งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งการดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งการดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ เกี่ยวกับการแจ้งการดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 7 พฤศจิกายน 2546

2 สรุปสาระสำคัญ ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบ พ.ศ ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2543 ให้วัตถุอันตราย ที่กรมโรงานอุตสาหกรรมเป็นผู้รับผิดชอบตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมที่มีกฎหมายอื่นควบคุมอยู่ในเรื่องใดหรือส่วนใดอยู่แล้วได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเรื่องนั้นหรือส่วนนั้นแล้วแต่กรณี ให้ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายเพื่อการค้าปลีกที่เก็บวัตถุอันตรายชนิดเดียวกันหรือหลายชนิดรวมกันไว้ไม่เกิน 1,000 กิโลกรัม ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง

3 สรุปสาระสำคัญ ให้หน่วยงานดังต่อไปนี้ที่มีการครอบครองและนำเข้าซึ่งวัตถุอันตรายเพื่อใช้ในกิจการของตนเอง ได้รับการยกเว้นไม่ต้องแจ้งการดำเนินการสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 ตามมาตรา 22 วรรคหนึ่ง วรรคสอง หรือไม่ต้องขออนุญาตสำหรับวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง และกรณีวัตถุอันตรายใดต้องขึ้นทะเบียนให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 36 วรรคสองด้วย (1) กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์กรของรัฐ หน่วยงานของรัฐ สภากาชาดไทย (2) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (3) องค์การระหว่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วนการคุ้มครองการดำเนินงานของสหประชาชาติ และทบวงการชำนาญพิเศษในประเทศไทย

4 สรุปสาระสำคัญ ให้มีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เกี่ยวกับการแจ้งการดำเนินการ การขออนุญาต และการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับผิดชอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google