งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเชื่อมั่น ความดูดีในอีก ระดับ ความเป็นผู้นำ ความแตกต่างที่ เป็นจุดเด่น การบ่งบอกถึง คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเชื่อมั่น ความดูดีในอีก ระดับ ความเป็นผู้นำ ความแตกต่างที่ เป็นจุดเด่น การบ่งบอกถึง คุณภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ความเชื่อมั่น ความดูดีในอีก ระดับ ความเป็นผู้นำ ความแตกต่างที่ เป็นจุดเด่น การบ่งบอกถึง คุณภาพ

4 การออกแบบ บรรจุภัณฑ์ เปรียบเสมือน การ แต่งกาย

5

6 บรรจุภัณฑ์ หมายถึง วัสดุใดๆ ที่ ผ่านกระบวนการผลิตหรือแปรรูปจาก วัตถุดิบให้เกิดเป็นรูปทรง เพื่อนำมาใช้ ประโยชน์ในการห่อหุ้ม ป้องกัน และ จัดส่งสินค้า ให้ถึงผู้บริโภคอย่าง ปลอดภัย

7 หน้าที่ของบรรจุ ภัณฑ์ ป้องกันการกระทบกระเทือน ของสินค้า เพื่อไม่ให้สินค้า เกิดความเสียหาย ป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่จะ ปนเปื้อนลงไปในสินค้า ระหว่างการขนส่ง เป็นตัวบอกเล่าเรื่องราว ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน โดยเป็นตัวแทนของผู้ขาย เป็นตัวกระตุ้นยอดขายและ กำไร

8

9

10 เทคนิคการออกแบบและพัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ ความคิดสร้างสรรค์ซึ่งต้องสอดคล้องหรือเหมาะสมกับ สินค้าชิ้นนั้น สามารถคุ้มครองสินค้าตลอดจนการดูแลผู้บริโภคหลัง การขาย ( ประโยชน์ในการใช้ สอย ) เช่น การหิ้วถือสินค้า, การเปิดหีบห่อเพื่อหยิบ สินค้า และ การทิ้งหรือการ จัดเก็บบรรจุภัณฑ์หลังการใช้สินค้า

11

12

13 สิ่งสำคัญในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1. ลักษณะของสินค้า 2. กลุ่มเป้าหมาย 3. วิธีการจัดจำหน่าย 4. การขนส่ง 5. การเก็บรักษา 6. ลักษณะการนำไปใช้งาน 7. ต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ 8. กฎหมาย 8.1 กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับฉลากการออกแบบ กราฟฟิกของผลิตภัณฑ์ 8.2 กฎระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ 9. ผลกระทบต่อสังคม

14 การออกแบบบรรจุภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนโครงสร้าง : ( เป็นส่วนที่ครอบคลุมตั้งแต่การ เริ่มต้นผลิตไปจนถึงการ ขนส่งถึงผู้ผลิตโภค ) การ กำหนดรูปลักษณ์ของตัวบรรจุภัณฑ์ วัสดุที่ใช้ ตลอดจนกรรมวิธีการผลิต การบรรจุ การขนส่งเก็บ รักษาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

15 กระบวนการออกแบบโครงสร้างบรรจุ ภัณฑ์ วางแผนและกำหนดวัตถุประสงค์ why: ปัจจัยหรือสาเหตุที่ต้องมีการออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ who: ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเพื่อใคร หรือกลุ่มคน ประเภทไหน where: สินค้าจะถูกจัดจำหน่ายที่ไหน what: จุดขายของสินค้าคืออะไร และข้อจำกัดใน การออกแบบมีอะไรบ้าง when: ผลิตภัณฑ์จะวางจำหน่ายเมื่อไหร่ ช่วงไหน how: วิธีการผลิตจะเป็นไปในลักษณะใด how much: ราคาการขายผลิตภัณฑ์จะอยู่ที่เท่าไหร่ ศึกษาและวิจัยข้อมูลต่างๆในเบื้องต้น : ศึกษา พฤติกรรมผู้บริโภค รวมถึงค้นหาวิธีการผลิตและวัสดุที่ ใช้แบบใหม่ เริ่มผลิตแบบที่เป็นไปได้ หลังจากได้ข้อมูลทั้ง หมดแล้ว โดยวิธีการ sketch ในรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ

16

17 พัฒนาและแก้ไขแบบ (Design Development) และทำ โมเดล (Mock Up) ผลิตแบบร่างให้ทราบรายละเอียด เช่น วิธีการผลิต การ บรรจุ วัสดุที่ใช้ ราคา ตลอดจนการทดสอบการทดลอง บรรจุ เพื่อหารูปทรงของบรรจุภัณฑ์ ผลิตต้นแบบจริง (Prototype): เมื่อแบบร่างได้ผ่านการ พัฒนาแล้ว ต้อมีการเขียนแบบ (Mechanical Drawing) เพื่อกำหนดขนาด และสัดส่วนจริง ซึ่งรวมถึงการสร้างรูป จำลองที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุด ผลิตจริง (Production)

18

19

20

21

22

23 ส่วนกราฟฟิก : การสร้างสรรค์ลักษณะส่วนประกอบ ภายนอกของโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้สามารถสื่อสาร และทำความเข้าใจให้กับผู้บริโภค รวมถึงสร้างทัศนคติ ที่ดีต่อผู้บริโภค (First Impression) โดยอาศัยหลัก ศิลปะการจัดภาพและสีให้เกิดความลงตัวอย่าง สมบูรณ์ ตามวัตถุประสงค์ของผู้ผลิตนั้นๆ โดยมีหลัก 4 ประการคือ 1. เข้าใจง่าย ข้อความเด่นชัด สบายตา 2. สวยงาม โดดเด่น 3. สะดวกในการนำไปใช้ 4. ต้นทุนที่เหมาะสม และ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

24 หลักการออกแบบ กราฟฟิกบนบรรจุภัณฑ์ เด่น และ สะดุดตา เพื่อเปิดโอกาส ได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมาย เมื่อวางประกบกับบรรจุภัณฑ์ของ คู่แข่ง ซึ่งสามารถใช้รูปทรงและ ขนาดของกราฟฟิก หรืออาจใช้การตั้งตราสินค้าให้เด่น ภาพพจน์ (Brand Image) และ ความแตกต่าง เพื่อจูงใจให้ กลุ่มเป้าหมายจำผลิตภัณฑ์และอ่าน รายละเอียดบนกราฟฟิก สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้บริโภค เพื่อให้เกิดแจงจูงใจในการตัดสินใจ ซื้อสินค้า

25 ข้อมูลกราฟฟิกพื้นฐานบนบรรจุภัณฑ์ 1. ชื่อสินค้า 2. ตราสินค้า 3. ขั้นตอนวิธีการใช้ 4. รายละเอียดของสินค้า 5. การเก็บรักษา 6. รูปภาพ 7. ส่วนประกอบของสินค้า 8. ปริมาตรหรือปริมาณ 9. ชื่อผู้ผลิตและผู้จำหน่าย ( ถ้ามี ) 10. รายละเอียดตามข้อบังคับของกฎหมาย เช่น วันผลิต วันหมดอายุ


ดาวน์โหลด ppt ความเชื่อมั่น ความดูดีในอีก ระดับ ความเป็นผู้นำ ความแตกต่างที่ เป็นจุดเด่น การบ่งบอกถึง คุณภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google