งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังการบริหารจัดการน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังการบริหารจัดการน้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังการบริหารจัดการน้ำ
ของ เทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่

2 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
พื้นที่ทั้งหมด 2 ต ร. กม. หรือ 1,250 ไร่ มี พื้นที่การเกษตร ไร่ (สีเขียว) พื้นที่อยู่อาศัย ไร่ (สีเหลือง) พื้นที่ลำน้ำ ลำคลอง ถนน ไร่ จำนวนครัวเรือน ,040 ครัวเรือน จำนวนประชากร ,436 คน ข้อมูลการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง และรายได้ พ.ศ ข้อมูลการเพาะปลูก พืชฤดูแล้ง และรายได้ พ.ศ ชนิดพืช จำนวนเกษตรกร (ราย) พื้นที่ (ไร่) ความต้องการน้ำต่อไร่ รวมปริมาณน้ำ ผลผลิตเฉลี่ย (กก/ไร่) ผลผลิตรวม (กก.) ราคา (บาท/กก.) รวมรายได้ (บาท) หมายเหตุ ข้าวนาปรัง 11 40 1,170 46,800 402 16,080 8.50 136,680 สนับสนุนให้ปลูกข้าวโพดแทน ข้าวโพด 32 82 595 48,790 875 71,750 8.00 574,000 ถั่วเหลือง 3 26 630 16,380 235 6,110 30.00 183,300 ถั่วเขียว 6 22 13,860 168 36,96 110,880 พืชผักรวม 33 29 600 17,400 1,025 29,725 20.00 594,500 รวม 85 199 3,625 143,230 2,705 127,361 1,599,360

3 ข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำ
1.ลำห้วยแม่กาง มีปริมาณน้ำในฤดูแล้ง 52,500 ลบ.ม. พื้นที่ทั้งหมด 2 ต ร. กม. หรือ 1,250 ไร่ มี พื้นที่การเกษตร ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย ไร่ พื้นที่ลำน้ำ ลำคลอง ถนน ไร่ ปัจจุบันมีปริมาณเก็บกักน้ำ รวมทั้งหมด 78,850ลบ.ม. แต่พื้นที่การเกษตรต้องการน้ำถึง 143,230 ลบ.ม. ฉะนั้นจึงต้องการน้ำเพิ่มขึ้นอีก 64,380 ลบ.ม. 2.ลำห้วยแม่อ้อมีปริมาณน้ำในฤดูแล้ง 26,350 ลบ.ม.

4 แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วนปี2558-2560
ประกอบการจัดทำผังน้ำตำบล...ห้วยอ้อ...อำเภอ...ลอง...จังหวัด...แพร่... 1.โครงการขุดลอกลำห้วยแม่กาง กว้างก้น 6.00ม. ยาว 890 ม.ลึกเฉลี่ย 1.20 ม. งบประมาณ 1,320,000บาท ( จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 6,408 ลบ.ม. ) พิกัด N E587159 ถึงN E587526 2.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่อ้อ กว้าง 6.00ม. ยาว 10.00ม.สูง 1.50ม. งบประมาณ 200,000บาท ( จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นอีก 4,500 ลบ.ม. ) พิกัด N E ถึงN E587080

5

6 ผังการบริหารจัดการน้ำ
ของ เทศบาลตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

7 ข้อมูลแหล่งน้ำ เทศบาลตำบลบ้านปิน มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่านพื้นที่ จำนวน 2 สายหลัก ได้แก่ - ห้วยแม่ยาก - ห้วยแม่ลาน แหล่งน้ำ : ห้วยแม่ยาก ปริมาณน้ำ 36,870 ลูกบาศก์เมตร มีฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชะลอน้ำ จำนวน 7 ฝาย ห้วยแม่ลาน ปริมาณน้ำ 71,500 ลูกบาศก์เมตร มีฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับชะลอน้ำ จำนวน 6 ฝาย

8 แผนผังพื้นที่การปลูกพืชฤดูแล้ง
ข้อมูลพื้นฐาน เทศบาลตำบลบ้านปิน พื้นที่ทั้งหมด 1.6 ตร.กม. หรือ 1,600 ไร่ พื้นที่การเกษตร 600 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 1,000 ไร่ จำนวน ประชากรทั้งหมด 2,463 คน ครัวเรือน 800 ครัวเรือน ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน (หมู่ที่ 4 , 5) พื้นที่ ZONE C ปริมาณน้ำต้นทุน 36,870 ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำต้นทุนคงเหลือ 35, ลบ.ม. ความต้องการน้ำเพิ่ม 846 ลบ.ม. 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 40 ไร่ 10 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 16,000 ลบ.ม. 2. ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ 40 ไร่ 15 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 16,000 ลบ.ม. 3. ถั่วเหลือง 5 ไร่ 3 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 2,000 ลบ.ม. 3. กระเทียม 3 ไร่ 9 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 1,605 ลบ.ม. 4. หอมแดง 0.5 ไร่ 2 ราย ปริมาณการใช้น้ำ ลบ.ม. ห้วยแม่ยาก 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + ห้วยแม่ยาก 7 + 6 1 2 ห้วยแม่ลาน พื้นที่ ZONE A ปริมาณน้ำต้นทุน 4,500 ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำต้นทุนคงเหลือ 4,275 ลบ.ม. ความต้องการน้ำเพิ่ม 960 ลบ.ม. 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 10 ไร่ 4 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 4,000 ลบ.ม. 2. แตงกวาเมล็ดพันธุ์ 2 ไร่ 5 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 700 ลบ.ม. 3. กระเทียม 1 ไร่ 3 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 535 ลบ.ม. 3 1 4 5 1 ZONE A ZONE C 2 6 3 4 7 ZONE B พื้นที่ ZONE B ปริมาณน้ำต้นทุน 78,340 ลบ.ม. ในช่วงฤดูแล้งปริมาณน้ำต้นทุนคงเหลือ 74,423 ลบ.ม. ความต้องการน้ำเพิ่ม 8,077 ลบ.ม. 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 100 ไร่ 70 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 40,000 ลบ.ม. 2. ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ 90 ไร่ 20 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 36,000 ลบ.ม. 2. แตงกวาเมล็ดพันธุ์ 2 ไร่ 5 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 700 ลบ.ม. 3. ถั่วเหลือง 10 ไร่ 7 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 4,000 ลบ.ม. 4. มะเขือเทศเมล็ดพันธุ์ 3 ไร่ 3 ราย ปริมาณการใช้น้ำ 1,800 ลบ.ม. 6 5 1 + 2 + 3 + 4 + + 5 6 1. ข้าวโพด ปริมาณการใช้น้ำ 400 ลบ.ม. / ไร่ 2. แตงกวาเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการใช้น้ำ 350 ลบ.ม. / ไร่ 3. ถั่วเหลือง ปริมาณการใช้น้ำ 400 ลบ.ม. / ไร่ 4. มะเขือเทศเมล็ดพันธุ์ ปริมาณการใช้น้ำ 400 ลบ.ม. / ไร่ 5. กระเทียม ปริมาณการใช้น้ำ 535 ลบ.ม. / ไร่ 6. หอมแดง ปริมาณการใช้น้ำ 535 ลบ.ม. / ไร่ ที่มา : WEBPAGE/Irrigation/irr05.html

