งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล อาจารย์แพทย์ประจำสำนักวิชา แพทยศาสตร์ Humanized Healthcare การบริบาล … ด้วยหัวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล อาจารย์แพทย์ประจำสำนักวิชา แพทยศาสตร์ Humanized Healthcare การบริบาล … ด้วยหัวใจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล อาจารย์แพทย์ประจำสำนักวิชา แพทยศาสตร์ Humanized Healthcare การบริบาล … ด้วยหัวใจ

2 นพ. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ( หมอนัท ) จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( เกียรตินิยม ) และรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2552 เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิต ชุมชนและด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ และเอกชน ( รางวัลเรียนดีและเกียรตินิยม ) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับพระราชทานรางวัลหน่วยงานที่มีงานสุขภาพจิตดีเด่น ระดับประเทศ จากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสฯ ปี 2547 รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านสาธารณสุขมูลฐานของกองทุน มูลนิธินายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตรประจำปี 2548 รางวัลโรงพยาบาลที่ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care award) ประจำปี 2552 รางวัลเกียรติยศ " อารีย์ - สมสวาท " สำหรับบุคลากรด้าน สาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ จาก นพ. อารีย์ วัลยะเสวี ประจำปี 2552

3 Humanized Healthcare แนวคิดและหลักการในการดูแล ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางด้วยหัว ใจความเป็นมนุษย์ กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสิ่งแวดล้อม ( องค์การ ) ที่ เยียวยาเพื่อเอื้อต่อการบริบาล ด้วยหัวใจ

4 โจทย์ สิ่งที่ท่านเรียนรู้จาก clip ในชีวิตการทำงานของท่านมีส่วนใดที่เหมือนกับ ใน clip นี้บ้าง

5 สิ่งที่เรียนรู้จากคลิป เป้าหมายเปลี่ยนจากความสนุกเป็นการเอาชนะ การแบ่งแยกเป็นของเรา ของเขา – อยากเอาชนะ - ไม่ให้อภัยซึ่งกันและกัน – ความอยาก เกิดจากสันชาตะญาณ - ประสบการณ์เดิม – ศักดิ์ศรี ชายแพ้หญิง - อคติ – กฎกติกา เส้นที่ขีด - เอาใจเขามาใส่ใจ เรา มีน้ำใจ – ติดกับดัก ( สมมุตินิยม ) – การสื่อสารที่ทำให้เกิดการเปรียบเทียบ ( มีคนถูกคนผิด ) – การใช้อารมณ์ การขาดสติ – จริยธรรม คุณธรรม – ความคิดเดิมๆ

6 # Humanized Healthcare

7 #

8 1.แนวคิดเรื่องโรคและความทุกข์ ความเจ็บป่วย=โรค+ความทุกข์ Illness=disease + suffering

9 Sensitivity Evaluation Detection ManagementSuffering

10 # The patient-centered clinical method: 6 องค์ประกอบสำคัญในการดูแลผู้ป่วยเป็น ศูนย์กลาง 1-Exploring both disease and illness experience 2-Understanding the whole person History Physical Lab Feelings Ideas Function Expectations 3-Finding common ground problems goals roles Mutual decisions 4-Incorporating prevention and health promotion 6-Being realistic 5-Enhancing the patient-physician relationship Disease Illness Person Proximal context Distal context Cues and prompts

11 # องค์ประกอบของกระบวนการดูแล โดยให้ผู้ป่วย เป็นศูนย์กลาง 1. สืบค้นทั้งโรค (disease) และความเจ็บป่วย (illness) ไปพร้อมๆ กัน 2. ทำความเข้าใจกับความเป็น “ คน ” ของ ผู้ป่วย 3. หาแนวทางร่วมกันในการดูแลสุขภาพ 4. ผสมผสานการป้องกันโรคและสร้างเสริม สุขภาพ 5. ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแพทย์กับ ผู้ป่วย 6. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ที่มา : สายพิณ หัตถีรัตน์ (2549) คู่มือหมอครอบครัวฉบับ สมบูรณ์. Stewart M. et al. (2003) Patient-Centered Medicine: Transforming the Clinical Method.

