกล้ยา - ขาดเอกสาร

22 หมวด 1 : ข้อ 1.3.3.3 เภสัชกรรม/คุ้มครองผู้บริโภค
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา - มีเภสัชกรรับผิดชอบในการพัฒนางานเภสัชกรรมปฐมภูมิอย่างน้อย 1 คน - คลังยาและเวชภัณฑ์ คุ้มครองผู้บริโภค - มีคำสั่งแต่งตั้งและ แผนปฏิบัติการ และปฏิบัติงานจริง > 4 ครั้ง/ปี - มีกุญแจล็อค ๒ ชั้น - สะอาดเป็นระเบียบ - มีรายการยาสำหรับแพทย์สั่งเท่านั้น - มีบัญชียาช่วยชีวิต - มีอบรมเกี่ยวกับการใช้ยา - ฐานข้อมูลครบถ้วนอย่างดี - พัฒนาเครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น - ป้ายชื่อบางชนิดไม่มี - พัฒนาระบบการสำรองยา/ให้ตรงตามบัญชี - พัฒนาข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

23 หมวด 1 : ข้อ 1.3.3.4 ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขภาพ
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา การจัดการระบบ บันทึกข้อมูล การใช้ข้อมูล ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ - มีการupdate ข้อมูลเป็นปัจจุบัน - ส่งข้อมูล 1 ครั้งต่อเดือน - มีการตรวจแต่ไม่มีเอกสาร - ตรวจคุณภาพด้วยโปรแกรม OPPP-2010 ทุกครั้งก่อนส่งออก - ฐานข้อมูล สมบูรณ์ ๙๙.๙๖ % - คอมพิวเตอร์เพียงพอ - Server เครื่อง PC - มีสำรองข้อมูลทุก 15 วัน - มีการพัฒนาทักษะ - loginด้วยpassword - ส่งออก 43 แฟ้ม ให้สม่ำเสมอ ต่อในทุกวันและตรวจสอบความ สมบูรณ์ - จัดทำเอกสารการตรวจสอบ - มีสำรองข้อมูลทุกวัน - ทำFlow chart

24 หมวด 2 การให้ความสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

25 หมวด ๒ การให้ความสำคัญสำคัญกับประชากรเป้าหมาย ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา - การได้มาซึ่งปัญหาของชุมชน (ODOP/OTOP) ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ฐานข้อมูลผู้รับบริการ - ประสานงานภายในเครือข่าย - ประสานงานภายนอก และภาคีเครือข่าย - บทบาทของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม - ความสัมพันธ์ความพึงพอใจ - ค้นหาปัญหา ODOP/OTOP- โรคความดันโลหิตสูง / โรคเบาหวาน / โรคไข้เลือดออก / อุบัติเหตุ - มีช่องทางการประสานงานภายในองค์กร ลายลักษณ์อักษร/ไลน์กลุ่ม - เบอร์โทรศัพท์/ไลน์กลุ่ม - ภาคีเครือข่ายร่วมดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการ และประเมินผล - ร้อยละ 80 - นำข้อมูลไม่ผ่านเกณฑ์มาพัฒนา

26 หมวด 3 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล

27 หมวด ๓ การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล
ประเด็น สิ่งที่ชื่นชม แนวทางการพัฒนา การจัดการอัตรากำลัง มีการประเมินอัตรากำลังบุคลากร การสร้างความผาสุก ประเมินความผาสุก การพัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร มีแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเพียงพอสอดคล้องกับ OTOP/ODOP การบันทึกข้อมูลการอบรมเพื่อทราบการพัฒนารายบุคคล/IDP การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการประเมินผลองบุคลากร การเสริมพลังประชาชนและครอบครัว (Self Care) การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพ ตามหลัก 3อ2ส

28 หมวด 4 การจัดระบบบริการ ครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย

29 หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา - การจัดบริการตามสภาพปัญหา (ODOP/OTOP) - OPD/ER/ANC/WCC/ NCD/แผนไทย/ ทันตกรรม - มีข้อมูลตามกลุ่มวัย - การประชุม Moring Take ทุกวันจันทร์และวันศุกร์เพื่อแก้ไขปัญหา มี CM Manager ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - เพิ่มให้คำแนะนำรายกลุ่ม - เพิ่มการสอบเทียบเครื่องมือ - CPG ไม่ครอบคลุม (ทันตกรรม)

30 หมวด ๔ : การจัดการระบบบริการครอบคลุมประเภทและประชากรทุกกลุ่มวัย
เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา การดูแลบริการสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care)/LTC และ Palliative care - มีธนาคารกายอุปกรณ์ ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริจาค - มีทีมFCT เยี่ยมบ้านร่วมกับ สหวิชาชีพ - สมัครร่วมโครงการ FCT สปสช.

31 หมวด 5 ผลลัพธ์

32 หมวด ๕ : ผลลัพธ์ เกณฑ์รพ.สต.ติดดาว ชื่นชม โอกาสพัฒนา
- บทบาทของบุคคลและครอบครัวในการดูแลตนเอง (Self Care) - ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด (KPI) - มีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเองตามกลุ่มวัย ให้คำแนะนำประชาชนในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม - ตัวชี้วัด QOF (ผลงานปีงบประมาณ 2559) ร้อยละ 80 - ตัวชี้วัดกระทรวง (จากHDC) ผลงานยังไม่ได้ตามเป้าหมาย - ตัวชี้วัดเขต ร้อยละของผู้ป่วยไข้เลือดออกกลับซ้ำ ยังไม่พบผู้ป่วยไข้เลือดออกกลับซ้ำ - ตัวชี้วัดจังหวัด ร้อยละ 10 รพ.สต.ผ่านเกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว รอประเมิน - ตัวชี้วัดอำเภอ ยังไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดระดับอำเภอ - อสม.แสดงศักยภาพ การถ่ายทอดความรู้ แก่ อสค./ ผู้มารับบริการในชุมชน - ดำเนินการกำหนด ตัวชี้วัดอำเภอ และแจ้ง รพ.สต.

33 หน่วยบริการ รพ.สต.ท่าพริก อำเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด
สรุปคะแนนประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2560 หน่วยบริการ รพ.สต.ท่าพริก อำเภอ แหลมงอบ จังหวัด ตราด

34

35

36

37 ข้อเสนอแนะ จากการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้เยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาวในครั้งนี้ พบว่าเกณฑ์TIในการประเมินนี้บางหัวข้อยังไม่ชัดเจน ควรมีคำจำกัดความของเกณฑ์ในหัวข้อนั้น เพื่อเป็นแนวทางเดียวกันในการประเมินทั้งจังหวัด

38 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ผู้เยี่ยมเสริมพลังลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง รพ.สต.ติดดาว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google