9 แผนผังจุดดำเนินโครงการ
ห้วยแม่ยาก ห้วยแม่ยาก ห้วยแม่ยาก 1 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 3,750 ลบ.เมตร 2 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 2,750 ลบ.เมตร 5.โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า พิกัดโครงการ(N E ) 3 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 1,200 ลบ.เมตร 1 4 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 480 ลบ.เมตร 2 5 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 2,350 ลบ.เมตร ห้วยแม่ลาน 6 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 4,500 ลบ.เมตร 7 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 15,000 ลบ.เมตร 3 ห้วยแม่ลาน 3.โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 10 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์การติดตั้ง พิกัดโครงการ(N E ) 4 1 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 4,500 ลบ.เมตร 5 1 2 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 18,000 ลบ.เมตร ZONE A 3 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 12,000 ลบ.เมตร 2 ZONE C 6 4 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 16,000 ลบ.เมตร 3 4 7 5 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 21,000 ลบ.เมตร ZONE B 6 ฝาย คสล. พิกัด N E ปริมาณน้ำ 6,840 ลบ.เมตร 6 5 4.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น แบบ มข.27 พร้อมขุดลอก และก่อสร้างดาด คสล. ลำเหมืองระบายน้ำ เพื่อการเกษตร พิกัดโครงการ(N E ) 1.โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ลานพร้อมปรับปรุง ซ่อมแซมฝายน้ำล้น แบบ มข.27 พิกัดโครงการ(N E ) 2.โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ลานพร้อมปรับปรุง ซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ พิกัดโครงการ(N E )

10 แผนดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี 2558-2560
ประกอบการจัดทำผังน้ำ ตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินงาน พิกัด โครงการ ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ (บาท) หมู่ บ้าน พื้นที่ (ไร่) ครัว เรือน 1 โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ลานพร้อมปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น แบบ มข.27 4 ชุมชนบ้านบนนา N E 300 มี 769,000 2 โครงการขุดลอกลำห้วยแม่ลาน พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมทำนบกั้นน้ำ ชุมชนบ้านใหม่-ตลาด N E 200 150 1,610,000 3 โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ N E 100 5o 335,030 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น แบบ มข.27 พร้อมขุดลอก และก่อสร้างดาด คสล. ลำเหมืองระบายน้ำเพื่อการเกษตร N E 1,992,000 5 โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำพลังไฟฟ้า N E 350 2,500,000 รวม 7,206,030

11 ผังการบริหารจัดการน้ำ
ของ เทศบาลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

12 พื้นที่เขต 1 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น(ในฤดูปกติ) ประมาณ 6,056 ไร่
มีประชากรทั้งสิ้น 2,398 คน มีครัวเรือน 577 ครัวเรือน พืชที่ปลูก จำนวนไร่ ปริมาณน้ำที่ใช้ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,436 ไร่ ,420, ลบ.ม./ไร่ 2. ถั่วเหลือง ไร่ , ลบ.ม./ไร่ 3. ข้าวนา ,756 ไร่ ,822, ,038 ลบ.ม./ไร่ 4. ข้าวโพดหวาน ไร่ , ลบ.ม,/ไร่ 5. พืชอื่นๆ ,613 ไร่ , ลบ.ม./ไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูก 6,056 ไร่ พื้นที่เขต 2 มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น(ในฤดูปกติ) ประมาณ 1,990 ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 577 คน มีครัวเรือน 266 ครัวเรือน พืชที่ปลูก จำนวนไร่ ปริมาณน้ำที่ใช้ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) 1. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,567 ไร่ , ลบ.ม./ไร่ 2. ถั่วเหลือง ไร่ , ลบ.ม./ไร่ 3. ข้าวนา ไร่ , ,038 ลบ.ม./ไร่ 4. ข้าวโพดหวาน ไร่ , ลบ.ม,/ไร่ 5. พืชอื่นๆ ไร่ , ลบ.ม./ไร่ รวมพื้นที่เพาะปลูก 1,990 ไร่

13 พื้นที่ Zone 1 มีพื้นที่รับน้ำน้ำฝน ประมาณ 1,080 ไร่
ความต้องการน้ำ 250,000 ลบ.ม. น้ำท่าจากน้ำฝน 62,000 ลบ.ม. น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง คงเหลือ 89,000 ลบ.ม. ฝาย,สระหนองน้ำเก็บกักน้ำได้ 2,340 ลบ.ม. ขาดน้ำใช้ในฤดูแล้ง 96,660 ลบ.ม. ก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยบ่อตอง หมู่ที่ 1 บ้านวังน้ำเย็น จุดที่ตั้ง E N ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หลู้ หมู่ที่ 7 บ้านแม่หลู้ตะวันออก จุดที่ตั้ง E N ฝาย คสล.ห้วยวังซาง หมู่ที่ 6 บ้านปงเจริญ จุดที่ตั้ง E N โครงการ ฝาย คสล.ห้วยไม้ยาง หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปานนอก จุดที่ตั้ง E N ฝาย คสล.ห้วยแม่หลู้ หมู่ที่ 7 บ้านแม่หลู้ตะวันออก จุดที่ตั้ง E N พื้นที่ Zone 2 มีพื้นที่รับน้ำน้ำฝน ประมาณ 625 ไร่ ความต้องการน้ำ 100,000 ลบ.ม. น้ำท่าจากน้ำฝน 34,000 ลบ.ม. น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง คงเหลือ 3,000 ลบ.ม. ฝาย,สระหนองน้ำเก็บกักน้ำได้ 265 ลบ.ม. ขาดน้ำใช้ในฤดูแล้ง 62,735 ลบ.ม. ฝาย คสล.ห้วยลุงหรั่ง หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปานนอก จุดที่ตั้ง E N โครงการขุดลอกอ่างปานพร้าว หมู่ที่ 6 บ้านปงเจริญ จุดที่ตั้ง E N โครงการขุดลอกอ่างปานหลวง หมู่ที่ 4 บ้านโคนป่าหิน จุดที่ตั้ง E N

14 แบบโครงการ (มี/ไม่มี)
แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงลำดับตามความสำคัญ) ประกอบการจัดทำผังน้ำ ตำบลแม่ปาน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ขนาดปริมาณงาน (กx ยx ส ) พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 1 โครงการก่อสร้างทำนบกั้นน้ำห้วยบ่อตอง วังน้ำเย็น 8X100X6 E N 1,300 136 191 ไม่มี 2,000,000.- 2 โครงการก่อสร้างฝายคสล. ห้วยไม้ยาง บ้านแม่ปานนอก 8X8X2.4 E N 68 28 15 มี 300,000.- 3 ห้วยลุงหรั่ง 11X8X2.4 E N 60 8 4 โครงการขุดลอกอ่างปานหลวง บ้านโคนป่าหิน 30X500X3 E N 1500 680 258 5 ห้วยวังซาง 6 บ้านปงเจริญ E N 165 80 48 โครงการขุดลอกอ่างปานพร้าว E N 2,800 1,240 500 7 ห้วยแม่หลู้ บ้านแม่หลู้ตะวันออก E N 42 38 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่หลู้ 8X100X8 2,250 153 66 3,000,000.- รวม 10,200,000.-