12 Peace Spirituality Aesthetics Humanity Expanding the Definition of Health = Abnormal, medically defined changes in the structure of human body Anatomy Physiology, Pathology Personal’s experience of lack of physical or mental well-being making inability to function normally in social roles Idea, Expectatio n Function, Feeling

13 แนวคิดเรื่อง Humanized Health Care องค์ประกอบ ของ HHC เห็นองค์รวม เห็นความทุกข์ เห็นมนุษย์

14 องค์ประกอบขององค์รวม องค์รวม กาย+ใจ+สังคม+จิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สมรรถนะ VS สิ่งแวดล้อม (meaning to meaningful)

15 การไปยืนในตำแหน่งของผู้ป่วย โดยไม่ถูกความคิดของตนเองครอบงำ องค์ประกอบ ความไว้วางใจ(trust)เป็นการสื่อสารสองทาง interactive facial expression, nonverbal, verbal 2.แนวคิดการเห็นอกเห็นใจกัน(Empathy)

16 แนวคิด / ค่านิยมสำหรับ Humanized health care ลดอัตตา … ทำตัวให้เล็กลง รู้จักให้อภัยตนเอง / ผู้อื่นและ … รู้จัก ขอโทษผู้อื่นก่อนเสมอ เน้นเริ่มที่ใจและรู้จักการให้ / สุขที่ได้ เป็นผู้ให้ เน้นชื่นชมการทำความดี … มองเห็น ความงาม … การทำให้เกิดความสุข การกำหนดความกว้างและความลึก ของชีวิต การสร้างและขยายเมล็ดพันธ์แห่ง ความดี

17 ระดับ อุดมการณ์ ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง - อุดมการณ์ทางการแพทย์ - ปูชนียบุคคลทางการแพทย์ - กระบวนการเรียนรู้เพื่อการเป็นแพทย์ที่สมบูรณ์ ระดับตนเอง เห็นคุณค่าของงานและเห็นคุณค่าของตนเอง ระดับสังคม เข้าถึงธรรมชาติของงาน และการทำงานคือการปฏิบัติธรรม 3.แนวคิดเรื่องระดับการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา (Spiritual Health Development,SpD)

18 จุดเปลี่ยนชีวิตกับการ เปลี่ยนความคิด หยุด … เพื่อเจริญสติ … คือการ ทบทวนเพื่อ … เดินต่อ

19 พฤติกรรมและคำพูด ความปรารถนาลึกๆ ความรู้สึก ความคาดหวัง การรับรู้ ความรู้สึกที่มีผลต่อความรู้สึก ตัวตน (Self)

20 Our mind is like a garden; if no good seeds are sown, nothing good will grow from it.

21

22 เป้าหมายสำคัญที่สุดของการเล่าเรื่อง คือ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ( คุณกิจตัวจริง ) ปลดปล่อย ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ( ความเชื่อ ), ในส่วนลึกของสมอง ( ความคิด ), และในส่วนลึกของ ร่างกาย ( การปฏิบัติ ) ออกมาเป็นคำพูด และหน้าตาท่าทาง (non-verbal communication) เป้าหมายสำคัญที่สุดของการเล่าเรื่อง คือ ให้ผู้มีความรู้จากการปฏิบัติ ( คุณกิจตัวจริง ) ปลดปล่อย ความรู้ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ ( ความเชื่อ ), ในส่วนลึกของสมอง ( ความคิด ), และในส่วนลึกของ ร่างกาย ( การปฏิบัติ ) ออกมาเป็นคำพูด และหน้าตาท่าทาง (non-verbal communication) การเรื่องเล่า (Story Telling) การเล่าเรื่องจะประสบความสำเร็จมากน้อย ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลัก ๓ ประการ คือ ผู้เล่า ผู้รับฟัง และบรรยากาศขณะเล่า

23 มะเร็งกระดูกสันหลัง ลุกลามไปปอด คุณหมอครับที่ตรงนั้น … มัน หนาวไหมครับ … ผมจะกอด คุณพ่อแม่ … ผมได้ไหมครับ

24 The humanistic doctor… แพทย์ที่ใช้ ใจนำทาง 1) ให้ความสำคัญและนับถือปัญหาของผู้ป่วยและ พิจารณาเมื่อต้องการตัดสินใจการดูแลสุขภาพ ของผู้ป่วยและครอบครัว 2) สนใจ psychological well-being of the patient 3) มองคนไข้เป็น unique individual 4) รักษาคนไข้ในบริบทของครอบครัว สังคม และ สิ่งแวดล้อม 5) Good communication, listening skills 6) สร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่น / ศรัทธา 7) การสร้างความอบอุ่นและแรงบันดาลใจ 8) มีความเห็นอกเห็นใจกัน Patient perceptions of humanism in physicians. Fam Med 1990; 22: 447-52

