งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีทัศน ศึกษาแบบบูรณาการ รายวิชา งานห้องผ้าและ ซักรีด ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีทัศน ศึกษาแบบบูรณาการ รายวิชา งานห้องผ้าและ ซักรีด ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีทัศน ศึกษาแบบบูรณาการ รายวิชา งานห้องผ้าและ ซักรีด ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม ผู้วิจัย อาจารย์ธนัช ไวว่อง

2 ที่มาและความสำคัญของ ปัญหา นักศึกษาขาดพัฒนาการเรียนรู้ด้าน ทักษะในงานห้องผ้าและการซักรีด ดังนี้ 1. นักศึกษาไม่ได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง จึงทำให้เกิดความ ล่าช้าในการรับรู้และทักษะในการปฏิบัติ 2. บรรยากาศในห้องเรียนบางเนื้อหาไม่ เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานผ้า

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อศึกษาวิธีการสอนด้วยวิธีทัศน ศึกษาแบบบูรณาการในรายวิชา ห้อง ผ้าและซักรีด ระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ในรายวิชา ห้องผ้าและซักรีด ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม

4 สมมติฐานการวิจัย ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ตัวแปรต้น - วิธีการสอนด้วยการทัศนศึกษาแบบบูรณา การ ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชา ห้องผ้าและซักรีด ของ ผู้เรียน ระดับ ปวส. ปีที่ 2 สาขา การ โรงแรม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง กว่าก่อนเรียน ในรายวิชาห้องผ้าและซักรีด ระดับปวส. ปีที่ 2 สาขา การโรงแรม

5 วิธีดำเนินการวิจัย 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ เป็น ผู้เรียน ระดับ ปวส. ปีที่ 2 สาขา การโรงแรม ในภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2555 กลุ่มตัวอย่าง ผู้เรียน ระดับ ปวส. ปีที่ 2 สาขา การ โรงแรม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 35 คน 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ ประกอบด้วย - แบบทดสอบก่อนเรียน หลังเรียน - ใบงาน

6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย การหาค่าเฉลี่ย ( Mean ) ค่าร้อยละ ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา งานห้องผ้าและซักรีด หลังการจัดกิจกรรมทัศน ศึกษาแบบบูรณาการ สูงกว่าก่อนจัดกิจกรรม โดย ก่อนจัดกิจกรรม นักศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยร้อย ละ 30.91 หลังจัดกิจกรรม นักศึกษามีค่าคะแนน เฉลี่ยร้อยละ 67.73 นักศึกษาทุกคน มีผลคะแนน ทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นทุกคน มีค่าเฉลี่ย 13.55 และมีค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนนทดสอบก่อนและ หลังการเรียนเท่ากับ 7.36

7 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ด้วยวิธีทัศน ศึกษาแบบบูรณาการ รายวิชา งานห้องผ้าและ ซักรีด ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการโรงแรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google