งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวางแผนความต้องการวัสดุ Material Requirements Planning : MRP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวางแผนความต้องการวัสดุ Material Requirements Planning : MRP"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวางแผนความต้องการวัสดุ Material Requirements Planning : MRP
จัดเตรียมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. วิมลิน สุขถมยา

2 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning)
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการควบคุมวัสดุและการวางแผนการผลิต ระบบวางแผนความต้องการวัสดุจะพิจารณาความต้องการวัสดุจนถึงระดับผลิตภัณฑ์ โดยคำนวณความต้องการส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อจัดการสั่งผลิตหรือสั่งซื้อส่วนประกอบนั้นๆ ระบบวางแผนความต้องการวัสดุยังทำหน้าที่เป็นกลไกในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตารางการผลิตเมื่อมีการทบทวนแผนงาน

3 วัตถุประสงค์ของการวางแผนความต้องการวัสดุ
เพื่อระบุความต้องการของวัสดุในแต่ละช่วงเวลาที่ เพื่อรักษาระดับของสินค้าคงคลังให้ต่ำที่สุด เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

4 การวางแผนความต้องการวัสดุ (Material Requirements Planning)
MRP เหมาะสำหรับสภาพการผลิตที่มีการประกอบวัสดุหรือชิ้นส่วนต่างๆ ขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ หรือ ลักษณะของสายการประกอบ ผลิตภัณฑ์ต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนและวัสดุ นำมาประกอบกันเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีลำดับขั้นการประกอบที่แน่นอน ผลิตภัณฑ์ต้องประกอบด้วยชิ้นส่วนและวัสดุจำนวนที่แน่นอน ความต้องการชิ้นส่วนและวัสดุต่างๆ มีความแปรเปลี่ยน และมีลักษณะไม่ต่อเนื่อง

5 โครงสร้างของระบบ MRP ตารางการผลิตหลัก (Master Production Scheduling)
แผนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ Bill of Material หรือ รายการวัสดุ ข้อมูลรายการและปริมาณสินค้าคงคลัง (Inventory Status)

6 โครงสร้างของระบบ MRP

7 ส่วนนำเข้าของระบบ MRP
ตารางการผลิตหลัก คือตารางที่แสดงความต้องการสินค้าที่ได้จากแผนการผลิตรวมหรือจากใบสั่งซื้อจากลูกค้า ซึ่งแสดงจำนวนผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายของบริษัทที่จำหน่ายให้แก่ลูกค้า

8 ส่วนนำเข้าของระบบ MRP
รายการวัสดุ (Bill of Material) หรือแผนโครงสร้างผลิตภัณฑ์ คือข้อมูลที่ระบุถึงจำนวนชิ้นส่วนหรือวัสุดทั้งหมดที่ต้องการใช้ในการผลิต

9 ส่วนนำเข้าของระบบ MRP
แฟ้มรายการและข้อมูลสินค้าคงคลัง ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณสินค้าคงคลังแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ ที่บริษัทถือครองอยู่

10 ตัวอย่าง

11

12

13 Example 2 A How many I’s for each A How many E’s for each A B (3) C
(2) D (2) E (1) F (2) G (5) H (2) I (2)

14 ส่วนประมวลผลของระบบ MRP

15 ส่วนประมวลผลของระบบ MRP

16 กรณีตัวอย่างของระบบ MRP
Master Production Schedule iTouch iPad Item Master File iPod iPad3 A5 Chip On hand On order 175 (Period 1) 0 0 (receipt) Low Level Code 0 0 1 Lot size None Mult 50 Min 100 Lead time 1 1 1

17 โครงสร้างผลิตภัณฑ์ของการประกอบม้านั่งมีพนักพิง
Product Structure Record iTouch IPad3 A5 Chip (2) Trim (3’) Cover (1) Glue (4 oz) Level 0 Clip Ass’y Rivets Level 1

18 MRP - 1 ITEM: iTouch LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: None LT: 1 1 2 3 4 5
Gross Requirements Scheduled Receipts 175 Projected on Hand 25 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

19 MRP - 2 (25 + 175) = 200 units available
ITEM: iTouch LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: None LT: Gross Requirements Scheduled Receipts 175 Projected on Hand Net Requirements 0 Planned Order Receipts Planned Order Releases ( ) = 200 units available ( ) = 115 on hand at the end of Period 1

