งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ
Download ใน

2 ความเป็นผู้นำ ความหมาย
คำว่า ผู้นำ ใน ภาษาบาลี เรียก "นายก" หมายถึง บุคคลที่เป็นผู้นำ ,บุคคลที่เป็นประธาน ศีลธรรม ตามความเห็นของผู้บรรยาย ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่ช่วยนำกลุ่มคนหรือนำ “สังคม” เพื่อดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่ดี ถูกต้องตามกรอบศีลธรรม

3 ผู้นำใน 4 ส่วนหลักที่เยาวชนเกี่ยวข้อง
1 2 บ้าน : พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย โรงเรียน: ผู้อำนวยการ,ครูใหญ่ 4 3 ชุมชน : พระสงฆ์,ผู้ใหญ่บ้าน,กำนัน,ผู้ว่าราชการ ห้องเรียน : หัวหน้าห้อง

4 ตัวอย่างผู้นำในชุมชน : พระสงฆ์
วัดชลประทานรังสฤษฎ์ เจ้าอาวาสและพระเถระผู้ใหญ่ ปกครองคณะสงฆ์ คณะสงฆ์ นำประกอบพิธีทางศาสนา ผู้นำสอนธรรมะให้แก่ประชาชน

5 ความสำคัญของผู้นำ 1.สังคมต้องมีผู้นำ เพื่อชี้นำให้ทำความดี
หากไม่มีผู้นำจะทำให้คนทำตามใจตนเอง จะดีก็ได้ ไม่ดีก็ได้ เช่น หัวหน้าห้องคอยช่วยคุณครู ดูและและชี้นำไม่ให้เพื่อนร่วมห้องทำผิดกฎระเบียบในห้องเรียน 2.สังคมต้องมีผู้นำ เพื่อนำกลุ่มคนทำกิจกรรมให้สำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมีการประชุมสงฆ์ พระพุทธเจ้าทรงประกาศให้สงฆ์มารวมกันเพื่อทำการตัดสินปัญหา ความสำเร็จคือ “การได้ข้อสรุปจากการประชุมสงฆ์” 3.ธรรมชาติของสังคม ต้องมีผู้นำเพื่อเป็นแบบอย่าง เช่น ประเทศไทยมีผู้นำเป็นพระประมุขคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแบบอย่าง

6 คุณสมบัติของผู้นำ 4 ประการ
1.มีวินัย ฆราวาส ประชาชนทั่วไป พระสงฆ์ สามเณร วินัยในตนเอง วินัยในสังคม วินัยในตนเอง วินัยในสังคม กุศลธรรม 10 1.ไม่ฆ่าสัตว์ 2ไม่ลักทรัพย์ 3.ไม่ประพฤติผิดในกาม 4.ไม่พูดเท็จ 5.ไม่พูดส่อเสียด 6.ไม่พูดคำหยาบ 7.ไม่พูดเพ้อเจ้อ 8.ไม่โลภอยากได้ของเขา 9.ไม่พยาบาทปองร้าย 10.เห็นชอบตามศีลธรรม วินัยในบ้าน วินัยในโรงเรียน วินัยจราจร วินัยในสถานที่ต่างๆ ปฏิบัติตามธรรมวินัย ศีล -พระสงฆ์ 227 ข้อ -สามเณร 10 ข้อ -เจริญภาวนาวิปัสสนา -อบรมศีลธรรมให้ประชาชน -จัดอบรมการเจริญวิปัสสนา -นำประชาชนประกอบพิธีทาง ศาสนา -เผยแพร่พระพุทธศาสนา -เป็นแบบอย่างความสงบเย็น ให้สังคม

7 คุณสมบัติของผู้นำ 4 ประการ
2.มีปฏิภาณไหวพริบ 3.มีความเสียสละและมีศีลธรรม

8 -ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ
คุณสมบัติของผู้นำ 4 ประการ 4.ปิยวาจา[พูดไพเราะ] -ไม่พูดโกหก -ไม่พูดคำหยาบ -ไม่พูดส่อเสียด -ไม่พูดเพ้อเจ้อ ไร้สาระ

9 บทสรุปผู้นำที่ดี ผู้นำประมุขของชาติ ในหลวงของเราชาวไทย
ประเทศไทยมีผู้นำที่ดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพลังของแผ่นดินทรงตรัสว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์และความสุขแห่งมหาชนชาวสยาม” หมายถึง พระองค์ทรงเป็นผู้นำอย่างมีศีลธรรม ทรงนำพระบรมราโชวาทมาใช้เป็นแบบแผนสมกับเป็น “ผู้นำที่ดี”

10 ความเป็นผู้สำรวมระวังในพระวินัย
ผู้นำพระสงฆ์ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ละเว้นความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตให้บริสุทธิ์ [คำสอนของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์] ผู้นำพระสงฆ์ไทย สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ความเป็นผู้ทรงปริยัติและไม่ทิ้งปฏิบัติ ความเป็นผู้สำรวมระวังในพระวินัย ความเป็นผู้มักน้อยสันโดษ

11


ดาวน์โหลด ppt เกร็ดความรู้ที่เยาวชนไทยควรทราบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google