15 ผังการบริหารจัดการน้ำ
ของ เทศบาลตำบลแม่ลานนา อำเภอลอง จังหวัดแพร่

16 พื้นที่โซน A จังหวัดลำปาง พื้นที่โซน B พื้นที่โซน C ตำบลบ้านปิน
* ข้าว 6,707 ไร่ปริมาณการใช้น้ำ 7,847,190 ลบ.ม. ไร่หมุนเวียน (ข้าวโพด,มันสำปะหลัง) 590 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 351,050 ลบม. * ไม้ผล 2,327 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 5,573,165 ลบม. * พืชผัก 220 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 140,800 ลบม. พื้นที่อื่น 5,298 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 3,178,800 ลบ.ม. รวม 17,091,005 ลบ.ม. พื้นที่น้ำต้นทุน ปริมาณน้ำ 12,312,000 ลบ.ม. ผังพื้นที่การเกษตร พื้นที่ปลูก จำนวน (ไร่) ปริมาณการใช้น้ำ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) 1. ข้าว 886   1,036,620  1,170ลบม./ไร่ 2. พืชไร่  35  20,825  595 ลบม./ไร่ 3. ไม้ผล  189  452,655  2,395 ลบม./ไร่ 4.พืชผัก  5  3,200 อ่างแม่เกี่ยม 640 ลบม./ไร่ 5.พืชอื่นๆ  463  277,800  500,000  600 ลบม./ไร่ รวม  1578  1,791,100 จังหวัดลำปาง พื้นที่โซน A พื้นที่ปลูก จำนวน (ไร่) ปริมาณการใช้น้ำ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) 1. ข้าว 1,951  2,282,670  1,170ลบม./ไร่ 2. พืชไร่  135 80,325  595 ลบม./ไร่ 3. ไม้ผล  543  1,300,485  2,395 ลบม./ไร่ 4.พืชผัก  63  40,320  อ่างแม่กาง 640 ลบม./ไร่ 5.พืชอื่นๆ  1,826  1,095,600  5,906,000  600 ลบม./ไร่ รวม 4,518  4,799,400 ตำบลบ้านปิน พื้นที่โซน B ตำบลหัวทุ่ง จำนวนเกษตร ข้าว 875 ราย มันสำปะหลัง 24 ราย ข้าวโพด 65 ราย รวม 964 ราย พื้นที่ปลูก จำนวน (ไร่) ปริมาณการใช้น้ำ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) 1. ข้าว 3,870 4,527,900  1,170ลบม./ไร่ 2. พืชไร่ 420 249,900  595 ลบม./ไร่ 3. ไม้ผล  1,595  3,820,025  2,395 ลบม./ไร่ 4.พืชผัก 52 33,280 640 ลบม./ไร่ 5.พืชอื่นๆ  3,009 1,805,400  5,906,000  600 ลบม./ไร่ รวม 8,946  10,436,505 พื้นที่โซน C ตำบลปากกาง ตำบลแม่ปาน

17 ผังแหล่งน้ำที่มีอยู่
พื้นที่แหล่งน้ำ จังหวัดลำปาง อ่างเก็บน้ำแม่เกี่ยม ม.1 บ้านแม่เกี่ยม ปริมาณความจุ 200,000ลบ.ม. พื้นที่ทั้งหมด ตารางกิโลเมตร หรือ 68, ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 49,861 ไร่ พื้นท่าเกษตร 15,042 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัย 3,415 ไร่ จำนวนประชากรทั้งหมด 6,865 คน ครัวเรือน 2,324 ครัวเรือน หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ลำห้วยแม่จองไฟ ม.2 บ้านแม่จองไฟ ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1737,520 ลบ.ม.ความยาว 5,784 เมตร ลำห้วยแม่กาง ม.1 บ้านแม่เกี่ยม ม.3 บ้านนาแก ปริมาณน้ำไหลผ่าน 270,000 ลบ.ม.ความยาว 9,000 เมตร พื้นที่โซน A อ่างเก็บน้ำห้วยบง ม. 2 บ้านแม่จองไฟ ปริมาณความจุ 300,000 ลบ.ม. ตำบลบ้านปิน พื้นที่โซนB อ่างเก็บน้ำแม่กาง ม.3 บ้านนาแก ปริมาณความจุ 5,906,000 ลบ.ม. ตำบลหัวทุ่ง ลำห้วยแม่กาง ม.3 ,ม.4 ,ม.5, ม.7 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,740,000 ลบ.ม.ความยาว 58,000 เมตร พื้นที่โซน C ลำห้วยแม่ลาน ม.14, ม.11 , ม.12 , ม.9 , ม1.0 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 210,000 ลบ.ม.ความยาว 7,000 เมตร ตำบลปากกาง แม่น้ำยม ม1.0 ปริมาณน้ำไหลผ่าน 5,360,000 ลบ.ม. ความยาว 13,400 เมตร ตำบลแม่ปาน

18 พื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ลานนา
3. แผ่นภาพตำบลแสดงจุดที่ตั้งและโครงการที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ 2. ขุดลอกหนองลาว ม.1 แม่เกี่ยม พิกัด N E จังหวัดลำปาง 1. ขุดลอกหนองประปา ม.1 แม่เกี่ยม พิกัด N E 3. ขุดลอกหนองแม่ปาบ ม แม่จองไฟ พิกัด N E พื้นที่โซน A 4. ขุดลอกหนองสุแว ม.4 นาหลวง พิกัด N E 2 1 3 ตำบลบ้านปิน พื้นที่โซน B พื้นที่ของเทศบาลตำบลแม่ลานนา 5. ขุดลอกหนองหญ้าข้าว ม.9 คอกช้าง พิกัด N E ตำบลหัวทุ่ง 4 7. ขุดลอกหนองไหเดียว ม.13 นาไผ่ พิกัด N E 8 7 6. ขุดลอกหนองปาด ม.12 แม่ลานใต้ พิกัด N E 5 8. รางริน คสล. ลำเหมืองไผ่ ส่งน้ำเพื่อการเกษตร ม.5,13 นาจอมขวัญ,นาไผ่ พิกัด N E พื้นที่โซน C 6 ตำบลปากกาง ตำบลแม่ปาน

19 แผนภาพแสดงแผนงานโครงการที่ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด
แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี ประกอบการจัดทำผังน้ำ เทศบาลตำบลแม่ลานนา ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินงาน ขนาดปริมาณงาน (กxยxส) พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 1 ขุดลอกหนองประปา แม่เกี่ยม 14x25x2.5 N E 15 20 18 มี 16,800 2 ขุดลอกหนองลาว 20x22x3 N E 25 30 27 31,000 3 ขุดลอกหนองแม่ปาบ แม่จองไฟ N E 12 22 4 ขุดลอกหนองสุแว นาหลวง 40x40x3 N E 50 40 38 130,000 5 ขุดลอกหนองหญ้าข้าว 9 คอกช้าง 22x25x3 N E 17 10 29,000 6 ขุดลอกหนองปาด แม่ลานใต้ 20x31x3 N E 14 30,000 7 ขุดลอกหนองไหเดียว 13 นาไผ่ 30x60x3 N E 155,000 8 รางริน คสล ลำเหมืองไผ่ ส่งน้ำเพื่อการเกษตร 5,13 นาจอมขวัญ,นาไผ่ 0.80x574x0.80 N E 120 70 80 รวม 1,670,000 2,092,800

20 ผังการบริหารจัดการน้ำ ของ เทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่

