งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิค การแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิค การแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิค การแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 235 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 83 คนบุคลากรสายสนับสนุน 152 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 77 ปีและน้อยที่สุด 22 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 41.81 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 60 ปี (Mode) มัธยฐาน 41 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงที่ไม่มีรูปแบบที่ ชัดเจน จำนวนบุคลากรแต่ละช่วงอายุมีจำนวน ใกล้เคียงกัน โดยบุคลากรช่วงอายุ 30-34 ปีมีจำนวน มากที่สุด ลักษณะดังกล่าว มีโอกาสที่กลุ่มบุคลากร อายุน้อยสามารถทดแทนบุคลากรที่อายุมากได้เมื่อ เวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามในอนาคตหากไม่มีการเพิ่ม อัตราบุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิด ปัญหาขาดอัตราการทดแทนกันได้

3 Max 77 Min 22 Avg. 41.81 Sd. 12.67

4 critical

5

6 Max 65 Min 22 Avg. 39.66 Sd. 12.23

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเทคนิค การแพทย์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google