งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สนุกกับบันจีจัมป์ การประชุมปฏิบัติการครูผู้นำด้านสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงชั้นที่ 4) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

2 กิจกรรมวันนี้ ค้นหาและศึกษาแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง วางแผนและพัฒนา
ระบุปัญหา ค้นหาและศึกษาแนวคิดที่ เกี่ยวข้อง วางแผนและพัฒนา ทดสอบและประเมินผล (การ แข่งขัน) นำเสนอผลลัพธ์ และแนวทาง การปรับปรุงผลงาน

3

4 บันจีจัมป์คืออะไร?

5 การออกแบบบันจีจัมป์ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง
1. ความสูงของหอกระโดด 2 ชนิดของเชือก 3. ความยืดหยุ่นของเชือก 4. ระยะยืดของเชือก 5. น้ำหนักของคนกระโดด

6 ภาระกิจสะเต็มวันนี้ ออกแบบบันจีจัมป์จำลอง โดยการ ปล่อยถุงทรายมวล กรัม (2 ถุง) จากตึกสูง ให้ตกลงมาได้ใกล้ พื้นมากที่สุด (โดยไม่กระทบพื้น) โดย ใช้วัสดุที่ยืดได้ และยืดไม่ได้อย่างละ 1 เส้น

7 การกระโดดบันจีจัมป์ มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไรบ้าง

8 การกระโดดบันจีจัมป์ มีการเปลี่ยนรูปพลังงานอย่างไรบ้าง
สระน้ำ

9 h = ความสูงของจุดปล่อย
𝑚𝑔ℎ= 1 2 𝑘 𝑑 2 สิ่งที่ต้องหา m = มวลของถุงทราย g = สนามโน้มถ่วง h = ความสูงของจุดปล่อย k = ค่าคงตัวสปริง d = ระยะยืด สระน้ำ

10 หาความสูงของจุดปล่อยได้อย่างไร
สระน้ำ สระน้ำ

11 หาความสูงของจุดปล่อยได้อย่างไร
ในกรณีที่บริเวณพื้นด้านล่างเป็นสระน้ำ จะวัดความสูงอย่างไร ?? สระน้ำ

12 หาความสูงของจุดปล่อยได้อย่างไร
C 𝐵𝐶= AB tan θ θ B A

13 กฎของไซน์ sin A BC = sin B AC = sin C AB C A B

14 ความสูงของจุดปล่อย มีวิธีการหาได้อย่างไรบ้าง
h = CD = AB sin 15 ° sin 60 ° sin 75 ° D 60 75 15 C B 60 m A

15 ความยืดหยุ่นของเชือก (ค่าคงตัวของสปริง) หาได้อย่างไร
F = k s k = ∆𝐹 ∆𝑠

16 F1 F2 F3 S1 S2 S3 k = ∆𝐹 ∆𝑠 S (m) F (N)

17 h = x + l + d + z x = h - l - d - z

18 ระดับคะแนนของรายการที่ประเมิน
สนุกกับบันจีจัมป์ กลุ่ม ระดับคะแนนของรายการที่ประเมิน คะแนนรวม (100 คะแนน) ผลงาน (40 คะแนน) งบประมาณ (10 คะแนน) การนำเสนอผลงาน (20 คะแนน) การใช้กระบวนการออกแบบทางวิศวกรรม (15 คะแนน) การบูรณาการความรู้ (STEM) 1 2 3 4 5 6

19 ร่วมกันอภิปราย กิจกรรมบันจีจัมป์สามารถนำเข้า สู่ชั้นเรียนได้อย่างไร

20

21

22


ดาวน์โหลด ppt สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google