งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์
กรมอนามัย ครั้งที่ 5/2558 กองแผนงาน กรมอนามัย 26 มิถุนายน 2558

2 วาระที่ 1 : ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์กรมอนามัย การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3 วาระที่ 2 : รับรองรายงานการประชุม
รับรองรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัย ครั้งที่ 4/ เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ซึ่งกองแผนงานในฐานะเลขานุการได้ส่งให้หัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กรมอนามัยทุกท่าน เมื่อวันที่ มิถุนายน 2558

4 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง
การพัฒนา Mobile Application ส่งเสริมการดูแลสุขภาพประชาชน “Anamai Healthy”

5 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)
 ระยะเวลาในการดำเนินงาน ประมาณ 1 ปี ขอบเขตของระบบงาน กลุ่มแม่และเด็ก เป็นเครื่องมือช่วยในการเลี้ยงลูก เป็นการดูแลตนเองก่อนและระหว่างตั้งครรภ์ กลุ่มวัยเรียน เป็นเครื่องมือช่วยส่งเสริมการพัฒนาการสมวัยและเต็มประสิทธิภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินตนเองและแก้ไขเบื้องต้นด้านต่างๆ เช่น อาการทางสมอง เป็นต้น 1

6 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)
ช่องปากและฟัน ช่วยประเมินสภาวะฟันผุ ประเมินค่ารักษา โภชนาการ สูตรอาหารอนามัยกับวัยที่เหมาะสม สามารถเชื่อมโยงกับร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste ออกกำลังกาย ตรวจสภาวะอ้วน BMI แนะนำการใช้ชีวิตประจำวัน

7 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)
สุขาภิบาล ค้นหาเส้นทาง/สถานที่ร้านอาหารปลอดภัย Clean Food Good Taste ค้นหาเส้นทาง/สถานที่ตลาดสดน่าซื้อ ค้นหาเส้นทาง/สถานที่ส้วมสะอาด HAS อนามัยสิ่งแวดล้อม เรียนรู้สถานภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่อาศัย ร่วมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสุขภาพด้วยตนเอง อนามัยเจริญพันธุ์ ช่วยการมีลูก 1 1 1

8 วาระที่ 3 : เรื่องสืบเนื่อง (ต่อ)
โดยจะมีองค์ความรู้และคำแนะนำ ตลอดจนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ และสถานที่ให้บริการ ทุกเรื่องที่จัดทำ Mobile Application

9 วาระที่ 4 : เรื่องเพื่อพิจารณา
หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนภูมิภาค

10 วาระที่ 5 : เรื่องเพื่อทราบ
การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขั้นกรรมาธิการ การนิเทศงานกรมอนามัย รอบ 3 การตรวจสอบข้อมูลในระบบคลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)/Anamai data center (ADC)/ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC) แผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

11 ประชุมเตรียมการชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ กรมอนามัย กองแผนงาน 25 มิถุนายน 2558

12 1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
2. แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต กิจกรรมหลัก กรมอนามัย ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ เร่งรัดวางรากฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ การศึกษา สาธารณสุข คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม แผนงาน การเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติ มิชอบในภาครัฐ พัฒนาด้านสาธารณสุข บริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา พัฒนาและบริการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิตที่เหมาะสมทุกกลุ่มวัย ส่งเสริม สนับสนุน การสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ พัฒนาและบริการการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับประชาชน ชุมชน และภาคีเครือข่าย พัฒนาและบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการเพื่อสุขภาพที่เหมาะสม การวิจัย นวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการมีสุขภาพดีของประชาชนทุก กลุ่มวัย ผลผลิต พัฒนา นโยบายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างกลไกการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและระบบกำกับติดตาม ประเมินผล ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม ส่งเสริมการวิจัย พัฒนานวัตกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรมหลัก ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต พัฒนาศูนย์เรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม กำกับ ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวังด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและขยะแบบบูรณาการที่เหมาะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ กรมอนามัย มีแผนงานรองรับตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนบูรณาการ และการดำเนินงานสำคัญที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จำนวน 5 แผนงาน คือ 1. แผนงานเร่งรัดและผลักดันการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 2. แผนงานป้องกัน ปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ 3. แผนงานพัฒนาด้านสาธารณสุข 4. แผนงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม 5. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยมีแผนงานที่รองรับการบูรณาการระดับชาติ 4 แผนงาน ได้แก่ แผนงานที่ 1,2,4 และ 5 ตามลำดับ ส่งเสริมสุขภาพและจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมแก่ประชาชนกลุ่มและพื้นที่เป้าหมายเฉพาะตามแนวทางพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ พัฒนาระบบเฝ้าระวัง กำกับ ติดตามและประเมินผลด้านส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการตลอดช่วงชีวิต พัฒนาและบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หมายเหตุ : บูรณาการระดับชาติ