21 ZONE 1 ZONE 2 . ข้าว 8,570 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 21,943,320 ลบ.ม.
. ข้าว 8,570 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 21,943,320 ลบ.ม. . พืชไร่หมุนเวียน (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์,ข้าวโพดหวาน, ถั่วเหลือง ) 30,249 ไร่ ปริมาณใช้น้ำ 7,101, ลบ.ม. . พืชอื่นๆ 8, ไร่ ปริมาณใช้น้ำ 3,097, ลบ.ม. ปริมาณน้ำต้นทุน 29,045, ลบ.ม. พื้นที่เขต1. มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น (ในฤดูปกติ) ประมาณ 34,604.44ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 3,305 คน มีครัวเรือน 1,132 ครัวเรือน พืชที่ปลูก จำนวนไร่ ปริมาณการใช่น้ำ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) 1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,893 ไร่ ,431, ลบ.ม./ไร่ 2.ถั่วเหลือง ,588 ไร่ ,604, ลบ.ม./ไร่ 3.ข้าวนา ,570 ไร่ ,047, ลบ.ม./ไร่ 4.ข้าวโพดหวาน ไร่ , ลบ.ม./ไร่ 5. พืชอื่นๆ , ไร่ , ลบ.ม./ไร่ รวม , ไร่ ห้วยผานีด ZONE 1 ห้วยพูไท ห้วยปุง,ห้วยแมง ห้วยแม่ทะ ห้วยแม่นากูน ZONE 2 พื้นที่เขต2. มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น (ในฤดูปกติ) ประมาณ 25, ไร่ มีประชากรทั้งสิ้น 3,293 คน มีครัวเรือน 1,1140 ครัวเรือน พืชที่ปลูก จำนวนไร่ ปริมาณการใช่น้ำ น้ำต้นทุน หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) 1.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ,980 ไร่ ,235, ลบ.ม./ไร่ 2.ถั่วเหลือง ไร่ ,604, ลบ.ม./ไร่ 3.ข้าวนา ,570 ไร่ ,895, ,038 ลบ.ม./ไร่ 4.ข้าวโพดหวาน ไร่ , ลบ.ม./ไร่ 5. พืชอื่นๆ , ไร่ ,595, ลบ.ม./ไร่ รวม , ไร่ ห้วยแม่แหลงน้อย ห้วยฮ้อ ห้วยแม่พร้า ห้วยปุงเหนี่ยว ห้วยป่าบง ห้วยแม่แหลงหลวง ห้วยทรายขาว ห้วยแม่ต้า

22 พื้นที่ของเทศบาลตำบลเวียงต้าทั้งหมด คิดเป็น 192,288.37 ไร่
จำนวนประชากร 6,610 คน ครัวเรือน 2,267 ครัวเรือน 10 หมู่บ้าน แบ่งเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ 1.ที่อยู่อาศัย 1, ไร่ 2. สานบันการศึกษา ไร่ 3. สภาบันศาสนา ไร่ 4. สถาบันราชการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ไร่ 5. เกษตรกรรม 25, ไร่ 6. เขตปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม 34, ไร่ 7. เขตป่าไม้ , ไร่ รวมพื้นที่ทั้งหมด 192, ไร่ 2.ฝายสบแมง พิกัด N E ห้วยผานีด ZONE 1 1.ฝายแม่ทาม พิกัด N E ห้วยพูไท ห้วยปุง,ห้วยแมง ห้วยแม่ทะ 3.ฝายแม่ทะ พิกัด N E ห้วยแม่นากูน ZONE 2 5.อ่างเก็บน้ำแม่นากูล พิกัด N E ห้วยแม่แหลงน้อย ห้วยฮ้อ ห้วยแม่พร้า ห้วยปุงเหนี่ยว 4.ฝายแม่ต้านอก พิกัด N E ห้วยป่าบง ห้วยแม่แหลงหลวง 6.อ่างเก็บน้ำแม่แหลงน้อย พิกัด N E ห้วยทรายขาว 7.หนองน้ำซับ พิกัด N E 8.หนองทรายขาว พิกัด N E ห้วยแม่ต้า

23 พื้นที่ ZONE 1. มีพื้นที่รับน้ำฝน ประมาณ 4,604.44 ไร่
ความต้องการน้ำ 4,844,735 ลบ.ม. น้ำท่าจากน้ำฝน 2,151,755 ลบ.ม. น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง คงเหลือ 3 ล้าน ลบ.ม. ฝาย,สระ,หนองน้ำเก็บกักน้ำได้ ล้าน ลบ.ม. ขาดน้ำใช้ในฤดูแล้ง 850,000 ลบ.ม. ห้วยผานีด พื้นที่ ZONE 2. มีพื้นที่รับน้ำฝน ประมาณ 2, ไร่ ความต้องการน้ำ 3,024,000 ลบ.ม. น้ำท่าจากน้ำฝน 1,151,755 ลบ.ม. น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง คงเหลือ 1.8 ล้าน ลบ.ม. ฝาย,สระ,หนองน้ำเก็บกักน้ำได้ 1 ล้าน ลบ.ม. ขาดน้ำใช้ในฤดูแล้ง 187,000 ลบ.ม. ZONE 1 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แลงตอนล่าง(สบทาม) ห้วยพูไท ห้วยปุง,ห้วยแมง ห้วยแม่ทะ โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำเส้นตะวันออก ห้วยแม่นากูน ZONE 2 โครงการก่อสร้างทำนบดิน(ห้วยปุงเหนี่ยว) ห้วยแม่แหลงน้อย ห้วยฮ้อ ห้วยแม่พร้า ห้วยปุงเหนี่ยว โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำร่องป่าแป้น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แหลงหลวง ห้วยป่าบง ห้วยแม่แหลงหลวง ห้วยทรายขาว โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วย พลังงานไฟฟ้า(น้ำดิบ) โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำนาใน โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แจม ห้วยแม่ต้า โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ต้าพร้อมปรับปรุงระบบท่อ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น(บ้านแหลง)

24 ประกอบการจัดทำผังน้ำ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่
แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงลำดับตามความสำคัญ) ประกอบการจัดทำผังน้ำ ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ขนาดปริมาณงาน (กxยxส) พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน (มี/ไม่มี) 1 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ต้า(จุดแพสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า) 2,3,8 เหล่า , ม่อน , เหล่าศรีภูมิ 31x25x1.5 เมตร N E 1,700 3,026 1,036 มี 1,350,000 พร้อมปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำ 2 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น (บ้านแหลง) 5,,9 แหลง , สันติสุข N E 1,500 1,345 404 1,200,000 3 โครงการก่อสร้างเขื่อนทำนบดินพร้อมระบบส่งน้ำ(ห้วยปุงเหนี่ยว) 2,8 เหล่า , เหล่าศรีภูมิ 6x50x6 เมตร N E 2,500 2,188 730 ไม่มี 4,000,000 4 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า (บ้านน้ำดิบ) 4,5,7,9 น้ำดิบ , แหลง , หัวฝาย,สันติสุข แพ+อุปกรณ์และงานวางท่อใต้ดิน 3,000 เมตร N E 2,000 2,073 708 15,000,000 5 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำร่องป่าแป้น 1.5x1x1,000 เมตร N E 500 450 220 2,000,000 N E 6 โครงการก่อสร้างลำเหมืองส่งน้ำเส้นตะวันออก 10 แสนทอง 1.5x1.6x2,000 เมตร N E 550 201 3,500,000 7 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำนาใน 2,3 เหล่า , ม่อน 1.5x1x2,000 เมตร N E 350 600 150 3,000,000 8 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่แหลงหลวงพร้อมระบบส่งน้ำ 5,9 อ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 1,800 484 30,000,000 9 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แจมพร้อมระบบส่งน้ำ 3,4 ม่อน , น้ำดิบ 1,191 428 โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่แลงตอนล่าง(สบทาม) N E 9,700 4,550 2,015 รวม 120,050,000

