งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction to Microprocessors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction to Microprocessors"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction to Microprocessors http://www.e-cpe.org/moodle

2 Microprocessor? Image - PC Perspective. http://pcper.com

3 Micro-controller?

4 Where do they live?

5

6 System Components CPU I/ORAMStorage

7 Performance CPU I/O RAMStorage CPU

8 Performance 4 MIPS at 20 MHz 76,383 MIPS at 3.2 GHz Ref: http://www.wikipedia.org

9 Power Consumption Ref: Microchip, Intel 130 Watts 0.15 Watts

10 Price Ref: Microchip, Sharkyextreme.com 1,500 - 35,000 Baht 25 - 1,000 Baht

11 Right tool right job System on a chip Limited Resources Used for a specific job Low power Low cost Needs Chipsets Large Memory, fast clock rates More general purpose Requires more power More expensive MicrocontrollerMicroprocessor

12 What does it use?

13 I-Phone Internals

14 I-Phone CPU ARM1176 532 Mhz CPU Cache Pipeline Branch Prediction

15 MCU vs MPU: Not a clear divide in reality Mixed Design MCU MPU

16 A Brief History x86 Processors

17 Main Player

18 Rival #1

19 Rival #2

20 Intel 4004 (1971) 4 Bits 0.74 MHz 2,300 Transistors

21 4004 Application Busicom* 141-PF Calculator

22 Same computing power as the ENIAC = Intel 4004

23 Intel 8086/8088

24 80x86

25 The Pentium Era

26 3.8GHz60MHz 65 nm0.25 um

27 Intel’s mistake 2 Focus too much on Clock Speed

28 Intel’s mistake 2 64 Bit CPU Not Backward Compatible

29 AMD’s Successful Athlon Processors Better Performance per Watts Backward Compatible 64 Bit System

30 The return of Intel

31 Multicore Era

32 Current CPU Kings

33 Future Directions Ref: AMD

34 AMD + ATI + GPU CPU

35 Do we really need the speed? Intel ATOM AMD BobcatVIA Nano

36 ATOM Processor’s Silicon

37 Conclusions ในยุคต้นมุ่งเน้นการเพิ่มความเร็วเป็นหลัก ปัจจุบันมุ่งไปที่ performance per watt มากขึ้น เทคโนโลยีการผลิตที่สูงขึ้นทำให้ Multi-core CPU เป็นที่ นิยม ทิศทางใหม่ๆ ของการพัฒนาแบ่งเป็น  การรวมศูนย์อุปกรณ์ต่างๆ ไว้ใน Processor มากขึ้น  เกิดการแตกสาย Processor เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย ต่างๆ มากขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction to Microprocessors

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google