งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การควบคุมคุณภาพ (Quality control : Q.C)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การควบคุมคุณภาพ (Quality control : Q.C)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การควบคุมคุณภาพ (Quality control : Q.C)
ความหมายของการควบคุมคุณภาพ (Definition of quality control) ชนิดของคุณภาพ (Type of Quality)

2 ความจำเป็นในการควบคุมคุณภาพ
ประวัติความเป็นมาของการควบคุมคุณภาพ การเลือกแบบสำหรับการรับรองระบบคุณภาพ ระบบคุณภาพโรงงาน ISO 9000 ISO 9001 ISO 9002 ISO 9003 ISO 9004

3 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000

4 วิธีการควบคุมคุณภาพ (Quality control technics)
แผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Quality control charts) ชนิดของแผนภูมิควบคุมคุณภาพ (Type of quality control charts) แผนภูมิควบคุมคุณภาพสัดส่วนของเสีย แผนภูมิควบคุมคุณภาพข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ แผนภูมิควบคุมคุณภาพของเสีย

5 การทดสอบและการตรวจสอบคุณภาพ (Testing For Quality control and inspection)
วิธีการตรวจสอบทุกชิ้น (Screeing Inspection) วิธีการสุ่มตัวอย่างจากแต่ละรุ่น (Lot by Lot Inspection) วิธีตรวจสอบตามขบวนการผลิต (Process Inspection)


ดาวน์โหลด ppt การควบคุมคุณภาพ (Quality control : Q.C)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google