งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทำอย่างไรสู่ความสำเร็จใน งานศูนย์ความเป็นเลิศ ประเด็น “ การบริหารจัดการ โครงสร้าง ” ดร. พนิตนาฎ ชำนาญเสือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทำอย่างไรสู่ความสำเร็จใน งานศูนย์ความเป็นเลิศ ประเด็น “ การบริหารจัดการ โครงสร้าง ” ดร. พนิตนาฎ ชำนาญเสือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทำอย่างไรสู่ความสำเร็จใน งานศูนย์ความเป็นเลิศ ประเด็น “ การบริหารจัดการ โครงสร้าง ” ดร. พนิตนาฎ ชำนาญเสือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์ความเป็น เลิศด้านสุขภาพ เพื่อสร้าง ความโดดเด่นทางวิชาการ ให้เป็นที่ประจักษ์ *Flag Ship* ความเป็นมาและ ความสำคัญ

3 ผู้อำนวยการ ให้นโยบายการ บริหาร  แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด วิเคราะห์สภาพองค์กร และหาข้อมูลสภาพปัญหา และความต้องการของพื้นที่ ร่วมสร้าง สร้างกรอบแนวคิดการดูแล ร่วมทำ บูรณาการ ทุกกลุ่มภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ เกณฑ์ มาตรฐานศูนย์ความเป็นเลิศ ได้แก่ ผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ วิจัยและสร้างองค์ความรู้ พัฒนาบุคลกร ( ภายใน ) เทคโนโลยีสารสนเทศ ( เข้าถึงความรู้และบริการ วิชาการ ) ระดมสมอง

4 บทสรุปจากการระดม สมอง  สภาพปัญหาและความต้องการในพื้นที่ Stroke  จุดแข็งความเชี่ยวชาญเดิมของวิทยาลัย Evidence Base Nursing  แหล่งประโยชน์ หรือปัจจัยเกื้อหนุนการ ดำเนินการจากภายนอก โรงพยาบาลสระบุรี เทศบาล อบจ. ชุมชน

5 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลโรค หลอดเลือดสมอง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Excellent Center for Evidence-based Stroke Nursing การจัดตั้งศูนย์

6 สัญลักษณ์ศูนย์ฯ

7 กรอบแนวคิดการดูแล

8 โครงสร้างการบริหาร ศูนย์ฯ

9  การบริหารแบบบูรณาการ ทุกภารกิจ คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศและคลัง ความรู้ทางวิชาการ  การบริหารเชิงกลยุทธ์ จากกลยุทธ์การพัฒนา ศูนย์ สู่ กลยุทธ์การยกระดับศูนย์ แปลงสู่แผนปฏิบัติการประจำปี โดยมีหัวหน้า โครงการที่เป็นคณะกรรมการศูนย์ เป็นกลไกขับเคลื่อน การบริหารจัดการตาม โครงสร้างศูนย์

10  การบริหารแบบมุ่งผลลัพธ์ โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานศูนย์ ( ๘ ข้อ ) เป็น เป้าหมายและตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน ( มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน / โครงการทุกไตรมาส )  การประเมินผลงาน ระดับบุคคล : ประเมินผลการปฏิบัติราชการ (PA) การบริหารจัดการตาม โครงสร้างศูนย์

11 ศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาลโรคหลอด เลือดสมอง โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ จะเป็นศูนย์กลางทางวิชาการและการเรียนรู้ ด้านสุขภาพของชุมชน ที่ได้การยอมรับในคุณภาพระดับชาติ วิสัยทัศน์

12 คิดรอบ แผนชัดเจน ทำ ต่อเนื่อง เราช่วยกันทำ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ทำอย่างไรสู่ความสำเร็จใน งานศูนย์ความเป็นเลิศ ประเด็น “ การบริหารจัดการ โครงสร้าง ” ดร. พนิตนาฎ ชำนาญเสือ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google