13 3. (ร่าง) งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559
เทียบกับงบประมาณที่ได้รับปี พ.ศ กรมอนามัย หน่วย : ล้านบาท ลำดับ งบรายจ่าย งบประมาณที่ได้รับปี 2558 (ร่าง) งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 เพิ่ม-ลด จากปี 2558 จำนวน % 1 งบบุคลากร 1,194.83 1,242.76 47.93 4.01 2 งบดำเนินงาน 509.09 497.57 -11.52 -2.26 3 งบลงทุน 123.54 207.11 83.57 67.64 4 งบอุดหนุน 22.11 6.44 -15.67 -70.90 5 งบรายจ่ายอื่น 26.83 33.19 6.36 23.69 รวม 1,876.40 1,987.07 110.67 5.90

14 เพิ่มขึ้น จำนวน (ร้อยละ 4) จากการปรับเพิ่มเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างประจำ และพนักงานราชการ เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด

15 3.2 งบดำเนินงาน (497.5724) ลดลง 11.52 (ร้อยละ 2.24)
3.2 งบดำเนินงาน ( ) ลดลง (ร้อยละ 2.24) หน่วย : ล้านบาท ค่าตอบแทน (61.95) (-13.07) 2. ค่าใช้สอย (227.19) (+3.59) 3. ค่าวัสดุ (179.55) (-2.03) 4. ค่าสาธารณูปโภค (28.88) (เท่าเดิม) 1.1 ค่าตอบแทน 2% 4% 2.1 ค่าใช้จ่ายในกิจกรรม รณรงค์ 3.1 วัสดุวิทยาศาสตร์ และการแพทย์ 1.2 ค่าตอบแทนกำลังคน (พตส.) 2.2 ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาองค์ความรู้ฯ 1.3 เงินเพิ่มพิเศษไม่ทำเวชฯ 1.4 ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

16 ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ครุภัณฑ์ : รายการ : เป็นรายการที่
ทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้ งานมานาน รายการ : รายการก่อสร้างใหม่ เป็นรายการที่ทดแทนของเดิมที่ มีอายุการใช้งานมานาน ราคา : เป็นไปตามราคา มาตรฐานของครุภัณฑ์ตาม เกณฑ์ที่สำนักงบประมาณ กำหนด รายการ : รายการก่อสร้างผูกพัน เป็นไปตาม งวดงาน งวดเงิน ราคา : เป็นไปตามการประมาณราคาตามแบบแปลนที่ กำหนด

17 3.4 งบเงินอุดหนุน (6.436) โครงการความ โครงการพัฒนา ร่วมมือทางวิชาการ
หน่วย : ล้านบาท โครงการความ ร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างประเทศด้าน ประชากรและการ วางแผนครอบครัว (0.750) โครงการพัฒนา บุคลากรกรมอนามัย (ทุนต่อเนื่อง) (5.7000) (15 ทุน)

18 3.5 งบรายจ่ายอื่น (33.1924) คชจ.ในการ คชจ.ในการเดินทาง
หน่วย : ล้านบาท คชจ.ในการ ศึกษาวิจัย 22 โครงการ ( ) คชจ.ในการเดินทาง ไปราชการต่างประเทศ 18 โครงการ (7.8786) วิจัยต่อเนื่อง 10 โครงการ ( ) วิจัยใหม่ 12โครงการ ( )

