งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee e-mail : drsook@siam.edu Siam University e-mail : drsook@siam.edu Siam Universitydrsook@siam.edu

2

3

4

5 ศาสตราจารย์ ดร. นิพนธ์ ศุขปรีดี International Man of the Year 1998 CambridgeInternational Man of the Year 1998 by Cambridge London, England American and American Association.

6 IC C Innovation for Computer Communication

7 นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร Innovation for Computer Communication

8 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร คืออะไร ? นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการ สื่อสารคือระบบคอมพิวเตอร์ที่ พิสูจน์ได้ว่าดีกว่าระบบเดิมที่เคย ใช้มาและอยู่ระหว่างการเผยแพร่ ให้เป็นที่ยอมรับในสังคม กลุ่มเป้าหมาย

9 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสารคืออะไร ? นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อกาสิ่อสาร ๑.ต้องเป็นความคิดหรือสิ่ง ประดิษฐใหม่ในสังคมนั้นๆ

10 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร คืออะไร ? นวัตกรรม คอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร ๒. ต้องสามารถพิสูจน์ได้ ด้วยวิถีทางแห่งวิทยาศาสตร์ว่า ดีกว่าระบบเดิม

11 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร คืออะไร ? นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสิอสาร ๓. ต้องอยู่ระหว่าง การเผยแพร่ในสังคมนั้นๆแต่ยังไม่แพร่หลาย

12 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร คืออะไร ? นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ๔. เกี่ยวข้องกับงานคอมพิเตอร์เพื่อการ โฆษณา ประชาสัมพันธ์และ สื่อสารมวลชน

13 นวัตกรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อการสื่อสาร คืออะไร ? นวัตกรรมคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ๕. ต้องเป็นความคิดหรือสิ่งประดิษฐที่ พร้อมจะใช้ได้จริง

14 การพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการ สื่อสาร ๑.ศึกษาปัญหา ของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการ สื่อสาร ๒. แสวงหาแนวทางแก้ปัญหา หรือพัฒนาระบบหลากหลาย แนวทาง

15 การพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร ๓. ตัดสินใจเลือกแนวทางที่น่าจะ เป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด (ไม่ใช่ดีที่สุด)ของสังคม กลุ่มเป้าหมายโดยวิธีการ SWOT Analysis, Balanced Scorecard และ/หรือเทคนิค อื่นใดหรือโดยการประสม หลากหลายเทคนิคที่เหมาะสม

16 การพัฒนานวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการ สื่อสาร ๔. นำแนวทางที่เลือกมาทั้งหมด ทดสอบกับกลุ่มเล็ก หา ประสิทฺภาพและประสิทธิผลของ ระบบด้วยวิถีการพิสูจน์ทาง วิทยาศาสตร์เพื่อการตัดสินใจ พัฒนานวัตกรรม

17 การพัฒนานวัตกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๕. นำแนวทางที่ดีที่สุดเลือกมาหนึ่ง แนวทางเพื่อปรับปรุงระบบแล้ว ทดสอบประสิทฺธิภาพและ ประสิทธิผลของระบบอีกครั้งกับ กลุ่มใหญ่ ปรับปรุงแล้วจึง เผยแพร่ในสังคมกลุ่มเป้าหมาย

18 คุณสมบัตินักนวัตกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ๑.รู้จักพัฒนาความคิดและสิ่งประดิษฐโดยใช้ปัญญาและคุณธรรม ๒. ยอมรับศาสตร์อื่นๆ ๒. ยอมรับศาสตร์อื่นๆ ในฐานะสหวิทยาการอันทรงคุณค่า

19 คุณสมบัตินักนวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการ สื่อสาร ๓. ยอมรับว่าสังคม ต้องเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา อย่างผู้มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล ๔.รู้จักนำความเปลี่ยนแปลงทั้งมวล มาเป็นจุดแข็งและโอกาสในการ พัฒนาสังคม

20 คุณสมบัตินักนวัตกรรม คอมพิวเตอร์เพื่อการ สื่อสาร ๕. รู้จักนำ โลกทั้งใบมาเรียนรู้ เพื่อพัฒนานวัตกรรม

21 Sawasdee Sawasdee

22


ดาวน์โหลด ppt Professor Dr. Nipone Sookpreedee Professor Dr. Nipone Sookpreedee Siam University Siam

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google