งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Issarapong Kaewkamnerdpong, D.D.S., M.P.H., Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Issarapong Kaewkamnerdpong, D.D.S., M.P.H., Ph.D."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Issarapong Kaewkamnerdpong, D.D.S., M.P.H., Ph.D.
Health Issarapong Kaewkamnerdpong, D.D.S., M.P.H., Ph.D.

2 Socio-medical OHRQoL Bio-medical Health Disease
I hope this would make easier to understand Perceptions of health are different between persons. “My” health and “your” health may not be the same. The difference between people’s perceptions is mainly from: difference in sex, age, cultures, SES. For example, this person is a very fair person. feel half-half between the presence/absence of disease and something else in his quality of life. This may be a medical person, or dentist, concerns so much about diseases. Have to check up regularly every year and treat everything he finds “abnormal”, according to medical definitions. In contrast, this may be a lay person, doesn’t care at all or very little about medical diagnosis. He is already satisfied as long as he can function normally or have a normal daily life. Do you now get the feeling of OHRQoL? Where is it? Socio-medical Health

3 หลักการแพทย์เชิงสังคม (Socio-medical concept)
Illness (ความเจ็บป่วย) Patients’ own assessment Social context affects individuals’ perception No “magic bullet” (ใช้การรักษาสมดุล) Professional + patient roles

4 ลักษณะ ทางสรีระ, ร่างกาย
การทำหน้าที่ ทางกาย จิตใจ สังคม ปัญญา Disease Health/illness “โรค” “สุขภาพ” / “ความเจ็บป่วย” แน่นอนตายตัว แตกต่างระหว่างบุคคล ขึ้นกับ disease ไม่เท่ากัน

5 เกิดผลกระทบขึ้นหรือไม่
โรค สุขภาพ เบาหวาน ใช้ชีวิตได้ดี ไมเกรน ขณะไม่มีอาการ ปวดประจำเดือน ไม่มีแรง ตรวจไม่พบความผิดปกติ เป็นหวัด มาเรียนตามปกติ เป็นหวัด เจ็บคอ หงุดหงิด BMI ปกติ ไม่พอใจในรูปร่าง เลิกกับแฟน กินข้าวไม่ได้ Yes No เกิดผลกระทบขึ้นหรือไม่

6 Oral Health Issarapong Kaewkamnerdpong, D.D.S., M.P.H., Ph.D.

7 Clinical index % Dental caries (ฟันผุ) % Calculus (หินน้ำลาย)
% Periodontitis (โรคปริทันต์) % Edentulousness (มีช่องว่างจากการสูญเสียฟัน)

8 ของหมอ Exercise 1 โรค Oral diseases Dental caries  Calculus 
Malocclusion  Enamel defects & dental anomalies  Edentulous area  Treatment need อุด รักษาราก ถอน ขูดหินน้ำลาย จัดฟัน ฟอกสีฟัน อุด ครอบฟัน ใส่ฟันเทียม ของหมอ

9 Question emerges What is a goal of oral health service?
Free from oral diseases ? Perfect mouth ? Clear understanding is needed “oral diseases” โรคทางช่องปาก “oral status” สภาวะช่องปาก “oral health” สุขภาพช่องปาก

10 “Oral health” Not the absence of oral diseases
Multi-dimensional wellbeing in “life”, in relation to mouth (OHRQoL) Functioning Psychological wellbeing Social roles Subjective feeling varied by individuals

11 Different concepts ... different outcomes
Bio-medical concept: based on the absence/presence of clinical diseases Socio-dental concept: takes into account social impacts, normal role functioning, change in daily life such as inability to work, attend school, undertake duties.

12

13

14 Implications of OHRQoL on populations
Limited resources Prioritization To those with higher impacts For diseases more likely to cause impacts The aim is the improvement of OHRQoL

15 Applications to clinical settings
Diagnosis Understand patient’s problems and needs Treatment planning Shared-decision making Treatment evaluation QoL improvement Evidence of the contribution of your tx. to patient’s QoL *** Humanised Health Care***

16 Holistic health (สุขภาพแบบองค์รวม)
ความเชื่อมโยง 4 มิติ (กาย จิตใจ สังคม ปัญญา) ความเชื่อมโยงบุคคล – บริบททางสังคม (ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม) สมดุล (equilibrium)

17 ความทุกข์ ความเจ็บป่วย
ความเป็นมนุษย์ สุนทรียภาพ จิตวิญญาณ อิสรภาพ โรค ความทุกข์ ความเจ็บป่วย ขยายกรอบสุขภาพ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ

18 จินตนาการสุขภาพใหม่ ระบบสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ เข้าใจมิติทางสังคม ของความเจ็บป่วย เคารพในศักดิ์ศรีและ คุณค่าความเป็นมนุษย์ เป็นกัลยาณมิตรกับคนป่วย ระบบสุขภาพที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

19 มีหัวใจคือความเป็นมนุษย์
บริการปฐมภูมิ Primary Care เป็นศิลปะชั้นสูงของการดูแลรักษาสุขภาพ ศาสตร์ ศิลป์ การแพทย์ สังคมวัฒนธรรม กายภาพ จิตใจ สังคม จิตวิญญาณ มีหัวใจคือความเป็นมนุษย์ สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ


ดาวน์โหลด ppt Issarapong Kaewkamnerdpong, D.D.S., M.P.H., Ph.D.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google