19 ขอบคุณ ขอบคุณ

20 การนิเทศงานกรมอนามัย รอบ 3

21 การนิเทศงานกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2558
หัวหน้าทีม รูปแบบการนิเทศ รอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 รอบที่ 4 นพ.ณรงค์ สายวงศ์ ประชุมเชิง ประชุมเชิง ประชุมเชิง หน่วยรับ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ นิเทศ นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร หน่วยรับ หน่วยรับ หน่วยรับ นิเทศ นิเทศ นิเทศ ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย Web หน่วยรับ หน่วยรับ conference นิเทศ นิเทศ นายพิษณุ แสนประเสริฐ หน่วยรับ หน่วยรับ หน่วยรับ นิเทศ นิเทศ นิเทศ

22 กำหนดการนิเทศงานกรมอนามัย 2558
นพ.ณรงค์ สายวงศ์ (รอการยืนยัน) ส.ค. ศอ. 10, ศพท. ส.ค. ศอ. 4 ส.ค. ศอ. 5 นพ.ณัฐพร วงษ์ศุทธิภากร 24 – 25 ส.ค ศอ. 7 31 ส.ค. - 1 ก.ย. ศอ. 8 7 - 8 ก.ย ศอ. 12 ก.ย กทป. ทพ.สุธา เจียรมณีโชติชัย 1 ก.ค ศอ.2 5 - 6 ก.ค. ศอ. 9 ก.ค. ศอ. 11 นายพิษณุ แสนประเสริฐ

23 องค์ประกอบทีมนิเทศ แนวทางการนิเทศ
1. รองอธิบดีกรมอนามัย หัวหน้าทีม 2. ผู้อำนวยการสายส่งเสริมสุขภาพ/สายอนามัยสิ่งแวดล้อม/ สายอำนวยการ 3. ผู้ที่หัวหน้าทีมนิเทศให้ร่วมทีมนิเทศ 4. เลขานุการทีมนิเทศจากกองแผนงาน แนวทางการนิเทศ ภาคเช้า ผลลัพธ์งานรอบ 9 เดือน ปัญหา/อุปสรรค (ที่ยังคงอยู่) แผนงาน/แนวทางการดำเนินงานของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ภาคบ่าย ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่ที่มีปัญหาในการทำงานตามพันธกิจของกรม

24 การตรวจสอบข้อมูลใน ระบบคลังข้อมูลสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (HDC)
Anamai data center (ADC) ศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน กรมอนามัย (DOC)

25 ผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
กระทรวงสาธารณสุข และกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ( รอบ 6 เดือน )

26 ผลการดำเนินงาน โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เป้าหมาย : ผู้สูงอายุได้รับบริการใส่ฟันเทียม จำนวน 40,000 ราย ผล จำนวน 23,423 ราย ที่มา :

27 โครงการฟันเทียมพระราชทานและการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 โครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ
เป้าหมาย : - หญิงตั้งครรภ์ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน ร้อยละ 100 ผล ร้อยละ 92.9 - ความครอบคลุมการใช้เกลือเสริมไอโอดีนในครัวเรือน ที่มีคุณภาพ ppm มากกว่าร้อยละ 90 ผล ร้อยละ 80.4 - ชุมชน/หมู่บ้านเข้าร่วมกระบวนการชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีนร้อยละ 100 และผ่านการรับรองร้อยละ 65 ผล ร้อยละ 62.2 ที่มา : สำนักโภชนาการ

29 เป้าหมาย : สร้างและปรับปรุงส้วมในถิ่นทุรกันดาร 81 แห่ง
โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   เป้าหมาย : สร้างและปรับปรุงส้วมในถิ่นทุรกันดาร 81 แห่ง ผล จำนวน 66 แห่ง ที่มา : สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม

