งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555
แนวโน้มผู้สัมผัสโรคที่มารับการดูแล รักษา ลดลง จำนวนผู้สัมผัสโรคในเขตจังหวัดสระบุรี ปี ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 5,131 คน 3,195 คน 1,739 คน ที่มา : ร 36

2 สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555
ปี 2554 ผู้สัมผัสโรค =3,195 คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค = 3,184คน ไม่ฉีดวัคซีน = 11 คน ฉีด ซีรั่ม RIG = 336 คน ปี 2555 ผู้สัมผัสโรค =1,739 คน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค = 1,735 คน ไม่ฉีดวัคซีน = 4 คน ฉีด ซีรั่ม RIG = 457 คน ที่มา : ร 36

3 สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555
แนวโน้มหน่วยบริการพบอัตราการใช้วัคซีนเกินเพดาน> 60% การจัดสรรสนับสนุนวัคซีนจาก สปสช. ไม่เพียงพอ ร้อยละ 41.7 ของโรงพยาบาลทั้งหมด ต้องจัดซื้อเองเพิ่มเติม ส่วนใหญ่ หน่วยบริการใช้วิธีฉีดวัคซีนแบบ IM > 50% ส่วนใหญ่หน่วยบริการบันทึกข้อมูล โปรแกรม ร 36 ไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากโปรแกรมไม่เสถียร รูปแบบการให้บริการในโรงพยาบาลมีความแตกต่างกัน

4 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสระบุรีย้อนหลัง 3 ปี
ปี พ.ศ. วันที่เกิดโรค พื้นที่พบโรค พบใน 2553 16 ม.ค. 2553 22 ก.พ.2553 11 พ.ค. 2553 เมือง แก่งคอย เสาไห้ คน สุนัข 2554 - 2555 15 สิงหาคม 2555

5 สถิติจำนวนประชากรสุนัขแมวและการขึ้นทะเบียน
จำนวนสุนัข-แมว ขึ้นทะเบียน ขึ้นทะเบียนสะสม สุนัข แมว 73,004 30,309 27,060 7,370 28,357 7,285

6 เปรียบเทียบงบ/ความต้องการวัคซีน จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. จำนวนเงินที่จัดสรร (บาท) หน่วยบริการต้องการวัคซีน(dose) 2554 4,217,640 24,590 2555 3,883,275 37,730 ที่มา : สปสช. เขต 4 สระบุรี

7 สถิติการส่งตัวอย่างตรวจโรคพิษสุนัขบ้า
ปี พ.ศ. ส่งตรวจ ผลบวก 2553 5 2 2554 - 2555 6 1

8 Road Map การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสระบุรี
ปี 56 57 58 59 60 61 62 63 เป้า ประ สงค์ ประ เมินอปท. 108 แห่ง A RFZ B C

9 Road Map การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดสระบุรี
ปี 2558 ท้องถิ่นทุกแห่งเป็นพื้นที่ระดับ B ไม่พบผู้เสียชีวิต 2 ปี ย้อนหลัง มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยเป็น Rabies พบ Rabies ในสัตว์ 2 ปีย้อนหลัง มีการกักสุนัขที่กัดคนเพื่อดูอาการ ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 80% ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 80% ปี 2560 ท้องถิ่นทุกแห่งเป็นพื้นที่ระดับ A ไม่พบผู้เสียชีวิต 4 ปี ย้อนหลัง มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยเป็น Rabies ไม่พบ Rabies ในสัตว์ 2 ปีย้อนหลัง มีการกักสุนัขที่กัดคนเพื่อดูอาการ ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 80% ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 80% ปี 2563 จังหวัดสระบุรีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ไม่พบผู้เสียชีวิต 6 ปี ย้อนหลัง มีการตรวจวินิจฉัยผู้สงสัยเป็น Rabies ไม่พบ Rabies ในสัตว์ 4ปีย้อนหลัง มีการสุ่มเก็บตัวอย่างสัตว์ตรวจวินิจฉัยร้อยละ 0.01 ของจำนวนสัตว์ มีการกักสุนัขที่กัดคนเพื่อดูอาการ ฉีดวัคซีนสุนัขได้ 100% ขึ้นทะเบียนสุนัขได้ 100% ไม่มีสุนัขจรจัดในที่สาธารณะ มีระบบการเฝ้าระวังการเคลื่อนย้ายสุนัขเข้า-ออกในพื้นที่

10 แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
ประสานงานการควบคุมโรคในจังหวัดระหว่างหน่วยงาน - ปศุสัตว์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันประเมินและจัดระดับพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขแมวที่อายุ 3 เดือนขึ้นไปให้ครอบคลุม 80% ของพื้นที่ - อปท. สนับสนุนงบประมาณ - สำรวจประชากรสุนัขแมวอย่างละเอียดและต่อเนื่อง และบันทึกการทำวัคซีนอย่างต่อเนื่อง

11 แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
3. ควบคุมประชากรสุนัข - ออกระเบียบเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง - มีมาตรการลดประชากรสุนัขที่ไม่มีเจ้าของ - ฉีดยาคุมกำเนิดและทำหมันสุนัข - ทำทะเบียนผู้เลี้ยงหรือครอบครองสุนัขและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ - สร้างจิตสำนึกให้แก่ผู้เลี้ยงสุนัข

12 แนวทางการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
4. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อให้ตระหนักถึงอันตรายจากสัตว์ที่ตายไม่ทราบสาเหตุ - การส่งหัวสัตว์ที่สงสัยตรวจหาโรคพิษสุนัขบ้า - การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคนที่ถูกสัตว์ที่สงสัยว่าเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์จังหวัดสระบุรี ปี 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google