25 ผังการบริหารจัดการน้ำ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

26 ผังพื้นที่การเกษตร รวมใช้น้ำอีกประมาณ 1,070,000 ลบ.ม. ฝายจุดที่ 1
การปลูกพืชฤดูแล้ง รวม 320 ราย 630 ไร่ หมู่ที่ 1 เกษตรกร 50 ราย จำนวน 125 ไร่ ข้าว ไร่ จำนวน 5 ราย ข้าวโพด 20 ไร่ จำนวน 10ราย ถั่วเหลือง ไร่ จำนวน 35 ราย หมู่ที่ 2 เกษตรกร 70 ราย จำนวน 150 ไร่ ข้าว 10 ไร่ จำนวน 3 ราย ข้าวโพด 95 ไร่ จำนวน 47 ราย ถั่วเหลือง 35 ไร่ จำนวน 13 ราย ผักกาด 10 ไร่ จำนวน 7 ราย หมู่ที่ 12 เกษตรกร 200ราย จำนวน ไร่ ข้าว ไร่ จำนวน ราย ข้าวโพด ไร่ จำนวน 118 ราย ถั่วเหลือง ไร่ จำนวน 57 ราย รวมใช้น้ำอีกประมาณ 1,070,000 ลบ.ม. ฝายจุดที่ 1 ฝายจุดที่ 2 ฝายจุดที่ 3

27 ผังแหล่งน้ำที่มีอยู่
พื้นที่ทั้งหมด ตร.กม. หรือ 61, ไร่ พื้นที่ป่า 24,877 ไร่ พื้นที่เกษตร 1,733 ไร่ จำนวนประชากร 5,337 คน ครัวเรือน 1,898 ครัวเรือน หมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน อ่างเก็บน้ำแม่ลาน ม.1 บ. นาสาร ปริมาณความจุ 4,200,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำแม่ยาก ม.3 บ.ทุ่งตากล้า ปริมาณความจุ 210,000 ลบ.ม. ลำห้วยแม่ลาน ม.1 ม.2 ม.12 ปริมาณน้ำที่ไหลผ่าน 100,000 ลบ.ม ความยาว 5,000 เมตร แม่น้ำยมไหลผ่าน บ้านห้วยแม่ต้า ม.7 บ้านแม่หลู้ ม.11 ช่วงไหลผ่านประมาณ 10 กิโลเมตร

28 บัญชีโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำการเกษตรในฤดูแล้ง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่
ลำดับที่ ชื่อโครงการ ที่ตั้งโครงการ ขนาดปริมาณงาน พิกัด ได้รับประโยชน์ พ.ท. กักเก็บน้ำ (ลบ.ม.) งบประมาณ (บาท) หมู่ที่ บ้าน พ.ท. (ไร่) ครัวเรือน 1 ก่อสร้างฝายเก็บน้ำแบบ มข-27 ม.1 บ้านนาสาร แบบ มข-27 สูง 2.00 เมตร ยาว 25 เมตร N E 60 80 30,000 800,000 2 ม.2 บ้านบ่อ แบบ มข-27 สูง 2.00 เมตร ยาว เมตร N E 100 60,000 3 ม.12 บ้านก้องฝาย N E 50,000 4 ขุดลอกล้ำห้วยแม่ลาน ม.1 ม.2 ม.12 นาสาร กว้าง เมตร ลึก 2.50 เมตร ยาว 5,000 เมตร เริ่ม N E สิ้นสุด N E 240 270 250,000 5,000,000 5 โครงการดาดคอนกรีตส่งน้ำ ด้านบนกว้าง เมตร ด้านล่างกว้าง 0.50 เมตร ยาว 1,000 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.60 เมตร 500 1,000,000 รวม 580 650 390,500 ลบ.ม. 8,400,000

29 ผังการบริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

30 ข้อมูลพื้นที่การเกษตร
พื้นที่ลำห้วยแม่กาง พืชสวน 75ไร่ 18 ครัวเรือน มันสำปะหลัง 37 ไร่ 6 ครัวเรือน กะหล่ำดอก 54 ไร่ 12 ครัวเรือน พื้นที่ลำห้วยแม่ปง ข้าว 32 ไร่ 6 ครัวเรือน ข้าวโพด 85 ไร่ 5 ครัวเรือน พืชสวน 50 ไร่ 9 ครัวเรือน ถั่วลิสง 50 ไร่ 10 ครัวเรือน ถั่วเหลือง70 ไร่ 18 ครัวเรือน YOM RIVER พื้นที่ลำห้วยแม่จอก และห้วยแม่เสาะ ข้าว 65 ไร่ 6 ครัวเรือน ข้าวโพด 55 ไร่ 5 ครัวเรือน พืชสวน 60 ไร่ 9 ครัวเรือน ข้าวโพดหวาน 30 ไร่ 7 ครัวเรือน ถั่วเหลือง 40 ไร่ 15 ครัวเรือน พื้นที่ลำห้วยร่องมอก ข้าว 12 ไร่ 6 ครัวเรือน ข้าวโพด 35 ไร่ 5 ครัวเรือน พืชสวน 30 ไร่ 9 ครัวเรือน ถั่วลิสง 35 ไร่ 8 ครัวเรือน ข้าวโพดหวาน 55 ไร่ 15 ครัวเรือน ถั่วเหลือง 40 ไร่ 12 ครัวเรือน พื้นที่ลำห้วยคุ้ม ข้าวโพด 125 ไร่ 20 ครัวเรือน พืชสวน 35 ไร่ 9 ครัวเรือน

31 ข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำ
สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านร่องบอน สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านวังเคียน ห้วยแม่จอก ห้วยแม่ปง ห้วยแม่กาง ห้วยแม่เสาะ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังต้นผึ้ง ห้วยร่องมอก สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าเดื่อ YOM RIVER สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านปากปง ห้วยคุ้ม ห้วยนาป๋วย ปริมาณน้ำในฤดูแล้ง (ลำห้วย) 1. ลำห้วยแม่กาง ปริมาณน้ำ ,000 ลบ.ม. 2. ลำห้วยแม่ปง ปริมาณน้ำ ,000 ลบ.ม. 3. ลำห้วยแม่จอก ปริมาณน้ำ ,000 ลบ.ม. 4. ลำห้วยแม่เสาะ ปริมาณน้ำ ,000 ลบ.ม. 5. ลำห้วยร่องมอก ปริมาณน้ำ 18,000 ลบ.ม. 6. ลำห้วยแม่ลอง ปริมาณน้ำ ,000 ลบ.ม. 7. ลำห้วยแม่ควาย ปริมาณน้ำ 12,000 ลบ.ม. 8. ลำห้วยนาป๋วย ปริมาณน้ำ ,000 ลบ.ม. 9. ลำห้วยคุ้ม ปริมาณน้ำ , ลบ.ม รวม ,000 ลบ.ม. . ห้วยแม่ควาย สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านท่าเดื่อ ห้วยแม่ลอง ปริมาณน้ำในฤดูแล้ง (สระ ) 1.สระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านท่าเดื่อ ปริมาณน้ำ - ลบ.ม. ( แห้ง ) 2.สระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านปากปง 3.สระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านหาดทรายคำ . สระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านหาดทรายคำ ฝาย แม่น้ำยม

