งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 12 AC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 12 AC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 12 AC Circuit ( Superposition, Source Transform, Thevenin’s and Norton’s theorem )

2 Outline Objectives 1 Superposition Theorem 2 Source Transformation 3 Thevenin’s Theorem 4 Norton’s Theorem 5

3 Objectives  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษีการ ซ้อนทับของแหล่งจ่ายพลังงานสำหรับวงจรกระแสสลับ (Superposition Theorem)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลง แหล่งจ่ายของวงจรกระแสสลับ (Source Transformation)  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวงจรสมมูล ของเทวินินสำหรับวงจรกระแสสลับ ( Thevenin Equivalent Circuit))  เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวงจร สมมูลของนอร์ตันสำหรับวงจร กระแสสลับ (Norton Equivalent Circuit))

4 Outline Objectives 1 Superposition Theorem 2 Source Transformation 3 Thevenin’s Theorem 4 Norton’s Theorem 5

5 Superposition Theorem

6 Superposition Theorem (cont.)

7

8

9

10 Outline Objectives 1 Superposition Theorem 2 Source Transformation 3 Thevenin’s Theorem 4 Norton’s Theorem 5

11 Superposition Theorem

12 Superposition Theorem (cont.)

13

14 Outline Objectives 1 Superposition Theorem 2 Source Transformation 3 Thevenin’s Theorem 4 Norton’s Theorem 5

15 Thevenin and Norton Equivalent Circuits

16 Thevenin Equivalent Circuit

17 Thevenin Equivalent Circuit(cont.)

18

19 Outline Objectives 1 Superposition Theorem 2 Source Transformation 3 Thevenin’s Theorem 4 Norton’s Theorem 5

20 Norton Equivalent Circuit

21 Norton Equivalent Circuit (cont.)

22

23 Assignments #1

24 Assignments #2

25 Assignments #3

26 Assignments #4


ดาวน์โหลด ppt 305221, 226231 Computer Electrical Circuit Analysis การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าทาง คอมพิวเตอร์ 3(2-3-6) ณรงค์ชัย มุ่งแฝงกลาง คมกริช มาเที่ยง สัปดาห์ที่ 12 AC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google