25 การสร้างสิ่งแวดล้อมที่เยียวยาเพื่อเอื้อ ต่อการบริบาลด้วยหัวใจ Healing environment for Humanized Healthcare

26 ความทุกข์ ( ความไม่พึง พอใจ ) จาก ความสงสัย / ความไม่รู้ / ความไม่เท่า เทียม / การ ไม่ได้ดั่งใจ / ไม่ เป็นอย่างที่คิด ความปรารถนา และตัวตน ประสบการณ์จาก การเลี้ยงดู การศึกษารวมทั้ง เบื้องหลังของวิธี คิด วิธีคิด / ความ คาดหวัง / ความ ต้องการ / ความรู้สึก เหตุการณ์กระทบกระทั่ง / เกิดความไม่พอใจสะสม / เกิดการทะเลาะเพิ่มขึ้น / ทุกคนเบื่อหน่าย / องค์กร เกิดปัญหาสะสม

27 # การพัฒนา ระบบงานอะไร (what) และทำ อย่างไร (how to) ให้ เกิดงานที่ภูมิใจ ความปรารถนา ตัวตนเบื้องหลัง ของวิธีคิดและ ปัจจัย (why of why) ความรู้สึก วิธีคิด ความ ต้องการ คุณค่าในใจ แรงบันดาลใจ (why) การสร้างเวทีพูดคุย เพื่อผลักดันให้เกิด การพัฒนา / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การทำงาน มีการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมภายนอก และวิธีการทำงาน (How transformation) ทำงานอย่างมี เป้าหมายในชีวิต มีการปรับวิธีคิด การเติบโต ภายใน จนพฤติกรรมเปลี่ยน () มีการปรับวิธีคิด การเติบโต ภายใน จนพฤติกรรมเปลี่ยน ( Inner growth )

28 การเตรียมการเพื่อให้เกิด พื้นที่แห่งการเรียนรู้ 1. มีที่ว่างให้เมล็ดพันธุ์ แห่งความรู้ได้งอกงาม 2. มีแร่ธาตุ ความชุ่มชื้นที่ จะทำนุบำรุงให้เกิดการ เรียนรู้ 3. สร้างให้สิ่งแวดล้อมใน องค์กรมีโอกาสให้ ศักยภาพของแต่ละคน เติบโต 4. บำรุงพื้นที่นี้ด้วย ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง กันในองค์กร เริ่งจาก การสร้าง สิ่งแวดล้อ ม ( ที่เป็น คน ) และ บรรยากา ศการ ทำงาน นพ. ภักดี ผู้อำนวยการรพ. ยุพราชด่านซ้าย จ. เลย

29 ผู้นำและทีมนำ พบความทุกข์ยากของผู้รับบริการ จัดภูมิสถาปัตย์/สิ่งแวดล้อมที่เยียวยา ศิลปะ/การเล่าเรื่องดีดี กระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีทำ แนวคิดการสร้างระบบบริการและบริหารด้วย หัวใจความเป็นมนุษย์

30 A system and place comprised of people, behaviors, treatments and their psychological and physical parameters. Its purpose is to provide conditions that stimulate and support the inherent healing capacities of the participants, their relationships and their surroundings. Optimal Healing Environment

31

32 OPTIMAL HEALING ENVIRONMENTS Inner Environment (Personal) Interpersonal Environment (Social) Outer Environment (Behavioral) Developing Healing Intention Cultivating Healing Relationships Practicing Healthy Lifestyles Expectation Hope Understanding Belief Experiencing Personal Wholeness Mind Body Spirit Energy Enhance Awareness Enhance Integration Compassion Empathy Social Support Communication Creating Healing Organizations Leadership Mission Culture Teamwork Enhance Process Enhance Caring Diet Exercise Relaxation Balance Enhance Health Habits Applying Collaborative Medicine Conventional Integrative Traditional Person-centered Enhance Medical Care Building Healing Spaces Nature Color Light Artwork Architecture Aroma Music Enhance Natural & Sustainable Structures

33 การสร้าง สิ่งแวดล้อมที่ เรียนรู้หัวใจความ เป็นมนุษย์ ชีวิตที่มีค่าอยู่ที่การทำตนเองให้ เป็นคนมีคุณค่าและ … ทำให้ชีวิต ของคนอื่นมีคุณค่า

34


ดาวน์โหลด ppt นพ. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล อาจารย์แพทย์ประจำสำนักวิชา แพทยศาสตร์ Humanized Healthcare การบริบาล … ด้วยหัวใจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google