30 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย เติบโตพัฒนาการสมวัย เป้าหมาย : - อัตราส่วนการตายมารดา ไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน ผล ต่อการเกิดมีชีพแสนคน - MCH Board ระดับจังหวัด มีกลไกในการเฝ้าระวังและแก้ปัญหา สุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ร้อยละ 80 ผล ร้อยละ 100 - หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกเมื่ออายุครรภ์น้อยกว่า หรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผล ร้อยละ 80.87 - เด็กแรกเกิด – ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ 50 ผล ร้อยละ 68.18 - เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 ผล ร้อยละ 80.39 - ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ผล ร้อยละ 63.68 ที่มา :

31 กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 รวม อัตราส่วนมารดาตายไม่เกิน 15 ต่อการเกิดมีชีพแสนคน 86.7 8.3 6.62 22.51 13.84 17.63 30.26 34.58 11.67 31.30 17.98 MCH Board ระดับจังหวัดมีการเฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยแม่และเด็กร้อยละ 80 100 หญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรก เมื่ออายุครรภ์น้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 สัปดาห์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 18.48 43.42 45.4 49.53 29.37 93.65 64.25 95.26 53.31 57.35 56.22 63.44 53.13 เด็กแรกเกิด – ต่ำกว่า 6 เดือน กินนมแม่อย่างเดียวร้อยละ 50 53.83 34.89 63.93 62.01 69.46 78.52 n/a 65.01 57.98 76.84 67.43 92.02 68.18 เด็กอายุ 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 99.76 86.59 25.50 98.60 99.73 99.59 87.31 99.09 94.55 56.02 80. 39 ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 37.27 56.78 51.76 76.95 71.27 63.15 64.38 71.76 71.98 33.25 63.68 ที่มา :

32 การจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารทารกและเด็กเล็กและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
เป้าหมาย : มีร่าง พ.ร.บ.เสนอคณะรัฐมนตรี และประกาศใช้บังคับ ผล ขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอรัฐมนตรี

33 เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ IQ,EQ ได้มาตรฐาน
กลุ่มวัยเรียน เจริญเติบโตเต็มศักยภาพ IQ,EQ ได้มาตรฐาน เป้าหมาย : - เด็กวัยเรียนในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพ (3, 4, 6 และ 10) ได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลเบื้องต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ผล (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) - เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 ผล ร้อยละ 8.72 - เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่างสมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ผล ร้อยละ 56.82 ที่มา :

34 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กลุ่มวัยเรียน โครงการลดปัญหาภาวะอ้วนในเด็กวัยเรียน เป้าหมาย ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ.10 ศอ.11 ศอ.12 รวม เด็กวัยเรียนในพื้นที่ 4 เขตสุขภาพ (3,4,6 และ 10) ได้รับการคัดกรองและได้รับการดูแลเบื้องต้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เด็กนักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน ไม่เกินร้อยละ 10 13.80 11.11 10.16 10.09 9.46 7.98 n/a 8.30 7.78 8.69 6.01 8.72 เด็กวัยเรียน (6-14 ปี) มีส่วนสูงระดับดีและรูปร่าง สมส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 56.82 74.61 67.99 0.23 75.50 0.15 82.40 68.57 85.09 84.04 48.33 ที่มา :

35 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ลดปัญหากาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
เป้าหมาย : - อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ปี ไม่เกิน ต่อประชากรหญิงอายุ ปี 1,000 คน ผล ประชากรหญิง อายุ ปี 1,000 คน - การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ ปีไม่ เกินร้อยละ 10 ผล ร้อยละ 14.67 - โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ผล (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน) ที่มา :

36 อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน โครงการส่งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน เป้าหมาย ศอ.1 ศอ.2 ศอ.3 ศอ.4 ศอ.5 ศอ.6 ศอ.7 ศอ.8 ศอ.9 ศอ. 10 ศอ. 11 ศอ. 12 รวม อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ปี ไม่เกิน 50 ต่อประชากรหญิงอายุ ปี 1,000 คน 20.50 41.43 56.09 n/a 30.20 14.37 13.61 13.17 24.62 23.55 11.77 9.12 19.71 การตั้งครรภ์ซ้ำในวัยรุ่นอายุ ปี ไม่เกินร้อยละ 10 22.46 14.53 12.38 16.51 14.01 14.76 9.34 14.67 โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รพศ., รพท., รพช.) ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน YFHS อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ที่มา :