32 ข้อมูลการพัฒนาแหล่งน้ำในตำบลปากกาง
พื้นที่รับน้ำ 4,200ไร่ ความต้องการน้ำ 5500,000 ลบ.ม น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง เหลือน้ำ 55,000ลบ.ม ขาดน้ำในหน้าแล้ง 500,000ลบ.ม พื้นที่รับน้ำ 5,403 ไร่ ความต้องการน้ำ1,500,000ลบ.ม น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง เหลือน้ำ70,000 ลบ.ม ขาดน้ำในหน้าแล้ง 1,430,000ลบ.ม ZONE A ZONE B ZONE C พื้นที่รับน้ำ 8,800ไร่ ความต้องการน้ำ 700,000 ลบ.ม น้ำจากลำห้วยหน้าแล้ง เหลือน้ำ 18,000ลบ.ม ขาดน้ำในหน้าแล้ง 600,000ลบ.ม

33 สรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
1.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ห้วยแม่กาง หมู่ที่ 1 งบประมาณ 750,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 350 ไร่ 120 ครัวเรือน 2.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านวังเคียน หมู่ที่ 4 งบประมาณ 700,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,240 ไร่ 182ครัวเรือน 3.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ห้วยแม่กาง หมู่ที่ 8 งบประมาณ 570,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 200 ไร่ 80 ครัวเรือน 7.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ห้วยแม่ปง หมู่ที่ 6 งบประมาณ 490,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ 150 ครัวเรือน 4.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ห้วยนาป๋วย หมู่ที่ 7 งบประมาณ 570,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ 80 ครัวเรือน 8.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ห้วยแม่จอก หมู่ที่ 6 งบประมาณ 570,000 บาท พื้นที่ได้ รัประโยชน์ 300 ไร่ 150 ครัวเรือน 5.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล. ห้วยร่องมอก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 490,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 500 ไร่ 150 ครัวเรือน 9.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านท่าเดื่อ หมู่ที่ 4 งบประมาณ 700,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่ 130ครัวเรือน 6.โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ค.ส.ล.ห้วยร่องมอก หมู่ที่ 4 งบประมาณ 490,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 300 ไร่ 120 ครัวเรือน 10.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำบ้านวังต้นผึ้ง หมู่ที่ 2 งบประมาณ 700,000 บาท พื้นที่ได้รับประโยชน์ 1,200 ไร่ 180ครัวเรือน รวมงบประมาณ 6,030,000บาท

34 ผังการบริหารจัดการน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

35 ผังพื้นที่การเกษตร ปริมาณน้ำต้นทุนช่วงฤดูแล้ง 5,769,800 ลบ.ม.
5,769,800 ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้ในช่างฤดูแล้ง 8,768,800 ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ขาดแคลนช่วงฤดูแล้ง 2,999,000 ลบ.ม. ข้าวโพด ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 134,000 ลบ.ม. มันสำปะหลัง ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 35,800 ลบ.ม. ข้าว 5,400 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 5,600,000 ลบ.ม. ข้าว 6,510 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 7,616,700 ลบ.ม. ข้าว 6,510 ไร่ ปริมาณการใช้น้ำ 7,616,700 ลบ.ม.

36 ผังแหล่งน้ำที่มีอยู่
ห้วยหินกลม ห้วยแม่ปงบก ห้วยจะคล้าน ห้วยแม่ปง ห้วยมะเดื่อ ห้วยแม่จอก ห้วยสะบ้า ห้วยค้อนก้อม ห้วยปูน ห้วยแม่ไกล ห้วยนาหมี ห้วยแม่แหลง ห้วยแม่ตาปู ห้วยเหมืองกลาง ห้วยแม่ลอง ห้วยนายม ห้วยแม่พริก

37 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
อ่างเก็บน้ำลำห้วยจำผงหมู่ที่5ปริมาณน้ำที่ได้รับ 1,700,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำลำห้วยมะเดื่อหมู่ที่4ปริมาณน้ำที่ได้รับ 150,000 ลบ.ม. ขยายหนองน้ำบ้านปู หมู่ที่5 ปริมาณน้ำที่ได้รับ 100,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำลำห้วยแม่แหลงหมู่ที่6ปริมาณน้ำที่ได้รับ 145,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำบ้านเชตวันหมู่ที่8ปริมาณน้ำที่ได้รับ 120,000 ลบ.ม.

38 แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐
ประกอบการจัดทำผังน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ ชื่อโครงการ สถานที่ก่อสร้าง ปริมาณงาน ประโยชน์ที่ได้รับ แบบโครงการ งบประมาณ พื้นที่ (ไร่) ครัวเรือน 1 อ่างเก็บน้ำลำห้วยมะเดื่อปริมาณน้ำ หมู่ที่ 4 1 แห่ง 1,200.00 608 มี 2,000,000.00 2 อ่างเก็บน้ำลำห้วยจำผง หมู่ที่ 5 945 15,0000,000.00 3 ขยายหนองน้ำบ้านปู 182 1,000,000.00 4 อ่างเก็บน้ำลำห้วยแม่แหลง หมู่ที่ 6 541 5 อ่างเก็บน้ำบ้านเชตวัน หมู่ที่8 650 10,000,000.00

39 ผังการบริหารจัดการน้ำ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

40 ผังแหล่งน้ำที่มีอยู่
ห้วยแม่พร้าว สระห้วยผักไห่ ปริมาณน้ำ 30,000 ลบ.ม. อ่างเก็บน้ำแม่ลอง ปริมาณน้ำ 226,000 ลบ.ม. สระห้วยม่วง ปริมาณน้ำ 80,000 ลบ.ม. ห้วยแม่ซิก ห้วยแม่รัง ห้วยแม่ควาย สระเหล่าหลวง ปริมาณน้ำ 80,000 ลบ.ม. สระหนองหลวง ปริมาณน้ำ 30,000 ลบ.ม. ห้วยแม่แขม

41 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลบ่อเหล็กลอง
โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านนาตุ้ม หมู่ 2 ตำบลบ่อเหล็กลอง ลำเหมืองนาแม่ขาว พิกัด E N จุดดำเนินโครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ คสล.บ้านนาตุ้ม หมู่ 9 ตำบลบ่อเหล็กลอง พิกัด E N โครงการก่อสร้างทางน้ำผ่าน บ้านแม่ลอง หมู่ 4 ตำบลบ่อเหล็กลอง พิกัด E N โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านนาตุ้ม หมู่ 9 ตำบลบ่อเหล็กลอง ลำเหมืองนาใหม่ พิกัด E N โครงการก่อสร้างทางน้ำผ่าน บ้านนาตุ้ม หมู่ 9 ตำบลบ่อเหล็กลอง พิกัด E N โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านนาตุ้ม หมู่ 1 ตำบลบ่อเหล็กลอง ลำเหมืองนารอง พิกัด E N โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านต้นม่วงหมู่ 7ตำบลบ่อเหล็กลอง ลำเหมืองนายถา พิกัด E N โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านนาตุ้ม หมู่ 1 ตำบลบ่อเหล็กลอง ลำเหมืองนางหอม พิกัด E N โครงการก่อสร้างรางส่งน้ำ บ้านค้างตะนะ หมู่ 6 ตำบลบ่อเหล็กลอง พิกัด E N โครงการก่อสร้างทางน้ำผ่าน บ้านต้นม่วง หมู่ 7 ตำบลบ่อเหล็กลอง พิกัด E N

