งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง
สัปดาห์ที่ 13 ฟังก์ชัน (Function)

2 Outline 1 Objective 2 Recursion function 3 Header File 4
p Recursion function 3 Header File 4 Multiple C Code File

3 objectives เพื่อให้นิสิตเข้าใจฟังก์ชันที่เรียกตัวเองซ้ำได้ (recursive function) เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถใช้งานฟังก์ชันใน Header file จากภายนอกได้ เพื่อให้นิสิตเข้าใจและสามารถเขียน header file ของตัวเองได้

4 Outline 1 Objective 2 Recursion function 3 Header File 4
p Recursion function 3 Header File 4 Multiple C Code File

5 Recursive Function Recursive function เป็นการเรียกฟังก์ชันตัวเองซ้ำ ซึ่งจะใช้ในแก้ปัญหาบางอย่างที่ซับซ้อน เช่น การหาค่า Fibonacci หรือปัญหาการย้ายแป้นไม้ของ tower of hanoi

6 Outline 1 Objective 2 Recursion function 3 Header File 4
p Recursion function 3 Header File 4 Multiple C Code File

7 Header File Header file คือส่วนของการประกาศของฟังก์ชัน และ/หรือ ตัวแปรต่างๆ เพื่อเป็นการนำกลับมาใช้งานในโปรแกรมอื่นที่เขียนขึ้นมาใหม่ได้ เช่น stdio.h stdlib.h ซึ่งเป็น Header File ที่มีอยู่แล้ว โปรแกรมเมอร์สามารถสร้าง Header File ขึ้นใช้เองได้

8 Header File (No Header File)

9 Header File (Not include)

10 Header File (Include Header File)

11 Header File & Variable

12 Outline 1 Objective 2 Recursion function 3 Header File 4
p Recursion function 3 Header File 4 Multiple C Code File

13 Multiple source file (not compile all source)

14 Multiple source file (Multiple defind variable)

15 Multiple source file (extern statement)

16 Multiple source file (including guard)

17 Assignment ให้นิสิตเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่า Fibonacci โดยรับเลขที่ต้องการมาจากทางคีย์บอร์ด และโปรแกรมดังกล่าวจะต้องแยกฟังก์ชันที่ใช้หาค่า Fibonacci เป็นคนละไฟล์กับไฟล์ที่มี main อยู่


ดาวน์โหลด ppt Structure Programming การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google