งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร บุคคลที่มีประสิทธิภาพ ระบบราชการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ การให้บริการทำบัตร ประจำตัว การพัฒนาความรู้ความสามารถ ของบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลของ กรมเว้นแต่การอบรม 2. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย การจัดสวัสดิการให้กับ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่ เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าห มาย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1. ส่วนราชการมี กระบวนงาน การบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลที่มี ประสิทธิภาพ 1.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการ บริหารทรัพยากรบุคคลกรมป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 1.2 ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหาร ทรัพยากรบุคคล กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2552 ระดับ 5 20 15 2. ระบบราชการมี ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับ 5 15

3 เป้าประสงค์ตัวชี้วัด เป้าหม าย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 3. การให้บริการทำบัตร ประจำตัว ระดับความสำเร็จของร้อยละการรักษามาตรฐาน ระยะเวลาในการให้บริการในการจัดทำบัตร ประจำตัวของข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ และ พนักงานราชการ ร้อยละ 80 10 4. เพิ่มประสิทธิภาพใน การประหยัดพลังงาน ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักใน การบรรลุเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน ร้อยละ 100 10 5. การพัฒนาความรู้ ความสามารถของ บุคลากร จำนวนครั้งของการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ. 2551 ในเรื่องของหลักเกณฑ์การสรร หาบรรจุแต่งตั้ง 29 ครั้ง 15 6. การจัดสวัสดิการ ให้กับข้าราชการและ เจ้าหน้าที่ ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนจัดสวัสดิการ ให้แก่ข้าราชการและ เจ้าหน้าที่กรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ระดับ 5 15 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กองการเจ้าหน้าที่


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์การ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัด พลังงาน ส่วนราชการมีกระบวนงานการบริหารจัดการทรัพยากร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google