20 MRP - 3 ITEM: iTouch LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: None LT: Gross Requirements Scheduled Receipts 175 Projected on Hand Net Requirements 0 0 Planned Order Receipts Planned Order Releases 115 units available ( ) = 20 on hand at the end of Period 2

21 MRP - 4 ITEM: iTouch LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: None LT: Gross Requirements Scheduled Receipts 175 Projected on Hand Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases 100 20 units available ( ) = -100 — 100 additional iTouch are required Order must be placed in Period 2 to be received in Period 3

22 MRP - 5 ITEM: iTouch LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: None LT: Gross Requirements Scheduled Receipts 175 Projected on Hand Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases Following the same logic Gross Requirements in Periods 4 and 5 develop Net Requirements, Planned Order Receipts, and Planned Order Releases

23 MRP - 6 ITEM: iPad3 LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: MULT 50 LT: 1 1 2 3 4 5
Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand 20 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

24 MRP - 7 ITEM: iPad3 LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: MULT 50 LT: Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases Following the same logic, the iPad MRP matrix is completed as shown

25 MRP - 8 ITEM: iTouch LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: None LT: 1 1 2 3 4 5
Planned Order Releases ITEM: iPad3 LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: MULT 50 LT: Planned Order Releases ITEM: A5 Chip LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: MIN 100 LT: Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand 150 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

26 MRP – 9 x1 x1 x1 x2 x2 ITEM: iTouch LLC: 0 PERIOD
LOT SIZE: None LT: Planned Order Releases x1 x1 x1 ITEM: iPad3 LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: MULT 50 LT: Planned Order Releases x2 x2 ITEM: A5 Chip LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: MIN 100 LT: Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand 150 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

27 MRP – 10 x1 x1 x1 x2 x2 ITEM: iTouch LLC: 0 PERIOD
LOT SIZE: None LT: Planned Order Releases x1 x1 x1 ITEM: iPad3 LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: MULT 50 LT: Planned Order Releases x2 x2 ITEM: A5 Chip LLC: 0 PERIOD LOT SIZE: MIN 100 LT: Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

28 MRP - 11 PERIOD ITEM 1 2 3 4 5 iTouch 100 100 100 iPad3 50 50
A5 Chip Planned Order Report

29 MRP Example 2 The IOM company produces two products; A and B, that are made from components C and D. Given the following product structures, master scheduling requirement and inventory information, determine when orders should be released for A, B, C, D and the size of those orders. On Hand Schedules Receipts Lot Size MPS A 10 None 100, period 8 B 5 200, period 6 C 140 Mini 150 - D 200 250, period 2 Mult 250

30 MRP Example 2 A LT=3 B LT=2 C (3) LT=4 D (2) LT=2 D (3) LT=2

31 MPS Item A Item: A LLC: 0 Period Lot Size: None LT: 3 1 2 3 4 5 6 7 8
Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand 10 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

32 MPS Item B Item: B LLC: 0 Period Lot Size: None LT : 2 1 2 3 4 5 6 7 8
Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

33 MPS Item C Item: C LLC: 0 Period Lot Size: Min 150 LT: 4 1 2 3 4 5 6 7
8 Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand 140 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

34 Item D Item: D LLC: 1 Period Lot Size: Mult 250 LT: 2 1 2 3 4 5 6 7 8
Period Lot Size:  Mult  250 LT:    2 1 2 3 4 5 6 7 8 Gross Requirements Scheduled Receipts Projected on Hand 200 Net Requirements Planned Order Receipts Planned Order Releases

35 Planned Order Report Period 1 2 3 4 5 A B C D

36 ส่วนผลได้ของระบบ MRP รายงานเบื้องต้น
แผนการสั่งซื้อหรือสั่งผลิต เป็นแผนที่กำหนดปริมาณและเวลาในการสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิต เสมือนคำสั่งให้ออกใบสั่งซื้อหรือสั่งผลิต รายการเปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกคำสั่งผลิต ข้อมูลสถานะสินค้าคงคลัง รายงานขั้นที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการพยากรณ์สินค้าคงคลัง แผนงานการใช้สินค้าคงคลัง รายงานพิเศษซึ่งแสดงถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วอาจกระทบต่อระบบ

37 Questions? Thank You NEXT WEEK:
การควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต Quality Control and Management


ดาวน์โหลด ppt การวางแผนความต้องการวัสดุ Material Requirements Planning : MRP

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google