งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยุวกาชาดกับเส้นทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยุวกาชาดกับเส้นทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยุวกาชาดกับเส้นทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ
ยุวกาชาดมีภารกิจในด้านเสริมสร้างอาสาสมัครด้านการดูแลผู้สูงอายุ รับผิดชอบในด้านการพัฒนาและเตรียมเยาวชนและบุคคลทั่วไปสำหรับวัยสูงอายุที่มีคุณภาพ

2 การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุคือ การดำเนินงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุใน 2 มิติ
มิติ ที่ 1 การสร้างอาสาสมัครในการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวชุมชน มิติ ที่ 2 เตรียมความพร้อมเยาวชนเพื่อเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพในอนาคต

3 การจัดกิจกรรมด้านผู้สูงอายุของสำนักงานยุวกาชาด
มีดังนี้ โครงการสองวัยอยู่สุข โครงการอาสายุวกาชาดบำเพ็ญประโยชน์ด้านผู้สูงอายุ โครงการผลิตสื่อวิชาการด้านผู้สูงอายุ

4 การจัดกิจกรรมด้านผู้สูงอายุ
กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนและผู้สูงอายุ โดยแบ่งเป็น เยาวชนกับผู้สูงอายุจากคนละบ้าน เยาวชนกับผู้สูงอายุจากบ้านเดียวกัน เครือข่ายยุวกาชาด

5 โครงการสองวัย – อยู่สุข คือการจัดอบรมให้กับเยาวชนละผู้สูงอายุ
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพกาย-สุขภาพจิตโดยใช้วิธีฝึกทักษะในด้านการปฐมพยาบาล ฝึกทักษะในด้านการสื่อสาร ฝึกทักษะการดูแลผู้สูงอายุ ฝึกทักษะการปรับตัวระหว่างคนสองวัย

6 ภาพกิจกรรมการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุของสำนักงานยุวกาชาด

7

8 ภาพกิจกรรมฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกัน

9 ภาพกิจกรรมการดูแลกันระหว่างคนสองวัย

10 ภาพกิจกรรมฝึกทักษะการสื่อสาร และการปรับตัวเข้าหากัน

11 ภาพกิจกรรมการดูแลผู้สูงอายุ


ดาวน์โหลด ppt ยุวกาชาดกับเส้นทางการทำงานด้านผู้สูงอายุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google