งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

2 ภาพรวมโดยทั่วไป บุคลากรมีจำนวนทั้งสิ้น 130 คน บุคลากรสาย วิชาการจำนวน 0 คน บุคลากรสายสนับสนุน 130 คน บุคลากรที่อายุมากที่สุด 60 ปีและน้อยที่สุด 24 ปี บุคลากรมีอายุเฉลี่ย 40.86 ปี (Average) บุคลากรที่มีจำนวนมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างอายุ 51 ปี (Mode) มัธยฐาน 39 ปี (Median) การกระจายอายุเป็นการแจกแจงแบบโค้งหลายยอด กล่าวคือ บุคลากรที่มีจำนวนมากมีหลายช่วงอายุ ได้แก่ช่วง 35-39 30-34 และ 50-54 ปี ตามลำดับ บุคลากรช่วงอายุ 40-49 ปีมีจำนวนน้อยโดย เปรียบเทียบ ซึ่งลักษณะดังกล่าวมีโอกาสเกิด ปัญหาในการจัดสรรอัตรากำลังทดแทนส่วนงานเมื่อ เวลาผ่านไป แต่หากในอนาคตไม่มีการเพิ่มอัตรา บุคลากรอายุน้อยอย่างเหมาะสม ก็อาจเกิดปัญหา ขาดอัตราการทดแทนกันได้

3 Max 60 Min 24 Avg. 40.86 Sd. 10.10

4

5


ดาวน์โหลด ppt การกระจายอายุของบุคลากร มหาวิทยาลัยมหิดล ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google