งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีปฏิบัติทางบัญชี 1. การรับบริจาคเงินสด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีปฏิบัติทางบัญชี 1. การรับบริจาคเงินสด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย สินทรัพย์ที่สหกรณ์และ กลุ่มเกษตรกรได้รับบริจาคหรืออุดหนุน พ.ศ. 2547

2 วิธีปฏิบัติทางบัญชี 1. การรับบริจาคเงินสด
มิได้กำหนดให้ใช้เพื่อการใดการหนึ่ง กำหนดให้ใช้เพื่อการใดการหนึ่ง 2. การรับบริจาคที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3. การรับบริจาคสินค้า

3 1. การรับบริจาคเงินสด เมื่อได้รับเงินสด
กรณีผู้บริจาคมิได้กำหนดให้ใช้เพื่อการ ใดการหนึ่ง เมื่อได้รับเงินสด เดบิต บัญชีเงินสด xxx เครดิต บัญชีทุนสำรอง xxx

4 ข้อสังเกต กรณีรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็น ทุนหมุนเวียนในสหกรณ์
กรณีรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็น ทุนหมุนเวียนในสหกรณ์  ไม่ถือว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อการใดการหนึ่ง  เงินที่ได้รับบริจาคให้โอนเข้าบัญชี “ทุนสำรอง”

5 เมื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินงาน
เดบิต บัญชีค่าใช้จ่าย xxx เครดิต บัญชีเงินสด xxx

6 เมื่อนำไปจัดหาสินทรัพย์
เดบิต บัญชีสินทรัพย์ xxx เครดิต บัญชีเงินสด xxx

7 กรณีผู้บริจาคกำหนดให้ใช้เพื่อการใด การหนึ่ง
กรณีผู้บริจาคกำหนดให้ใช้เพื่อการใด การหนึ่ง เมื่อได้รับเงินสด เดบิต บัญชีเงินสด xxx เครดิต บัญชีทุนเพื่อการนั้น xxx ( งบดุล - หนี้สินอื่น )

8 เมื่อนำเงินสดที่ได้รับบริจาคไปใช้จ่าย
ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เดบิต บัญชีทุนเพื่อการนั้น xxx เครดิต บัญชีเงินสด xxx จัดหาสินทรัพย์ เดบิต บัญชีสินทรัพย์ xxx เครดิต บัญชีเงินสด xxx

9 สินทรัพย์ที่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา
ปฏิบัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วย “การบัญชีของสหกรณ์ พ.ศ. 2542” สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ตัดจ่ายตามอายุการให้ประโยชน์ แต่ต้องไม่น้อยกว่า อัตราค่าเสื่อมราคา ตัดจ่ายได้ไม่เกิน 20 ปี โอนลดยอด “บัญชีทุนเพื่อการนั้น” ไปบันทึกเป็น “รายได้จากการอุดหนุน/รับบริจาค”

10 วิธีปฏิบัติทางบัญชี เดบิต บัญชีค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจ่าย xxx
บัญชีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน เดบิต บัญชีทุนเพื่อการนั้น xxx เครดิต บัญชีรายได้จากการอุดหนุน/ xxx รับบริจาค (งบกำไรขาดทุน – รายได้อื่น)

11 2. การรับบริจาคที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
2. การรับบริจาคที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 2.1 สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคไม่ต้องคิดค่าเสื่อมราคา เมื่อรับมอบสินทรัพย์ เดบิต บัญชีที่ดิน xxx เครดิต บัญชีทุนสำรอง xxx มูลค่าที่ดินรับบริจาค ถือตามมูลค่ายุติธรรม

12 2.2 สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคต้องคิดค่าเสื่อมราคา หรือ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่ต้องตัดจ่ายในวันสิ้นปีบัญชี เมื่อรับมอบสินทรัพย์ เดบิต บัญชีสินทรัพย์ xxx เครดิต บัญชีรายได้จากการอุดหนุน/ xxx รับบริจาครอการรับรู้(งบดุล-หนี้สินอื่น) มูลค่าสินทรัพย์รับบริจาคถือตามมูลค่ายุติธรรม

13 การคำนวณค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่าย
ให้คำนวณจากมูลค่าสินทรัพย์ที่ได้รับ บริจาครวมกับเงินที่จ่ายสมทบตามอายุการ ใช้งานสำหรับค่าตัดจ่ายให้คำนวณตามอายุการให้ประโยชน์

