งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ
เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด.ญ.ปัชลีย์ เจริญปิยพัฒน์ ชั้น ม.2/10 เลขที่ Menu Next>>

2 โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (TOPOLOGY)
 การนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาเชื่อมต่อกันเพื่อประโยชน์ของการสื่อสารนั้น สามารถกระทำได้หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละแบบก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปโดยทั่วไปแล้วโครงสร้างของเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถจำแนกตามลักษณะของการเชื่อมต่อดังต่อไปนี้ <<Back Next>>

3 ► แบบบัส (bus topology)
► แบบวงแหวน (ring topolog ► แบบดาว (star topology) ► แบบผสม(hybrid topology) <<Back Next>>

4 1. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส (bus topology)
•โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบบัส จะประกอบด้วย สายส่งข้อมูลหลัก ที่ใช้ส่งข้อมูลภายในเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง จะเชื่อมต่อเข้ากับสายข้อมูลผ่านจุดเชื่อมต่อ เมื่อมีการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกัน จะมีสัญญาณข้อมูลส่งไปบนสายเคเบิ้ล และมีการแบ่งเวลาการใช้สายเคเบิ้ลแต่ละเครื่อง <<Back Next>>

5 2. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน (ring topology)
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบวงแหวน มีการเชื่อมต่อระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์โดยที่แต่ละการเชื่อมต่อจะมีลักษณะเป็นวงกลม การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายนี้ก็จะเป็นวงกลมด้วยเช่นกัน ทิศทางการส่งข้อมูลจะเป็นทิศทางเดียวกันเสมอ จากเครื่องหนึ่งจนถึงปลายทาง ในกรณีที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งขัดข้อง การส่งข้อมูลภายในเครือข่ายชนิดนี้จะไม่สามารถทำงานต่อไปได้    <<Back Menu Next>>

6 3. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว (star topology)
• โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบดาว ภายในเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีจุกศูนย์กลางในการควบคุมการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือ ฮับ (hub) การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆ จะสื่อสารผ่านฮับก่อนที่จะส่งข้อมูลไปสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ <<Back Menu Next>>

7 4. โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ ผสม(hybrid topology)
โครงสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบผสมผู้ใช้สามารถเชื่อม ต่อกับเครือข่ายจากระยะไกลเช่น อยู่ที่บ้าน หรืออยู่ภาคสนามได้  ในการ เชื่อมต่อก็จะได้คอมพิวเตอร์สั่งโมเด็มหมุนสัญญาณให้วิ่งผ่านสาย โทรศัพท์ไปเชื่อมต่อกับเครือข่ายหลังจากการเชื่อมต่อผู้ใช้สามารถเข้าไปเรียกใช้ข้อมูลได้เสมือนกับว่ากำลังใช้เครือข่ายที่บริษัท <<Back Menu


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จัดทำโดย ด. ญ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google