งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ( หมอนัท ) จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( เกียรตินิยม ) และรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ( หมอนัท ) จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( เกียรตินิยม ) และรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ( หมอนัท ) จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( เกียรตินิยม ) และรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นปี 2552 เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันแขนงสุขภาพจิต ชุมชนและด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จากแพทยสภา รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐ และเอกชน ( รางวัลเรียนดีและเกียรตินิยม ) สถาบัน บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต รับพระราชทานรางวัลหน่วยงานที่มีงานสุขภาพจิตดีเด่น ระดับประเทศ จากสมเด็จพระพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสฯ ปี 2547 รางวัลแพทย์ดีเด่นด้านสาธารณสุขมูลฐานของกองทุน มูลนิธินายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตรประจำปี 2548 รางวัลโรงพยาบาลที่ให้บริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized health care award) ประจำปี 2552 และรางวัลเกียรติยศ " อารีย์ - สมสวาท " สำหรับบุคลากร ด้านสาธารณสุข ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจความเป็น มนุษย์ จาก นพ. อารีย์ วัลยะเสวี ประจำปี 2552

2 การให้บริการด้วยหัวใจความ เป็นมนุษย์

3 ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวคิดเรื่องความทุกข์ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ 1 แนวคิดเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจ(ความเป็นคน) 2 แนวคิดเรื่องหลักการพัฒนาตนเอง 3 แนวคิดเรื่องการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพ 5 4 แนวคิดเรื่องการบริหารโรงพยาบาลด้วยหัวใจ

4 1. แนวคิดเรื่องความทุกข์ ของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

5 พฤติกรรมและคำพูด ความปรารถนาลึกๆ ความรู้สึก ความคาดหวัง การรับรู้ ความรู้สึกที่มีผลต่อความรู้สึก ตัวตน (Self)

6 ความทุกข์ ( ความไม่พึง พอใจ ) จาก ความสงสัย / ความไม่รู้ / ฐานะ ยากจน / ความ ไม่เท่าเทียม / การไม่ได้ดั่งใจ / ไม่เป็นอย่างที่ คิด ประสบการณ์การ เลี้ยงดู การศึกษา รวมทั้งเบื้องหลัง ของวิธีคิด วิธีคิด / ความคาดหวัง / ความเชื่อ เกิดความไม่พอใจสะสมจน บอกต่อ / เกิดการร้องเรียน เพิ่มขึ้น / ประชาชนเบื่อ หน่าย

7 แนวคิดเรื่องโรคและความทุกข์ ความเจ็บป่วย=โรค+ความทุกข์ Illness=disease + suffering

8 Peace Spirituality Aesthetics Humanity Expanding the Definition of Health = Abnormal, medically defined changes in the structure of human body Anatomy Physiology, Pathology Personal’s experience of lack of physical or mental well-being making inability to function normally in social roles Idea, Expectatio n Function, Feeling

9 Disease Centered vs Patient Centered Diagnosis Anatomy Pathology Disease Physiology Idea, Expectation Function Illness Feeling, Concern Family, Community Environment Income Work place

10 3 สิ่งในชีวิต เรา … Three irrevocable things in your life are... 3 สิ่งในชีวิตเราที่ไม่สามารถเรียกร้อง กลับคืนมาได้... Word // คำพูด Time // เวลา and Change // โอกาส Three undeniable things in your life are... 3 สิ่งที่ควรมีในชีวิตเราคือ Serenity... // ความสงบ Honesty... // ความซื่อสัตย์ and Hope.. // ความหวัง

11 2. แนวคิดเรื่องการให้บริการด้วยหัวใจ (ความเป็นคน)

12

13 แนวคิดเรื่อง Humanized Health Care องค์ประกอบ ของ HHC เห็นองค์รวม เห็นความทุกข์ เห็นมนุษย์

14 # องค์ประกอบขององค์รวม องค์รวม กาย+ใจ+สังคม+จิตวิญญาณ สุขภาวะทางจิตวิญญาณ สมรรถนะ VS สิ่งแวดล้อม (meaning to meaningful)

15 Sensitivity Evaluation Detection ManagementSuffering

16 3. แนวคิดเรื่อง หลักการพัฒนาตนเอง

17 สามเหลี่ยมแห่งการพัฒนา ตนเ อง ทีมง าน ระบบ งาน

18 โอกาสอยู่ต่อหน้าเราทุกๆวัน นั่นแหละ … อยู่ที่ … ว่าใจเราจะเปิดรับมันหรือ … ปล่อยมันไปวันๆ

19 4. การทำงานเป็นทีม … ทำไมเราต้องมีการพูดคุยกัน

20 สามเหลี่ยมแห่งการพัฒนา ตนเ อง ทีมงา น ระบบงาน

21

22 “No two persons are alike” ไม่มีคนสองคนที่เหมือนกัน แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการทำงานร่วมกันของบุคคล