14  รับรู้รายได้เพื่อชดเชยกับค่าเสื่อมราคา
 รับรู้รายได้เพื่อชดเชยกับค่าเสื่อมราคา (เฉพาะส่วนของสินทรัพย์ที่จัดหามาด้วยเงินอุดหนุน/รับบริจาค) เดบิต บัญชีรายได้จากการอุดหนุน/ xx รับบริจาครอการรับรู้ เครดิต บัญชีรายได้จากการอุดหนุน/ xx รับบริจาค

15 เลิกใช้สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาค โดยสินทรัพย์ ยังไม่หมดอายุการใช้งาน
ในปีที่เลิกใช้สินทรัพย์รับบริจาค ให้คิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจ่ายตั้งแต่วันต้นปีบัญชีถึงวันที่เลิกใช้ โอนปิดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์รับบริจาคที่เลิกใช้ และรับรู้ผลต่างเป็นรายได้ หรือค่าใช้จ่ายในปีที่มีการเลิกใช้

16 3. การรับบริจาคสินค้า เมื่อรับมอบสินค้า
เดบิต บัญชีสินค้ารับบริจาค (สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น) เครดิต บัญชีรายได้จากการอุดหนุน/ รับบริจาครอการรับรู้ (หนี้สินอื่น) มูลค่าสินค้ารับบริจาค ถือตามมูลค่ายุติธรรม

17 นำสินค้าที่ได้รับบริจาคไปจำหน่าย
เดบิต บัญชีเงินสด/ลูกหนี้ เครดิต บัญชีรายได้จากการขาย- สินค้ารับบริจาค (งบกำไรขาดทุน-รายได้อื่น) บัญชีภาษีขาย (ถ้ามี)

18 หากมีการกำหนดวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ
การนำเงินที่ได้จากการขายสินทรัพย์รับบริจาค ไปใช้เพื่อการใดการหนึ่ง เดบิต บัญชีรายได้จากการขายสินค้ารับบริจาค เครดิต บัญชีทุนเพื่อการนั้น

19 บันทึกลดยอดสินค้ารับบริจาคที่นำออกขาย
(เพียงเท่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันรับมอบ เฉพาะส่วนที่ขายได้) เดบิต บัญชีรายได้จากการอุดหนุน/ xxx รับบริจาครอการรับรู้ เครดิต บัญชีสินค้ารับบริจาค xxx

20 นำสินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคไปใช้/แจกจ่าย
(เพียงเท่ามูลค่ายุติธรรม ณ วันรับมอบ เฉพาะส่วนที่นำไปใช้/แจกจ่าย เดบิต บัญชีรายได้จากการอุดหนุน/ xxx รับบริจาครอการรับรู้ เครดิต บัญชีสินค้าได้รับบริจาค xxx

21 เงินรับบริจาค/เงินอุดหนุนที่จำนวนเงิน
มีนัยสำคัญ ให้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารแยกไว้ต่างหาก ดอกผลที่เกิดขึ้นให้ทบเข้าบัญชีทุนเพื่อการนั้น เดบิต บัญชีเงินฝากธนาคาร xx เครดิต บัญชีทุนเพื่อการนั้น xx

22 การเปิดเผยข้อมูล จำนวนเท่าใด ถ้ามีการจ่ายสมทบ ให้เปิดเผยว่าจ่ายสมทบ
ในปีที่ได้รับบริจาคให้เปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุ ประกอบงบการเงินเกี่ยวกับรายการสินทรัพย์ รับบริจาคที่มีนัยสำคัญว่า ได้รับบริจาคสินทรัพย์ประเภทใด จากใคร จำนวนเท่าใด ถ้ามีการจ่ายสมทบ ให้เปิดเผยว่าจ่ายสมทบ เป็นจำนวนเงินเท่าใด เพื่อให้ได้สินทรัพย์ ประเภทใด มูลค่าเท่าใด

23 สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรืออุดหนุนก่อนที่
สินทรัพย์ที่ได้รับบริจาคหรืออุดหนุนก่อนที่ ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้ และได้บันทึกไว้ใน ทะเบียนสินทรัพย์แทนการบันทึกไว้ในบัญชี สินทรัพย์ สหกรณ์อาจเปลี่ยนมาปฏิบัติตาม ระเบียบนี้ได้


ดาวน์โหลด ppt วิธีปฏิบัติทางบัญชี 1. การรับบริจาคเงินสด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google