42 ขนาดปริมาณงาน (กxยxสูง)
แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำเร่งด่วน ปี (เรียงตามลำดับ ความสำคัญ) ประกอบการจัดทำผังน้ำตำบล บ่อเหล็กลอง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินงาน ขนาดปริมาณงาน (กxยxสูง) พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 1 โครงการรางส่งน้ำ คสล. นาตุ้ม 1.00X185X0.60 E N 200 547 156 มี 450,000.- 2 1.20X275X1.00 E N 650,000.- 3 0.50X300)0.50 E N 150 645 198 600,000.- 4 6 ค้างตะนะ 1.00X300X0.80 E N 413 122 5 7 ต้นม่วง 0.80X318X0.80 E N 585 313 700,000.- 9 1.00X300X1.00 E N 542 141 1.00X120.00X 0.60 E N 200,000.- 8 โครงการทางน้ำผ่าน แม่ลอง 15.00X4.00X1.00 E N 100 466 145 498,000.- 15.00X4.00X1.50 E N 586 308 798,000.- 10 20.00X4.00X1.50 756,000.- รวม 6,002,000.-

43 ผังบริหารการจัดการน้ำ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

44 ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชตำบต้าผามอก
พื้นที่โซนที่ 1 พื้นที่ปลูก จำนวน(ไร่ ) การใช้น้ำ น้ำต้นทุน จำนวนเกษตรกร หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) (ราย) 1. ข้าว , , ,170 ลบ.ม./ไร่ 2. ข้าวโพด , ลบ.ม./ไร่ 3. มันสำปะหลัง , ลบ.ม./ไร่ 4. พืชอื่นๆ , ลบ.ม./ไร่ รวม , , , พื้นที่โซนที่ 3 พื้นที่ปลูก จำนวน(ไร่ ) การใช้น้ำ น้ำต้นทุน จำนวนเกษตรกร หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) (ราย) 1. ข้าวโพด , , ลบ.ม./ไร่ 2. มันสำปะหลัง , ลบ.ม./ไร่ 4. พืชอื่นๆ , ลบ.ม./ไร่ รวม , , , ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกพืชตำบต้าผามอก พื้นที่ทั้งหมด 192 ตารางกิโลเมตร หรือ 120,000 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ 90,000 ไร่ (75 เปอร์เซ็น) พื้นที่การเกษตร 30,000 ไร่ (25 เปอร์เซ็น) จำนวนประชากรทั้งหมด 4,700 คน ครัวเรือน 1,486 ครัวเรือน หมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน ZONE 1 ZONE 3 ZONE 2 ข้าว 658 ไร่ ปริมาณความต้องการน้ำ 769,860 ลบ.ม. ข้าวโพด 2,409 ไร่ปริมาณความต้องการน้ำ 1,433,355 ลบ.ม. มันสำปะหลัง 870 ไร่ ปริมาณความต้องการน้ำ 433,517,250 ลบ.ม. พืชสวน (หน่อไม้) 700 ไร่ ปริมาณความต้องการน้ำ 840,000 ลบ.ม. พืชอื่นๆ 411 ไร่ ปริมาณความต้องการน้ำ 246,600 ลบ.ม. พื้นที่โซนที่ 2 พื้นที่ปลูก จำนวน(ไร่ ) การใช้น้ำ น้ำต้นทุน จำนวนเกษตรกร หมายเหตุ (ลบ.ม./ไร่) (ลบ.ม./ไร่) (ราย) 1. ข้าว , , ,170 ลบ.ม./ไร่ 2. ข้าวโพด , ลบ.ม./ไร่ 3. มันสำปะหลัง , ลบ.ม./ไร่ 4. หน่อไม้ , ,200 ลบ.ม./ไร่ 5. พืชอื่นๆ , ลบ.ม./ไร่ รวม , ,911, , ,213

45 ข้อมูลพื้นที่แหล่งน้ำ
พื้นที่การเกษตรฤดูแล้ง 1,447ไร่ ความต้องการน้ำ 989,740 ลบ.ม. อ่างและสระเก็บน้ำได้ 1,535,000 ลบ.ม. สามารถนำน้ำมาใช้ได้ 921,000 ลบ.ม. ต้องการน้ำเพิ่มในฤดูแล้ง 68,740 ลบ.ม.ม. พื้นที่การเกษตรฤดูแล้ง 1,521ไร่ ความต้องการน้ำ 905,600 ลบ.ม. อ่างและสระเก็บน้ำได้ 490,000 ลบ.ม. สามารถนำน้ำมาใช้ได้ 294,000 ลบ.ม. ต้องการน้ำเพิ่มในฤดูแล้ง 611,600 ลบ.ม.ม. ห้วยแม่ทรายผง ห้วยดินดำ ห้วยสีเสียด อ่างห้วยก๋ำ ห้วยแม่แจม สระกิ่วคอกช้าง สระห้วยดินดำ ห้วยผาขวาง ฝายแม่ต้า ตัวที่ 2 ห้วยคาด สระ ห้วยก๋ำ ห้วยเกี๋ยงพา อ่างห้วยเกี๋ยงพา ZONE 1 ห้วยปู่อ้าย ห้วยหลุก ห้วยกิ่วดู่ สระห้วยคาด สระ ห้วยไผ่ ห้วยริน สระ ห้วยหอย สระ ห้วยกั้ง ZONE 2 ฝายน้ำริน-โพธิ์ทอง ZONE 3 ห้วยแฮ้ สระจำหมาก ห้วยแม่สวก สระ ฝายแม่ต้า ตัวที่ 1 ห้วยเขี๋ยง สระ ห้วยเดื่อ สระ ฝายแม่ต้า ตัวที่ 3 ห้วยปอย สระ ห้วยทะลุ สรุปภาพรวมทั้งตำบล พื้นที่การเกษตรฤดูแล้งทั้งหมด 5,048 ไร่ ต้องการน้ำเพิ่มในฤดูแล้ง 1,891,265 ลบ.ม. อ่างห้วยปอย ห้วยแก้ว ห้วยกุ๊ก อ่างห้วยแก้ว ห้วยผาโข้ง ห้วยบ่อน้ำ พื้นที่การเกษตรฤดูแล้ง 2,080 ไร่ ความต้องการน้ำ 1,911,725 ลบ.ม. อ่างและสระเก็บน้ำได้ 1,168,000 ลบ.ม. สามารถนำน้ำมาใช้ได้ 700,800 ลบ.ม. ต้องการน้ำเพิ่มในฤดูแล้ง 1,210,925 ลบ.ม.

