งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 145 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 53 คนบุคลากรสายสนับสนุน 92 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 70 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 43.92 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 37 ปี (Mode) มัธยฐาน 43 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด การกระจายต่ำ กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมี หลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 35-39 และ 45-49 ปี ตามลำดับ บุคลากรส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ช่วงระหว่าง อายุ 35-59 ปี กลุ่มบุคลากรที่อายุมากมีจำนวน มากกว่ากลุ่มบุคลากรที่อายุน้อย ซึ่งลักษณะดังกล่าวมี โอกาสเกิดปัญหาในการจัดสรรอัตรากำลังทดแทน ส่วนงานเมื่อเวลาผ่านไป

3 Max 70 Min 24 Avg. 43.92 Sd. 6.6 critical

4 Max 68 Min 30 Avg. 47.70 Sd. 7.74 critical

5 การกระจายอายุของบุคลากรสายวิชาการ จำแนก ตามตำแหน่งทางวิชาการ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

6 critical

7


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google