23 1. การยอมรับความแตกต่างของบุคคล ด้านการรับรู้ ด้านประสบการณ์ อื่นๆ บุคลิกภาพ ความเชื่อถือ ค่านิยม ความรู้สึก ทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์

24 1. ความต้องการด้านร่างกาย 2. ความต้องการด้านความมั่นคง 3. ความต้องการทางสังคม 4. ความต้องการที่จะมีชื่อเสียง 5. ความต้องการความสมหวังในชีวิต 2. แรงจูงใจของมนุษย์

25 # กับดักแห่งชีวิต

26 กิจกรรมถอดบทเรียน ท่านเรียนรู้อะไรบ้างจาก clip นี้ ในที่ทำงานของเรามีส่วน คล้าย clip นี้อย่างไรบ้าง สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และ ท่านจะป้องกันได้อย่างไร

27 ในที่ทำงานของเรามีส่วนคล้าย clip นี้อย่างไรบ้าง สิ่งนั้นเกิดขึ้นได้ อย่างไรและท่านจะป้องกันได้ อย่างไร

28 บนทางเดินของความฝันกับ … วันแห่งเรา

29 ผู้นำ ไปพบความทุกข์ยากของผู้ป่วย จัดภูมิสถาปัตย์ ศิลปะ/การเล่าเรื่อง กระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีทำ 5. หลักการบริหารโรงพยาบาลให้เกิด บริการที่มีหัวใจเป็นมนุษย์

30 แนวคิดองค์กรคุณภาพที่นำมาเป็น แนวทางการพัฒนา องค์กรเปรียบเสมือนคนที่มี Head Hand Heart องค์การ บริหารตนเอง การวางแผนกล ยุทธ์ การตัดสินใจ การเรียนรู้ ระบบ สารสนเทศ วัฒนธรรม องค์การ จิต วิญญาณ (Core value) ความผูกพันต่อ คุณภาพ สำนึกต่อลูกค้า และสังคม องค์กรแบบ สิ่งมีชีวิต การ มีส่วนร่วม การทำงานเป็นทีม ความต้องการของ บุคลากร องค์กรแบบ เครื่องจักร ประสิทธิภาพ / มาตรฐานวิชาชีพ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ สถิติ หลักการสำคัญในการพัฒนาระบบ คุณภาพในโรงพยาบาล คัดลอกจากเอกสารประกอบการบรรยายจาก NIDA

31 สามเหลี่ยมแห่งการพัฒนา ตนเ อง ทีมง าน ระบบง าน

32 #

33 ระบบการทำงานของ องค์กรหนึ่งๆ ไม่มีระบบ ใดเลย แก้ปัญหา เฉพาะหน้า แนวทางเริ่ม เป็นระบบ มุ่งเป็น ทิศทาง เดียวกัน แนวทาง บูรณาการ บูรณาการ เป็นหนึ่ง 012 3 45 ระบบการทำงานขององค์กร ของท่านเป็นอย่างไร ?

34 ข้อร้องเรียน / เหตุการณ์ไม่พึง ประสงค์ / ทีมงาน ต่างคนต่างอยู่ / องค์กรไม่มีความสุข เบื้องหลังของวิธีคิด ที่เป็นเชิงลบเช่นตัว ใครตัวมัน / ไม่ยึด หลักถูกต้อง / ผิดพลาดนิดหน่อย ช่างมันเถอะ การไม่ได้วางระบบการ ป้องกันความเสี่ยง / ไม่ได้วางแนวทางหรือ วางแต่ไม่ได้ทำตาม ข้อตกลง การไม่ทบทวน พูดคุย หารือ เมื่อเกิด ข้อผิดพลาด เมินเฉย ความทุกข์จากการ ทำงาน เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ / ปัญหาใน การทำงานเพิ่มขึ้น สะสม หมักหมม เบื่อหน่าย หงุดหงิดง่าย อารมณ์ แปรปรวนเกิด ปัญหา ครอบครัวตามมา

35 # การพัฒนา What & How to ตัวช่วย สิ่ง สนับสนุน เบื้องหลังของวิธี คิด Why = คิดอย่างไรจึงทำ อย่างนั้น การสร้างเวทีพูดคุย เพื่อผลักดันให้เกิด การพัฒนา / แลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน การทำงาน มีการปรับวิธีคิด การเติบโต ภายใน พฤติกรรมเปลี่ยน (Transformation)

36

37 ความสำเร็จจะ ยิ่งใหญ่กว่า … ถ้า เราก้าวไปด้วยกัน.... ชีวิตที่มีค่าอยู่ที่การทำตนเองให้ เป็นคนมีคุณค่าและ … ทำให้ชีวิต ของคนอื่นมีคุณค่า


ดาวน์โหลด ppt นพ. ดร. นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล ( หมอนัท ) จบการศึกษาคณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรี นครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ( เกียรตินิยม ) และรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่นปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google