46 โครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำในฤดูแล้ง
ห้วยแม่ทรายผง ห้วยดินดำ ห้วยสีเสียด 2 16 ห้วยแม่แจม ห้วยผาขวาง 1 11 13. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE สระห้วยคาด 14. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยแก้ว 15. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำใยหินสถานีสูบน้ำใหม่พม่า 16. ขุดลอกห้วยดินดำ 17. ขุดลอกหน้าฝายแม่ต้า ตัวที่ 3 18. ขุดลอกสระห้วยไผ่ 19. ขุดลอกสระห้วยหอย 20. ขุดลอกสระห้วยเดื่อ 21. ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ต้า ม.8 (เหนือสะพาน) 22. ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านศรีล้อม 23. ก่อสร้างฝายคอนกรีตห้วยแม่ต้า(วังงูเหลือม) 24. ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สวก 1. ขุดลอกหน้าฝายแม่ต้าตัวที 2 2. ก่อสร้างทำนบดินห้วยสีเสียด 3. ก่อสร้างทำนบดินห้วยกิ่วดู่ 4. ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาดจี้ 5. ก่อสร้างทำนบดินห้วยกั้ง 6. ก่อสร้างทำนบดินห้วยผาโข้ง 7. ก่อสร้างทำนบดินห้วยกุ๊ก 8. ก่อสร้างฝายห้วยคาดนาแก้ว 9. ก่อสร้างทำนบดินห้วยบ่อน้ำ 10. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE สระห้วยหลุก 11. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยก๋ำ 12. ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยเกี๋ยงพา ห้วยคาด ห้วยก๋ำ ห้วยเกี๋ยงพา 12 23 3 13 ZONE 1 4 ห้วยปู่อ้าย ห้วยหลุก ห้วยกิ่วดู่ 10 ห้วยไผ่ ห้วยริน ห้วยหอย 18 19 ห้วยกั้ง 5 ZONE 3 ZONE 2 ห้วยแฮ้ 8 ห้วยแม่สวก 15 ห้วยเขี๋ยง 24 20 ห้วยเดื่อ 21 ห้วยปอย ห้วยทะลุ 14 ห้วยแก้ว 17 ห้วยกุ๊ก 7 6 ห้วยผาโข้ง 22 9 ห้วยบ่อน้ำ

47 แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงตามลำดับความสำคัญ)ประกอบการจัดทำผังน้ำตำบลต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ปริมาณงาน พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 1 ขุดลอกหน้าฝายแม่ต้าตัวที่ 2 ผามอก 2,000 เมตร 600235 201120 1,300 400 190 มี 2,000,000 2 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยสีเสียด ตามแบบกรมชลประทาน 598827 1,700 300 135 1,975,000 3 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยกิ่วดู่ 4 เกี๋ยงพา 597060 2,000 630 1,983,000 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยตาดจี้ แบบ มข.27 602090 1,500 326 212 ไม่มี 800,000 5 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยกั้ง 6 ใหม่พม่า 597143 450 216 1,973,000 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยผาโข้ง 8 ศรีใจ 599412 1,800 612 323 1,984,000 7 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยกุ๊ก 597304 1,890 632 421 1,999,000 ก่อสร้างฝายห้วยคาดนาแก้ว ปง 598335 500 324 9 ก่อสร้างทำนบดินกั้นน้ำห้วยบ่อน้ำ อิม 601431 451 1,980,000 10 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE สระห้วยหลุก ม่วงเจริญ 3,000 เมตร 601892 3,000,000

48 แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงตามลำดับความสำคัญ)ประกอบการจัดทำผังน้ำตำบลต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ปริมาณงาน พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 11 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยก๋ำ 1 ผามอก 5,000 เมตร 597509 2,000 600 200 ไม่มี 5,000,000 12 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำPE อ่างห้วยเกี๋ยงพา 4 เกี๋ยงพา 4,000 เมตร 602198 2,500 450 230 4,000,000 13 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE สระห้วยคาด 2,000 เมตร 597975 1,700 312 145 2,000,000 14 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ PE อ่างห้วยแก้ว 5 อิม 602653 3,000 315 15 ก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำใยหินสถานีสูบน้ำใหม่พม่า 6 ใหม่พม่า 2,500 เมตร 599419 500 250 มี 3,000,000 16 ขุดลอกห้วยดินดำ 599558 1,800 456 155 17 ขุดลอกหน้าฝายแม่ต้าตัวที่ 3 8 ศรีใจ - 598471 780 390 18 ขุดลอกสระห้วยไผ่ 596665 1,500 325 189 19 ขุดลอกสระห้วยหอย 7 ม่วงเจริญ 601915 700 350 20 ขุดลอกสระห้วยเดื่อ 605924 712 356

49 แผนดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาน้ำแล้งเร่งด่วน ปี (เรียงตามลำดับความสำคัญ)ประกอบการจัดทำผังน้ำตำบลต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร่ ที่ ชื่อโครงการ พื้นที่ดำเนินการ ปริมาณงาน พิกัด ได้รับประโยชน์ แบบโครงการ (มี/ไม่มี) งบประมาณ หมู่ บ้าน พื้นที่ คน ครัวเรือน 21 ก่อสร้างฝายน้ำล้นห้วยแม่ต้า ม.8 (เหนือสะพาน) 8 ศรีใจ ตามแบบกรมชลประทาน 598798 3,500 723 600 ไม่มี่ 10,000,000 22 ก่อสร้างฝายน้ำล้นบ้านศรีล้อม 598801 3,400 1,000 ไม่มี 23 ก่อสร้างฝายคอนกรีตห้วยแม่ต้า(วังงูเหลือม) 1 ผามอก 600145 201149 1,500 860 320 15,000,000 24 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่สวก 7 ม่วงเจริญ 604039 4,000 1,250 45,000,000 รวม 126,494,000

50 ผังการบริหารจัดการน้ำ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่

51 ผังพื้นที่การเกษตร ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก
ตำบลทุ่งแล้ง มีจำนวน 12 หมู่บ้าน ประชากรทั้งสิ้น 7,277 คน มี 1,876 หลังคาเรือน มีพื้นที่ทั้งหมด ตร.กม. หรือประมาณ 140,000 ไร่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร 27,352 ไร่ รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ ประมาณ 25,000 บาท/ปี ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก ถนนสายหลัก ผู้เพาะปลูกพืชในฤดูแล้ง จำนวน 2,493 ราย รวมพื้นที่ปลูก 2,799 ไร่ ดังนี้ - ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 1,000 ราย พื้นที่ปลูก 1,270 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย กก./ไร่ ความต้องการใช้น้ำ 1,400,000 ลบ.ม - ถั่วเหลือง ราย พื้นที่ปลูก 400 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 242 กก./ไร่ ความต้องการใช้น้ำ 78,900 ลบ.ม. - ถั่วลิสง ราย พื้นที่ปลูก ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,211 กก./ไร่ ความต้องการใช้น้ำ 160,950 ลบ.ม. - หอมแดง ราย พื้นที่ปลูก 250 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย1,325 กก./ไร่ ความต้องการใช้น้ำ 19,500 ลบ.ม. - กระเทียม ราย พื้นที่ปลูก 350 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 1,456 กก./ไร่ ความต้องการใช้น้ำ 26,048 ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ใช้ 1,685,398 ลบ.ม. รวมปริมาณน้ำต้นทุน 1,040,000 ลบ.ม. ถนนสายหลัก

52 ผังแหล่งน้ำที่มีอยู่ ทำนบดินห้วยแม่พอกความจุ 150,000 ลบ.ม.
แม่น้ำยม ห้วยมะเหนียง สถานีสูบน้ำพลังงานไฟฟ้า ม.10 แม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเลา ปริมาณความจุ 150,000 ลบม. ห้วยแม่จอก แม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำห้วยสนาน ปริมาณน้ำไหลผ่าน 160,000 ลบ.ม. ห้วยสนาน

53 แผนภาพตำบลแสดงจุดที่ตั้งโครงการ
แม่น้ำยม

54


ดาวน์โหลด ppt ผังการบริหารจัดการน้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google