37 โครงการสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาเรื่องเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์
เป้าหมาย : อำเภอผ่านเกณฑ์อำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ ร้อยละ 50 ผล ร้อยละ 36.5 ที่มา : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์

38 ปรับพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกาย
กลุ่มวัยทำงาน ปรับพฤติกรรมการบริโภค และการออกกำลังกาย เป้าหมาย : พัฒนาองค์กรต้นแบบไร้พุง (แห่งใหม่) จำนวน 200 แห่ง ผล จำนวน 150 แห่ง ที่มา : สำนักโภชนาการ

39 เร่งรัด พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ
กลุ่มผู้สูงอายุ เร่งรัด พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ เป้าหมาย : - จังหวัดเข้าร่วมโครงการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว จำนวน 76 จังหวัด ผล จำนวน 38 จังหวัด - มีผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้จัดการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) จำนวน 500 คน ผล จำนวน 273 คน - มีผู้ผ่านการอบรมเป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (Care Giver) จำนวน 2,500 คน ผล จำนวน 2,053 คน - DHS มีระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวและผู้สูงอายุที่ต้องการ การพึ่งพิง (Long Term Care) ด้านสุขภาพ ร้อยละ 30 ผล (รอผลดำเนินการ) ที่มา : สำนักอนามัยผู้สูงอายุ

40 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย มีต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของท้องถิ่น จำนวน 4 แห่ง ผล อยู่ระหว่างการดำเนินงาน เทศบาลผ่านการประเมินรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (ด้านการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการสิ่งปฏิกูล) ร้อยละ 30 ท้องถิ่นได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายพัฒนาคุณภาพระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม จำนวน 1,500 คน

41 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย มีระบบเฝ้าระวังความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลระดับประเทศ ผล อยู่ระหว่างการดำเนินงาน พัฒนาระบบคัดกรองสุขภาพ การวินิจฉัย การรักษากรณีเกิดผลกระทบ

42 การพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
เป้าหมาย รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งกำจัดมูลฝอยติดเชื้อนอกโรงพยาบาลมีการควบคุม กำกับ การเก็บขน และกำจัดที่ถูกต้อง ร้อยละ 100 ผล ร้อยละ 55.67 ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

43 แผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2558

44 แผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ต่อ)
ตารางแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการตามแผนบูรณาการ แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก 1. การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย 1. แม่ลูกสุขภาพดีชีวีมีสุข สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2. การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยเรียน 2. เด็กวัยเรียนไทยโภชนาการดี สำนักโภชนาการ 3. การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มเด็กวัยรุ่น 3. ส่งเสริมการจัดการสุขภาพที่ เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน สำนักอนามัย การเจริญพันธุ์ 4. การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ 4.โครงการฟันเทียมพระราชทาน และการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ผู้สูงอายุ สำนักทันตสาธารณสุข

45 ตารางแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการตามแผนบูรณาการ (ต่อ)
แผนบูรณาการยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการ หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบหลัก  4. การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ (ต่อ) 5.โครงการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care manager) และฝึกอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ ในชุมชน (Care worker) สำนักอนามัยผู้สูงอายุ 5. การพัฒนาระบบการ คุ้มครองผู้บริโภคด้าน บริการ อาหาร และ ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 6.โครงการร้านอาหารสะอาดปลอดภัยคนไทยสุขภาพดี (Clean Food Good Taste Plus) สำนักสุขาภิบาล อาหารและน้ำ 6. ด้านสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ 7.โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระ เกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักอนามัย สิ่งแวดล้อม 8.โครงการจัดทำสถานการณ์ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพระบบเฝ้า ระวังและสุขภาพ กองประเมินผลกระทบ ต่อสุขภาพ

46 การรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยงกรมอนามัย ไตรมาส 3 (รอบ 9 เดือน) ภายในวันศุกร์ที่ 3 กรกฏาคม 2558

47 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

48


ดาวน์โหลด ppt การประชุมหัวหน้ากลุ่มบริหารยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google